Kategori: Bilder från medlemsresor Sida 1 av 2

2013-09: Bildkavalkad från Tuna-Hästbergs gruva

Före­drag i gamla skolan
Vi fick lära oss mer om olika typer av bryt­tek­niker, borr­ut­rust­ningar, gruvtåg och anrik­nings­me­toder. Vi fick även se bilder från Tuna Häst­bergs gruva när den var i drift.


Utrus­tade för nedsti­gande
Belys­ningen är inte speci­ellt bra i gruvan, har aldrig varit det. så var tredje delta­gare blev utrus­tade med en hjälm med lampa för att kunna lysa för de andra.


Äntligen dags!
Man kan ju undra om dom bjuder på braklunch med tanke på den entu­si­as­tiska köblild­ningen…

Åter­bör­dade till marknivån


Mot Grängesberg!
Efter att ha åter­lämnat hjäl­marna hoppade vi in i bilarna och styrde mot Gräng­es­berg. 
 

2013-08: Bildkavalkad Malmköping

2013-08: Bildkavalkad från Taxinge-Näsby

2013-08: Bildkavalkad från Mariefred

2011-09: Bildkavalkad från Nora

Utresa
Vår förträff­lige chaufför Ole P.

Lunchup­pe­håll och promenad i Nora

Guid­ning på stationen och i verk­stä­derna

2010-09: Bergslagsresa – “Ersbenning” och “Farsarvet”

“Ersben­nings” f.d. station, dvs. Dagarns f.d. station
Den gamla nedlagda stationen på sträckan Valnäs–Ålbro har också fått en kopia i dessa entu­si­as­ters 87:1-verklighet. Här heter den Dagarn och är precis lika nedlagd som före­bilden.
 

“Farsarvet” station, dvs. Skinnskatteberg
I Västan­fors (läs Fagersta) drog vi en repa runt fontänen framför stationen, som är byggd i samma stil som vårt sista gransk­nings­ob­jekt, Farsarvet. Här har man valt att kopiera vårt stationshus, men spegel­vänt det eftersom det ansågs passa bättre för dem. I skalan 87:1 har man valt att kalla stationen Skinnskat­te­berg.

2010-09: Bergslagsresa – Klackbergs gruvor

Klack­bergs gruvor
Inte heller här har före­bilder kunnat hämtas från Saxnora, men från annat håll har man kopi­erat en gruvlave med funge­rande hiss­ma­ski­neri och kompressor. Vår guide och maski­nist, Torsten Bergman, uppträdde dock i skala 1:1. För övrigt kunde man, med hjälp av gamla foto­gra­fier och diverse spår i marken, visu­a­li­sera de omfat­tande anlägg­ningar som en gång funnits här. En finess med detta var att man kunde tänka i vilken skala som helst!

Text: LEB      Foto: AB, ALa, HP  

2010-09: Bergslagsresa – “Saxnora”, Kärrgruvan och Polhemshjulet

Saxnora eller Norberg som man säger här
Inför gransk­ningen av detta omfat­tande område krävdes en rejäl ener­gi­upp­ladd­ning, varför bl.a. Elsa Anders­sons Kondi­tori hemsöktes och länsades på allt vad räkmackor och andra deli­ka­tesser heter. Ett besök som sent skall glömmas — varken av dem eller oss.

Text: LEB      Foto: AB, ALa, HP  

Kärrgruvan
Väl förfris­kade tog vi oss an diverse gruvrester i Kärr­gruvan. Inför anblicken av två uttjänta gruv­vagnar faller tvenne SMJ-​tjänstemän i andakts­full och stilla begrundan.
 

Polhems­hjulet eller Morbergs­konsten
I Saxnora har inga lämningar efter gruv­bryt­ningen lämnats kvar, varför ortens entu­si­aster hämtat sina före­bilder på annat håll. Dock vet vi att konst­hjul och stång­gångar även funnits i Saxnora, varför ett besök ansågs moti­verat. Vid anblicken av själva appa­raten som skulle driva pumpandet i gruvan, förstår man att stor­leken hade bety­delse.

2010-09: Bergslagsresa – “Bångfors bruk”

Bång­fors bruk
En magnifik sats­ning på att kopiera vissa delar av Bång­fors bruk i en skala som är 87 gånger större än före­bilden! Man har däri­genom kunnat förse den magni­fika anlägg­ningen med ett bety­dande till­skott av trev­liga detaljer, vilka vi nogsamt doku­men­te­rade. Vi note­rade även att man här kallar bruket för Ängels­berg. På vägen till Saxnora passe­rade vi en tyvärr över­vuxen kopia av Bång­fors kolhus. Kan vara värt ett besök. Medtag röjsåg! 

Text: LEB      Foto: AB, ALa, HP  

Bergslagsresa – bakgrundsinformation

Du får mycket större behåll­ning från en resa med litet bakgrunds­in­for­ma­tion att läsa i samband med en resa.

Här presen­teras nu infor­ma­tionen som en inspi­ra­tion för andra att åka och titta på de olika objekten.

 • Engels­bergs bruk 
  Plan­skiss med förkla­ringar.
 • Hyttan 
  Beskriv­ning av hyttans olika delar och deras funk­tion.
 • Norbergs gruv­fält 
  En samman­ställ­ning av Norbergs alla gruvor, järn­vägar och vatten­hjul med stång­gångar.
 • Polhems­hjulet 
  Vad var en stång­gång och hur funge­rade en sådan med ett vatten­hjul.
 • Klack­bergs Station 
  Mycket illust­rativ beskriv­ning av malmens väg från gruva till järn­vägs­vagn.
 • Klack­berg, rutsch­banan i bild
  Bilder från en trans­portled i lutning 1:5.
 • Malm­vask­ning 
  Den manu­ella sorte­ringen av krossad malm i tre olika kvali­téer samt gråberg.
 • Malm­last­ning 
  Trots viss meka­ni­se­ring lastades en hel del malm manu­ellt så sent som vid 30-​talets slut och even­tu­ellt senare.
 • Klack­berg, NJ:s malm­ban­gård 
  Även KNJ hade malm­ban­gård i direkt anslut­ning till NJ, dock utanför bild.
 • Om Snyten (före­bilden) och Farsarvet (modellen) 
  Origi­nal­bygg­naden och den som byggdes efter Snytens spegel­vända ritningar.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén