Om byggtips och byggartiklar

Medlemmarna delar med sig av sina färdigheter och erfarenheter på flera sätt.

 • På klubben under diskussioner vid kvällskaffet, främst avsedda för medlemmar dock.
  Se även Medlemsanmälan, Hitta oss.
 • När modellbyggen av olika slag visas upp på mässor och olika möten runt om i landet.
 • Eller, som här, som byggtips och byggartiklar på hemsidan.

SMJ småskriftserie

Under årens lopp har SMJ skapat några små skrifter i olika ämnen. Dessa såldes förr som produkter men nu erbjuder vi dessa som nedladdningsbara pdf-filer. Formatet var ursprungligen bokformat men även omgjorda i A4.

Artiklar

LED-belysning i byggnader och signaler
I en liten artikelserie sammanställs de erfarenheter som vi gjort när vi i vår järnvägsmodell byggt belysning utomhus, installerat belysning i byggnader och byggt anläggningens signaler.
Sammanställningen är gjord av Lars Juhlin, Baningenjör vid SMJ

Digitaltips
När driften skall digi­ta­li­seras på en klub­ban­lägg­ning, eller en större heman­lägg­ning, finns det en del att tänka på. Detta gäller oavsett om man bygger nytt eller bygger om från analog drift. I de här DCC-​artiklarna (Digital Command Control dvs. digital styr­teknik) redo­visar vi tankar och erfa­ren­heter från SMJ egen ombyggnad . Om du vill veta mer om den digi­tala styr­tek­niken så finns det mycket bra litte­ratur om detta. Se också kapitlen om DCC-​teknik i SMJ:s bok Ekens­holms­banan – Bergs­lagen på spåren.

Styrande förut­sätt­ning för SMJ har varit:

 • skala H0 och stor anlägg­ning
 • många medlemmar och lok
 • trafik enligt tidta­bell bedrivs på banan
 • säker­hets­krav, utbyggnad och fram­tida anpass­ning.

En digi­tal­styrd anlägg­ning består av många kompo­nenter med styr­system (centra­len­heten) med boostrar som den natur­liga kärnan. Till den läggs körkon­troller och styr­pro­gram för att köra loken och lägga växlar. Och till vad behövs nu allt detta? Jo, för att styra tågen med sina dekodrar och troligen också ett antal dekodrar, avkän­nare etc. för själva banan.

Att bygga en lång hamnkaj
I Mohäl­larne hamn finns det två långa kajer som behöver någon form av front mot vattnet. Vi har dels styc­ke­gods­hamnen och dels malm­hamnen.
Styc­ke­gods­hamnen har redan en äldre kajs­ko­ning längst in gjord i trävirke. Därefter finnes en bit i huggen natursten. Resten – vilket är den långa biten saknade kajkant och kajs­ko­ning. Längden är lite drygt 180 cm. Det enklaste var att man antog ifrån att det 1955 var en betongkaj. Moderna utform­ningar med stålspont var ovan­liga då.

Trepunktsupphängning av vagnsaxlar
Thomas G i klubben beskriver några bra metoder att ge tvåaxliga vagnar bättre gångegenskaper.

Information för medlemmar i SMJ

Vill du lägga upp en byggartikel som en pdf-fil?

 • Gör ett dokument och spara som pdf-fil.
 • Skicka filen, gärna med en lämplig presentationstext, till webmaster@smj.org
 • Skicka gärna även bilderna så kan vi spara dom i en backup.