Du får mycket större behåll­ning från en resa med litet bakgrunds­in­for­ma­tion att läsa i samband med en resa.

Här presen­teras nu infor­ma­tionen som en inspi­ra­tion för andra att åka och titta på de olika objekten.

 • Engels­bergs bruk 
  Plan­skiss med förkla­ringar.
 • Hyttan 
  Beskriv­ning av hyttans olika delar och deras funk­tion.
 • Norbergs gruv­fält 
  En samman­ställ­ning av Norbergs alla gruvor, järn­vägar och vatten­hjul med stång­gångar.
 • Polhems­hjulet 
  Vad var en stång­gång och hur funge­rade en sådan med ett vatten­hjul.
 • Klack­bergs Station 
  Mycket illust­rativ beskriv­ning av malmens väg från gruva till järn­vägs­vagn.
 • Klack­berg, rutsch­banan i bild
  Bilder från en trans­portled i lutning 1:5.
 • Malm­vask­ning 
  Den manu­ella sorte­ringen av krossad malm i tre olika kvali­téer samt gråberg.
 • Malm­last­ning 
  Trots viss meka­ni­se­ring lastades en hel del malm manu­ellt så sent som vid 30-​talets slut och even­tu­ellt senare.
 • Klack­berg, NJ:s malm­ban­gård 
  Även KNJ hade malm­ban­gård i direkt anslut­ning till NJ, dock utanför bild.
 • Om Snyten (före­bilden) och Farsarvet (modellen) 
  Origi­nal­bygg­naden och den som byggdes efter Snytens spegel­vända ritningar.