Bång­fors bruk
En magnifik sats­ning på att kopiera vissa delar av Bång­fors bruk i en skala som är 87 gånger större än före­bilden! Man har däri­genom kunnat förse den magni­fika anlägg­ningen med ett bety­dande till­skott av trev­liga detaljer, vilka vi nogsamt doku­men­te­rade. Vi note­rade även att man här kallar bruket för Ängels­berg. På vägen till Saxnora passe­rade vi en tyvärr över­vuxen kopia av Bång­fors kolhus. Kan vara värt ett besök. Medtag röjsåg! 

Text: LEB      Foto: AB, ALa, HP