Klack­bergs gruvor
Inte heller här har före­bilder kunnat hämtas från Saxnora, men från annat håll har man kopi­erat en gruvlave med funge­rande hiss­ma­ski­neri och kompressor. Vår guide och maski­nist, Torsten Bergman, uppträdde dock i skala 1:1. För övrigt kunde man, med hjälp av gamla foto­gra­fier och diverse spår i marken, visu­a­li­sera de omfat­tande anlägg­ningar som en gång funnits här. En finess med detta var att man kunde tänka i vilken skala som helst!

Text: LEB      Foto: AB, ALa, HP