Allmänt om visningar

Publika visningar
Avsedda för enskilda besökare och annonseras i förväg. Entré tas ut och antalet platser är begränsat.

Gruppvisning
Beställda visningar för grupper om max 35 personer. Upplägget anpassas för gruppen.

(H)julkörningen
Avsedda för enskilda besökare en gång om året, oftast första lördagen i december. Entré tas ut och visningen är i princip begränsad till en dryg timme.

“Vi kallar den här världen för Saxnora Bergslag”

Anlägg­ningen som ni ser före­ställer en fiktiv Bergs­lags­miljö som det såg ut i mitten på 1950-​talet. Vi har valt att inte peka ut någon exakt verklig före­bild utan vi har plockat “godbitar” från olika Bergs­lags­mil­jöer och satt ihop en liten fiktiv värld.

Vi kallar den här världen för Saxnora Bergslag och den inne­håller då ett antal saker som är typiska för Bergs­lagen. Vi har t.ex. en gruva vid entréen, vi har bruks­mil­jöer, vi har hamnar, det finns kanaler och natur­ligtvis olika indu­strier som då lever av dom råvaror som finns i Bergs­lagen.

Besöksregler

 • Häng av ytter­kläder och väskor på anvisad plats. (SMJ ansvarar EJ för kläder, värdesaker etc.)
 • Ta del av säker­hets­in­for­ma­tionen som presen­teras.
 • Förtä­ring vid kaféborden är tillåten men inte på andra platser i lokalerna.
 • Håll uppsikt på nyfikna barn (och vuxna). Anlägg­ningen är ömtålig och ingen lekplats. 

Fotografering

 • Fotografering eller filmning för enskilt bruk, dvs. det är tillåtet att visa enstaka bilder på FaceBook och andra sociala medier. (I övrigt måste tillstånd inhämtas i förväg för alla andra aktiviteter i våra lokaler.)
 • Hjälp­medel får ej användas på visningar av något slag.
  (Stativ, belysning, skärmar och liknande får ej användas. Kameror får natur­ligtvis inte ställas i land­skapet.)
 • Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet)
  skall inhämtas från SMJ:s styrelse i förväg som också anger villkor för publi­ce­ring.
 • Miss­bruk av dessa regler kan innebära ett totalt fotoförbud i lokalerna.

Publika visningar

Som en liten aptitretare för kommande visningar hänvisar vi till Bildgalleriet

Antalet besö­kare är begränsat till 35 st. Hur du köper biljett till en publik visning framgår av information på denna hemsida eller annan annonsering.

En visning inne­håller ett block om cirka 45 minu­ters trafik på SMJs anlägg­ning. Efter trafiken finns möjlighet att köpa kaffe  med dopp och/​eller SMJ-​produkter.
 

En resa på SMJ

 • Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 16 år och uppåt.
 • Två(2) rese­närer under 16 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
 • Hur du hittar till oss? Se även Hitta oss.

Efter trafik­spelet ges det till­fälle att:

 • titta närmare på anlägg­ningen och samtala med medlem­marna,
 • köpa en kopp kaffe med dopp i Café Bakfickan eller
 • kanske köpa något från SMJ (se även Produkter under Försäljning).

Saxat från våra fotograferings- och besöks­regler
Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet) skall inhämtas från SMJ:s styrelse som också anger villkor för publi­ce­ring.

Gruppvisning

Som en liten aptitretare för kommande visningar hänvisar vi till Bildgalleriet

 SMJ ordnar gärna grupp­vis­ningar på ej ordi­narie trafik­kvällar för grupper på högst 35 personer. Ni kan vara en intres­se­för­e­ning eller kanske ett företag som gör ett besök som start på en trevlig kväll.

 • En grupp­vis­ning kan omfatta: 
   – en presen­ta­tion av klubben och banan,
  – ett trafikspel,
   – en närmare inspek­tion av anlägg­ningen eller
   – vad vi nu kommer överens om.
 • Kaffe med dopp ingår i visningen.
 • Om till­fälle ges kan besö­kare vid ett sådant här till­fälle få tjänst­göra i trafik­spelet.
 • Besöksregler, se Allmänt om visningar.

Eller om vi får berätta om ett besök …
Ett företag tackade av en kollega som skulle gå i pension med en bokad visning. Kollegan är mj-​entusiast och besöket hos SMJ var mycket lyckat. Den blivande pensio­nären var närmast salig när han fick vara lokfö­rare på SMJ. Kanske bäst kan belysas genom hans häls­ning i gäst­boken innan han (motvil­ligt) lämnade klubb­lo­kalen; “Så här kul har jag inte haft sedan jag pallade jord­gubbar 1963!”

Vänd Dig till våra kontakt­per­soner för att planera just Din visning och få ett kost­nads­för­slag.

(H)julkörningen

Vår årliga tradition med visning av anläggningen för allmänheten. Se kalendariet och “Aktuellt” på förstasidan för aktuell information om när nästa (H)julkörning äger rum.

 • Visning av banan med trafik enligt speciell demokörningstidtabell.
 • Trafikspelet pågår cirka 45 minuter, sedan kan
   – besö­karna studera banan i detalj,
   – samtala med medlem­marna,
   – köpa en kopp kaffe med kaka,
   – kanske köpa något från SMJ (se även Produkter under Försäljning).

Vid publika visningar av ‘öppet hus-karaktär’ använder vi oss av biljettsystem för att se till att inte för många personer befinner sig i lokalen samtidigt. Dessa biljetter säljs via vår hemsida och i de fall det blir platser över erbjuds “drop-in”.