495 kr

De tidi­gare böckerna i denna serie  har fått en uppföl­jare i boken “SJ person­vagnar med träkorg modell 1891–1908” som följer samma typ av upplägg. Boken handlar om 38 vagn­typer som tillver­kades i till­sam­mans närmare 1 400 exem­plar under peri­oden 1891–1919. De byggdes med korgar av trä på ett bärande under­rede av stål­pro­filer.

Boken inleds med en beskriv­ning av SJ:s person­vagnar under tiden före 1891. Detta för att ge en bakgrund. Av samma skäl ges även en kort­fattad beskriv­ning av tidiga boggi­per­son­vagnar vid enskilda järn­vägar samt en del om teknik­ut­veck­lingen fram till att stål­kor­garna tagit över efter träkor­garna.

Huvud­delen omfattar beskriv­ningar av de aktu­ella vagn­ty­perna där varje typ är utför­ligt beskriven.

Boken utgör en samlad fakta­bank  av äldre svenska person­vagnar. Den är intres­sant för både modell­byg­gare och järn­vägs­hi­sto­riskt intres­se­rade.

Artikelnr: SBOK-1891 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Specifikation av boken

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 286 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Boken inne­håller en omfat­tande ritnings­bi­laga med ett flertal ritningar på varje vagn­styp i huvudsak i leve­rans­ut­fö­rande.
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Thomas Tell,  förfat­tare
 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare till grund­manus
 • Svante Runberger, ritningar
 • Bo Japlin, sido­vyer i färg som visar de olika vagn­ty­pernas leve­rans­ut­fö­rande

Kapitelrubriker

 • Något om SJ:s person­vagn­park före 1891
 • Normal­spå­riga person­vagnar med boggier före 1891
 • Teknik­ut­veck­ling

Beskriv­ning av vagn­ty­perna 1891–1908

 • Samman­byggda tvåax­liga vagnar
 • De första stan­dard­bog­gi­vag­narna hos SJ
 • Länkax­el­vagnar
  – C3a,   3-​klass sitt­vagnar
  – BC3,   2- och 3-​klass sitt­vagnar
  – C3b, C3c,  3-​klass sitt­vagnar
  – C4,      3-​klass sitt­vagnar
  – CF4a,  3-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – CF4b,  3-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – D3,      Post­vagnar
 • Den fort­satta boggi­vagns­ut­veck­lingen
  – Bo3,     1- och 2-​klass sitt­vagn
  – BCo4,  2-​klass sov- och 3-​klass sitt­vagn
  – Ao1,     1- och 2-​klass sovvagn
 • Finkor
  – F1,     Resgods­vagnar
  – F2a,  Tågvär­me­vagnar
  – F4,    Resgods­vagnar
 • Speci­ella vagn­typer
  – Ao3,     Salongs­vagn
  – ABo3,  Restau­rang­vagnar
  – C10,     3-​klass sjuk­vagnar
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga

Ytterligare information

Vikt 1,9 kg