430 kr

Böckerna “SJ person­vagnar av 1930-​talsmodell” och “SJ person­vagnar av 1940- och 1950-​talsmodeller” har fått en uppföl­jare i boken “SJ person­vagnar av 1960-​talsmodell” som följer samma typ av upplägg.

Boken handlar om 12 vagn­typer (littera vid leve­rans) med till­sam­mans 529 exem­plar (många byggdes senare om kraf­tigt såväl utvän­digt som invän­digt). Vagnarna är till­ver­kade under peri­oden 1960–69 och kallas i dagligt tal för sextio­tals­vag­narna. De byggdes av stål och samman­fogdes genom svets­ning.

Boken är en naturlig fort­sätt­ning på den redan tidi­gare utgivna böckerna. Den nu aktu­ella boken bygger vidare på den tidi­gare boken, dvs. grund­läg­gande infor­ma­tion upprepas inte.

Boken utgör en samlad fakta­bank för de svenska person­vag­narna av 1960-​talsmodell. På ett ställe finns här samlade uppgifter som modell­byg­gare normalt måste lägga ner stor möda på att samla in från många olika källor.

Här finner man ett utmärkt underlag för att göra olika vari­anter av dessa person­vagns­mo­deller. Själv­byg­garen hittar ritningar och bilder till de egna projekten. Även andra, främst järn­vägs­hi­sto­riskt intres­se­rade, torde också ha glädje av boken.

Artikelnr: SBOK-1960 Kategori:

Beskrivning

Specifikation

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 114 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Boken inne­håller förutom illust­ra­tioner och ritningar även 109 st foto­gra­fier (ca 30% i färg).
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare och faktain­sam­lare
 • Svante Runberger, ritningar

Kapitelrubriker

 • Femti­o­tals­vag­narna
 • Gemen­samma egen­skaper
 • Vagns­be­skriv­ningar
  – Ao2           1-​klass sitt­vagnar
  – ABo2        1- och 2-​klass sitt­vagnar
  – ABo3        1- och 2-​klass sitt­vagnar
  – Bo1           2-​klass sitt­vagnar
  – Bo5           2-​klass sitt­vagnar
  – B1c            Kafé- och 2-​klass sitt­vagnar
  – DFo28      Post- och resgods­vagnar
  – Fo5a         Resgods­vagnar
  – Fo5b         Resgods­vagnar
  – RBo2        Byffé­vagnar
  – WLABo1  1- och 2-​klass sovvagnar
  – Bo5b        2-​klass sitt­vagnar med barn­kupé
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga

Ytterligare information

Vikt 1,9 kg