Fraktklass: Vagnbyggsats

Vagnbyggsats OKB litt. C3

Förebilderna

OKB (Ostkust­banan) anskaf­fade år1926 15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg. De hade C3-​korgar men inred­ning och resgodsportar av samma typ som SJ:s litt. CF4. De hade följakt­ligen resgodsportar i nischer på sidorna.

För trans­port av sjuka anskaf­fades från Kockums år 1927 fyra vagnar med beteck­ningen C3s. Under åren 1929-​1931 anskaf­fades ytter­li­gare fem C3-​vagnar från ASJ i Linkö­ping.

Vagnbyggsats Ramlösa Litt. G

Förebilden

Om man säger “täckt gods­vagn” tänker nog de flesta på den svenska stan­dard­gods­vagnen littera G. 1948 ombyggdes G 37265 och 37305 till litt Gus och 1952 även nummer 43377. Vagnarna användes av Ramlö­sabrunn för trans­porter från Helsing­borg till Stock­holm N. I retur till Ramlö­sabrunn trans­por­te­rades tomglas. Omkring 1952 målades de vita och försågs de med reklam­märk­ning för Ramlösa. 1956 över­fördes vagnarna till andra uppdrag och målades om i andra färger.
(Histo­riken ovan kommer från MJ Maga­sinet nr 3 2010 där Ramlösa-​G-​vagnarna presen­teras samt Järn­vägs­hi­sto­riskt forum 5 och 6 september 2009.)

Byggsatsen är SMJ:s ordi­narie gods­vagn stan­dard G med färdig­målad korg, färdig­må­lade rambalkar och spänn­stag, reklam­texten “Ramlösa-​vatten” tampong­tryckt i grönt på korgen och med speci­ellt fram­tagna dekaler. Komplet­terad bygg­be­skriv­ning med utförlig beskriv­ning, historik och stor teck­ning på vagnens lång­sida. Byggsatsen har hel bromsplatt­form.

OBS – Det finns ett mycket begränsat antal byggsatser fram­tagna. Lagerstatus för byggsatsen kommer att visas på den här sidan, ta gärna en kontroll innan du beställer på nätet.

Vagnbyggsats SJ fd. OKB litt. C3

Förebilderna

År 1933 förstat­li­gades Ostkust­banan (OKB), varvid samt­liga vagnar över­togs av SJ. Några vagnar var i bruk ända in på 1960-​talet.

Ostkust­banan (OKB) anskaf­fade redan år 1926 15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg. De hade C3-​korgar men inred­ning och resgodsportar av samma typ som SJ:s litt. CF4. De hade följakt­ligen resgodsportar i nischer på sidorna. Under åren 1929-​1931 anskaf­fades ytter­li­gare fem C3-​vagnar från ASJ i Linkö­ping.

Model­lerna har samma typ av under­rede som SMJ:s tidi­gare lanse­rade C3-​vagnar, medan korgarna är helt nya. Korgarna är, i motsats till OKB-​versionen, omålade. De skall målas i rödbrun färg och förses med medföl­jande SJ-​dekaler.

Vagnbyggsats SJ litt C3

Förebilderna

SJ:s första tvåax­liga person­vagnar, till­ver­kade i slutet av 1800-​talet, var mycket korta, plåt­klädda och försedda med lanter­nintak. Trots att boggi­vagnar började till­verkas redan på 1890-​talet, fort­satte man att av kost­nads­skäl även bygga tvåax­liga vagnar. Dessa gjordes något längre än de tidi­gare till­ver­kade och försågs därför med bärstag. Taken gjordes välvda och utan lanternin. På 1910-​talet över­gick man från plåt- till teak­klädsel.

Littera C3c (med lanter­nintak) och de först till­ver­kade litt. C3d (med slätt tak) var plåt­klädda. Senare till­ver­kade litt. C3d var teak­klädda, liksom litt. C3e och C3g.

Littera C3d (träklädd) till­ver­kades i 200 exem­plar. Litt. C3d (plåt­klädd), C3e och C3g till­ver­kades i vardera 75 exem­plar. De användes i stor­stä­dernas lokal­trafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-​talet.

C-krafttävlingarna

För att öka intresset att “kitbasha” modeller (dvs. att bygga nya modeller utifrån delar från andra) så anordnade SMJ en tävling som vi kallade G-kraft där utgångspunkten skulle vara en valfri C3-vagn (C3, CC2, OKB). Man fick ett uppmärkt vagnunderrede och sedan var det fritt fram för fantasin …

Vagnbyggsats SJ litt CC2

Förebilderna

För att ge de 2-​axliga C3-​vagnarna en lugnare gång på spåret, samman­byggdes på 1930-​talet åtta st. C3-​vagnar till fyra st. CC3d. De “nya” vagnarna bestod parvis av ihop­kopp­lade C3-​vagnar, som i skarven vilade på en gemensam s.k. Jakobs­boggi. Dessa fyra st. tvåvagn­se­ki­page ändrades senare till två st. fyravagns-“aggregat” – senare kallade litt. CC4. Samma år byggdes ytter­li­gare två st. CC4samt 11 st. CC2. Åren 1934–39 byggdes ytter­li­gare 34 st. CC2 med utgångs­punkt i såväl litt C3d. som litt. C3e.

De 45 meter långa CC4-​vagnarna blev med tiden alltför otymp­liga. År 1939 delades de därför i åtta st. CC2. Efter alla ny- och ombygg­nader fanns därefter 53 exem­plar av CC2-​vagnarna.

Vid den stora omlit­te­re­ringen 1956 fick CC2-​vagnarna litt. BB2. Alla de beskrivna vagn­sty­perna slopades under de första åren på 1960-​talet.

Vagnbyggsats standard Litt. G

Förebilden

Täckt gods­vagn, 1935 års utfö­rande.

Om man säger “täckt gods­vagn” tänker nog de flesta på den svenska stan­dard­gods­vagnen littera G som är en vida­re­kon­struk­tion från den 1927-​33 leve­re­rade littera Grh.

GDG-​banorna fick de första vagnarna av littera “stan­dard G” år 1935 och SJ:s första vagn fick nummer 31942 och leve­re­rades året därefter, alltså år 1936. Den sista vagnen av denna så typiskt svenska gods­vagn leve­re­rades 1951 men under denna långa period fick vagnarna flera olika ändringar. Så var inte förvånad om just din bild, verklig eller minnesbild, av denna vagn­styp inte råkar stämma med ovanstå­ende bilder.
Modellen av G-​vagnen är lätt­byggd med delarna är i stort sett färdiga för samman­fog­ning och målning. Det behövs inte många eller kompli­ce­rade verktyg. Vagnen har bra gång­e­gen­skaper med samma typ av upphäng­ning som SMJ:s C3-​vagnar.

G-krafttävlingarna

För att öka intresset att “kitbasha” modeller (dvs. att bygga nya modeller utifrån delar från andra) så anordnade SMJ en tävling som vi kallade G-kraft där utgångspunkten skulle vara en Standard G-vagn. Man fick ett uppmärkt vagnunderrede och sedan var det fritt fram för fantasin …

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén