Hej Julle och Svenne!

Under resan till Dort­mund väcktes och disku­te­rades tankar om hur man kan förbättra ljus och ljus­möj­lig­he­terna i SMJ:s klubb­lokal. Ni visade sedan en plan­rit­ning över nya ramper/​kabelrännor (osäker på vad de heter) som lämp­ligt monte­rade skulle kunna utgöra ett första steg att bygga vidare på.

Jag har vid besök i klubb­lo­kalen  noterat att ni gått runt och spanat i taket och konfe­rerat sinse­mellan och miss­tänker därför att planerna fort­satt att utvecklas och få fastare konturer?

Vi har SMJ styr på tisdag den 27 maj. Till det mötet kanske det finns någon mer detal­jerad beskriv­ning av ett möjligt steg 1 som styrelsen kan ta del av? På papper eller live, båda vari­an­terna är möjliga. Låt oss höras om status för detta arbete och om det är aktu­ellt att behandlas på styrel­se­mötet den 27:e. Kanske ses vi på torsdag och kan språkas lite då?

Häls­ningar
/​Anders


2014-05-20

Jodå, plan­lägg­ning på går för fullt.

Finns klart konkreta förslag med prisidé.
Har hittills försäkrat oss om ett till­räck­ligt antal nästan nya lysrörsar­ma­tu­erer av mycket hög kvalitet från ett rivnings­objet nere i stan (till en låg kostnad).

Svenne är nog den som i den här delen av projektet är bäst lämpad att presen­tera det hela den 27/​5. Jag är mera orien­terad mot plan­lägg­ning av grov­jobb och montage – när vi kommer dit

“Ingen­g­jörn”

2014-05-21

Jag kan nog till och med visa prak­tiskt hur det kan komma att se ut. Jag har plockat isär en armatur och konsta­terat att det är en av mark­na­dens bästa HF-​don. Lysrören dimmar från 0-​100%. Jag kommer den 27/​5
Obs – Vi har nu 91 arma­turer av topp­klass.