8 juli 1955
Vår lokal­re­porter, Syllvia Ångström, har i veckan gjort ett besök vid Farsar­vets stationshus, som under en längre tid varit ”stängt” för reno­ve­ring och i vissa avse­enden till och med total ombyggnad.

Text: LEB      Foto: LGF

Det som för närva­rande varit föremål för vår nyfi­kenhet är frågan hur det sedan lång­liga tider fall­fär­diga taket skulle kunna repa­reras.

Det visade sig att man helt sonika rivit bort allt ovan stins­bo­staden och rest ett helt nytt tak!
   Då taklaget, som det kallas bland byggare, är klart, hör det till god ton att bygg­fö­re­taget bjuder arbe­tarna, på s.k. taklagsöl på någon trevlig lokal. Sker detta sätts en taklagskrans upp på takets högsta krön, men sker det inte, eller anses det att byggaren varit snål, blir det ingen krans utan en galge med en docka häng­ande i snaran!
   Bygg­fö­re­taget, i detta samman­hang Byggf:a LEBEMAN Trä o Son, var dock aldrig i närheten av att få en galge upprest. Där är man nämligen mycket mer ange­lägen om arbe­tarnas välvilja än deras nyktra leverne.
   Själva till­ställ­ningen hade, i brist på lämplig lokal på orten, arran­ge­rats i den fort­fa­rande obebodda men i viss mån reno­ve­rade stins­bo­staden. Ett  reno­ve­rings­ar­bete som man idag inser lika gärna kunde ha varit ogjort.
   Eftersom inbjudan till denna sorts festi­vi­teter ALDRIGomfattar respek­tive, hade man från LEBEMAN:s förbe­ställt ett större antal taxi­bilar för gästernas trygga hemkomst, vad det led.
   Vid vårt besök note­rade vi att stationen i sin ofär­dighet ändå verkade färdig. Vi före­vi­sades nämligen en rad skiop­ti­kon­bilderutvi­sande en station i full verk­samhet (inte bilder från taklagsölet!!!)  Vid vår fråga upplystes vi om att Svensk Film­in­du­stri spelat in några inte­ri­örer för en kommande film av och med Viktor Sjöström. Arbets­namnet på filmen är: Stinsen är död – Döden är stins.
   Nya SBA håller ett vakande öga över skeendet.

Syllvia Ångström genom Lars Eric