Den 14/​4 hade före­ningen årsmöte i klubb­lo­kalen. De sedvan­liga agend­a­punk­terna klarades av, före­ningens ekonomi är i ordning och den avgå­ende styrelsen bevil­jades ansvars­frihet.

Förslaget till budget för år 2011 godkändes av mötet och till ny styrelse valdes enligt följande; ordfö­rande Anders Lu (omval), sekre­te­rare Mikael E (omval), kassör Leif P (omval), ledamot Sture H (omval), ledamot Anders La (omval), suppleant Otto BvL (omval) och Mats D (nyval).

Efter att den formella delen av mötet avslu­tats presen­te­rades infor­ma­tion om några kommande klubb­pro­jekt.

Foto­de­taljen (Svenne N) passade på att doku­men­tera eventet och Anders Lu skrev.

Dagord­ning
Andra punkten på agendan för dagen. Ännu spänd förväntan bland åhörarna.

Verk­sam­hets­be­rät­telse
Herr Sekre­te­raren drog den essä som även brukar kallas verk­sam­hets­be­rät­telsen.
Verk­sam­hets­be­rät­telse 2010 

Medlemmar
“Hmmm, det här med röst­längd kan ju vara rätt ointress­sant efter det att jag svarat mitt ja”.

Alla var där
Glädje över förra årets resultat eller har mötesord­fö­randen behagat skämta?

Fattar ni
Money, money money…

Kassören
Omvända roller, kassören pratar och ordfö­randen bokför något.

Årets nyhet
Nya projekt på inrull­ning.