Digi­tal­kursen för medlemmar har fort­sätt mot djupare kunskap.¨
Man har nu kommit till hur man kör på den verk­liga spår­planen för vår anlägg­ning. Några kan en hel del redan, men kunskapen behöver tränas och fördjupas. Vid senaste publika körningen så var det “tränings­kör­ning” för två av delta­garna, dvs. dom körde tågen på SJ via datorn och styr­pro­grammet halva tiden var.

Normalt behöver man bara koppla i och ur auto­mat­funk­tioner och vissa ställa tågvägar. Start av erfor­der­liga körp­laner (eng. sche­dules) sker auto­ma­tiskt. Endast när något fel (t.ex. urspår­ning eller självav­kopp­ling) inträffat och auto­ma­tiken avbru­tits, krävs mer avan­ce­rade ingrepp för att starta upp det hela igen.

Kursen fort­sätter sedan med program­me­ring av lokde­kodrar och kalibre­ring av lok.