Nu börjar SMJ:s digi­tal­kurs för medlemmar börjat. Den har till mål att lära ut hur man använder digi­tal­sy­stemet på klubben.

Ett medel för detta är övning på dator, helt natur­ligt eftersom digi­tal­sy­stemet för körning på SJ-​delen manö­vreras via dataskärmen. Därav de många dato­rerna på  bilderna, det är inte en vanlig syn på klubben annars.

Övnings­spår­planen på sista bilden (jmfr med den vanliga digi­tala spår­planen) inne­håller ett mycket förenklat tågma­gasin med bl.a. auto­ma­tisk fram­flytt­ning av tågen. Den är till för att eleverna med hjälp av den inbyggda simu­laton skall kunna träna hemma mellan kurs­kväl­larna.  Man ser också de körp­laner (sche­dules) som delvis styr och auto­ma­ti­serar tågrö­rel­serna. “Hastig­hets­mä­tarna” är de körag­gregat som man använder på skärmen. De används dels för att styra tågen vid manuell körning, dels för att vid auto­mat­drift få uppgifter om aktuell hastighet, vägmä­tar­ställ­ning och de två närmaste signa­lerna framför tåget.

Rail­Road & Co:s Train­Con­troller version 7.0 Gold användes vid det här tillfället på SMJ.