Som du säkert har läst på sidorna om Banar­betet Ekens­holms bangård, har planen varit att ersätta bangården på Ekens­holm med en moder­nare konstruk­tion. Men det är ju inte alltid så lätt att dela ett stations­om­råde i bangård och omgiv­ning. I det här fallet byggdes en helt ny “platta” (som delades i två delar för trans­port). Plattan bär upp både bangården och staden (omgiv­ningen).

Text: LGF       Foto: SvN

Bangården har samma antal spår som tidi­gare, men en del juste­ringar och förbätt­ringar har gjorts. Vissa föränd­ringar görs samti­digt i plane­ringen av staden, loksta­tionen (några hus byts ut) och den omgi­vande naturen. Men i stort skall det gamla utse­endet åter­ställas.

Av bilderna framgår att plattan nu nästan är på plats. Det åter­står injuste­ring av anslu­tande räls mot linjen samt den elekt­riska inkopp­lingen. Den sist­nämnda blir nu mycket enklare, eftersom alla växlar nu styrs digi­talt.

Firma MM-​Hus, Malm­grens Modulhus, har varit ansvarig för de nya husen men också unde­rent­re­prenör för bygg­plattan, bangården och inkopp­lingen. Plane­ring av bangård och inkopp­ling har som vanligt gjorts av Firma Ozon & Son & Söderman (även om alla delä­garna inte är så aktiva i nuläget).

Ekens­holm byggs upp igen, steg för steg.