Vi bygger nytt underlag för hela Ekens­holm i formen av två stora moduler (vänster och höger bangårds­halva). Dessa moduler kommer sedan att monteras fast i land­skapet. Detta bygg­sätt under­lättar speci­ellt allt kopp­lings­ar­bete på under­sidan.

Vi bygger nytt underlag för hela Ekens­holm i formen av två stora moduler (vänster och höger bangårds­halva). Dessa moduler kommer sedan att monteras fast i land­skapet. Detta bygg­sätt under­lättar speci­ellt allt kopp­lings­ar­bete på under­sidan.

Vilken del av bangården är det du ser? Vik i tankarna ner över­kanten mot dig så kommer det vänstra svarta “kabe­lormen” att läggas under loksta­tionen. Det saknas fort­fa­rande en vänd­skiva som skall monteras.

Förkla­ringar till bygg­plattan, dvs. under­laget till Ekens­holms station vänstra del:

 1. Strömförsörj­nings­sida; kablage för ström­för­sörj­ning och DCC-​matning (“störande”) bör läggas utmed ena kanten av bygg­plattan och kablage för åter­mat­ning av indi­ke­ringar (“störd”) utmed andra kanten för att mini­mera stör­ningar.
 2. Anslut­ning av digi­tal­bussen för spår­mat­ning.
 3. Plint med byglade anslut­ningar för att sprida ut spår­mat­ningen.
 4. Genom att dra ena matnings­led­ningen genom en ström­trans­for­mator i spår­led­nings­kretsen (CTI Electro­nics TB2-​DCC) kan man känna av om spåret är belagt (lok och vagnar med motstånd mellan hjulen drar ström).
 5. Grova fler­trå­diga matnings­led­ningar (nolla och matning är tvin­nade) som kopplas ihop med entrå­diga ledningar (lättare att dölja) som löds på spåret.
 6. Växel­styr­ning med anslut­ning av separat digi­tal­buss.
 7. Dekodrar (LENZ LS50) för växel­styr­ning.
 8. Allt kablage skall tvinnas för att mini­mera stör­ningar i åter­rap­por­te­rings­kret­sarna (“indi­ke­ring­arna”). Stora öppna loopar där fram- och åter­le­dare inte går paral­lellt bör undvikas på båda sidor.
 9. Växel­motor, i detta fall av märket Turtoise som är lång­samt­gå­ende och med två inbyggd omkopp­lare. Vid kopp­lade växlar körs alltid a-​växeln först som sedan lämnar över till b-​växeln som i sin tur när den kommit i läge rappor­terar detta via åter­rap­por­te­rings­mo­dulen.
 10. Spår­mat­ning (som kopplas om efter växel­läget) till växelns kors (hjärt­stycket).
 11.  ; kablage för indi­ke­ringar (åter­rap­por­te­ringen av växel­lägen och “spår­led­ningar”) bör som sagt förlaggas så sepa­rerat som möjligt från ström­för­sörj­ning och DCC-​matning.
 12. Växel­lä­ges­in­di­ke­ringar, lägg märke till de tvin­nade signal­trå­darna.
 13. Åter­rap­por­te­rings­enhet (LENZ RL101) för växelläges- och spår­led­nings­in­di­ke­ringar.
 14. Anslut­ning av LENZ RS-​buss för indi­ke­ringar (spår­be­lägg­ning och växel­lägen).