9 oktober 1955
Ett flertal iakt­ta­gelser av djur i naturen har gjorts runt Ekens­holm, Bång­fors och Mohäl­larne.

Text: LEB      Foto: LGF

Bild utvi­sande sektio­nens första övning, en s.k. lustjakt. I fonden över­vakar urma­kare Bo Ettén “patron ur” efter eldgiv­ningen.

Då det under den senaste tiden gjorts ett flertal iakt­ta­gelser av djur i naturen runt Ekens­holm, Bång­fors och Mohäl­larne, har ett antal intres­se­rade medlemmar i Saxnora Bergs­lags Hemvärnscorps och tillika inne­ha­vare av Arméns Mauser m-​96, bildat en Ekens­holms­sek­tion av Svenska Jäga­re­för­e­ningen.
   Till ordfö­rande utsågs initi­a­tiv­ta­garen urma­karen Bo Ettén. På SBA:s utsände fråga om orsaken till bildandet svarade urma­kare Ettén att såvitt han kunde minnas hade det sedan urminnes tider saknats djur i denna del av landet.
   Då Hemvärnet samti­digt lamsla­gits av den rådande freden, har våra Mauser­gevär börjat fara illa där de hänger i vedbodar och källare och således förelåg ett behov av att ha något att övnings­skjuta på. Vad kunde då vara lämp­li­gare än att få snöra på marsch­käng­orna och ge sig ut i fält och öva skarp­skytte – på rörliga mål dess­utom.
   Tidningen önskar den nybil­dade sektionen god fort­sätt­ning och hoppas att den till­ta­gande grav­rosten i gevärs­pi­porna inte skall hindra ett lycko­samt jakt­re­sultat.

Lars Eric B

Hemvärnet i aktion
Bröderna Johan och Ludvig Rune­berg, i kamrat­kretsen skämt­samt kallade Älgskyt­tarne, på Hemvär­nets första älgöv­ning.

Herr Älg
Här står tolv­tag­garen retfullt väntande, förvissad om att hemvärn­sjä­garna sedan åratal av inak­ti­vitet är helt oträ­nade och inte längre minns hur ett sikte skall ställas in.

Fru Älg
Kropps­språket tycks tyda på att frun inte har samma tillit som maken.

Okänt ville­bråd

Troligen inte en älg, men bör duga som övnings­ob­jekt enligt hemvärn­s­kapten Ettén.

Fågel­jakt, den ulti­mata utma­ningen
Då diverse örnar obser­ve­rats i markerna, vill Hemvärnet gärna visa vad man kan åstad­komma med Mauser M-​96. Här en brun örn.

Vita örnar
Hkn Ettén påpekar dock att man natur­ligtvis inte skjuter på sittande fågel…

Björn (Ursus arctos)
Bilden tagen av vice­kor­pral Jon “Olle” Ersson boende i Möggle. Ersson vill att dessa björnar undantas från jakten då de, enligt Erssons egen utsago, hälsade honom med orden: “Mors lilla Olle, det var länge sedan du gick här i skogen.”

Jätte­kanin
Det är med viss tvek­samhet redak­tionen publi­cerar denna bild. Foto­grafen till­sam­mans med kamra­terna framför last­bilen var på väg från en småfuktig 50-​årsuppvaktning i Slaggarbo, då de upptäckte “kaninen”. SBA:s redak­tion tar gärna emot ytter­li­gare upplys­ningar om feno­menet.