I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Det var bättre med utrymmet den här gången eftersom den nya (tempo­rära) lokalen kunde utnyttjas.
Ordfö­rande Otto BvL före­drog punk­terna i god ordning, redo­vis­ningar gjordes och revi­sorn hade inga invänd­ningar. Allt som det brukar vara alltså.

Som bruk­ligt avslu­tades mötet med någon video, i det här fallet var det bl.a. gamla SJ-​filmer och som det verkar mycket uppskattad.

En av punk­terna var som synes SMJ 70 år som bl.a. firas med en ny bok om SJ person­vagnar av 1940- och 1950-​talsmodeller (som nu är under inbind­ning) och en jubi­le­ums­resa i maj.

Årsmötet framför härmed också en häls­ning till den från­va­rande heders­med­lemmen Hans Helm­s­tein.

Text: LGF      Foto: Thomas G