Ett förslag har lagts till att byta ut bangården på Ekens­holm. Denna bangård är en av de äldsta på anlägg­ningen. Det ligger medium­växlar samt en dubbel kors­nings­växel (s.k. engelsman) i tågspåren som, i kombi­na­tion med att de är slitna och börjar få “ålderskrämpor”, ger upphov till en hel del stör­ningar i trafiken på SMJ.

Vad vill vi åstad­komma med en ombygg­nad av Ekensholms gamla slitna bangården och vilka begräns­ningar finns det?

Avsikten med föränd­ringen är:

  • Att undvika den dubbla kors­nings­växeln.
  • Att använda Pecos långa växlar i tågspår, medium för sidospår/​rangerspår och korta enbart som skydds­växlar (där passage endast sker genom rakspåret). Detta för att ge bättre gång genom växel­ga­torna.
  • Att använda moderna växel­mo­torer typ Tortoise som sliter mindre på växlarna vid en omlägg­ning.

Några para­metrar som måste tas med i plane­ringen är:

  • Att anslu­tande spår från statio­nerna Bång­fors och Ramsbo skall påverkas så kort sträcka som möjligt.
  • Att hela bangården i sin helhet bör byggas om på en ny grund­platta och med nya spår. Dels för att förenkla arbetet med att instal­lera växlar, växel­mo­torer och elin­stal­la­tioner, dels för att möjlig­göra ett snabbt utbyte för att minska stör­ning­arna i trafiken.