Beskrivning
Modu­lan­slut­ningen löses med ett anslut­nings­spår till dubbel­spåret alldeles före Årstabron. Spåret leder ut till ett MMM-​gränssnitt. Anslut­nings­spåret till SJ med sina växlar kommer att ingå som en del i säker­hets­sy­stemet som körs via datorn. I detta gräns­snitt kan nu en valfri modul anslutas.

För modu­lan­slut­ningen måste följande para­metrar beaktas:

  • Anslut­ning av en MMM-​modul skall kunna ske oavsett om bangården är på plats eller inte.
  • Anlägg­ningens tekniska krav (som stigning max 20 0/00 i rakspår och max 10 o/oo i kurvspår, kurvradie min 1000 mm för SJ) måste beaktas.
  • Minsta kurvradie får gärna användas för att prova att tågsätten kan passera en sådan.

Principritning
Detta är alltså själva prin­ciprit­ning för modu­lan­slut­ningen. Eftersom det är ett MMM-​gränssnitt så kan man sedan ansluta valfri MMM-​modul med stan­dar­dan­slut­ning.