Bakgrund
Genom att medlem­marna äger den rullande mate­ri­alen måste den packas upp och ned vid varje trafik­kväll. Redan från början anlades ett spår från verk­staden med det dubbla syftet att fungera som prov­sträcka såväl som utkör­nings­spår till anlägg­ningen. Detta spår har inte använts som avsett (dolt och svåråt­kom­ligt om det stannar ett prov­kör­ningslok, sträck­ning i både höjd och kurva som kan försvåra att köra ut långa tågsätt). Framför allt var sträckan lång och det tog tid att köra ut varje tåg. Med tanke på att det i dagens trafik (20–30 SJ-​tåg) skulle dess­utom upp- och nedpack­nings­tiden bli helt orea­lis­tisk.

En annan tanke var att bygga ett “kassa­skåp med spår på höjden” och sedan helt enkelt köra in tågsätten i skåpet för förva­ring. Den verti­kala anslut­ningen ställde till med bekymmer varför idén rann ut i sanden.

Station Farsarvet har under många år tjänst­gjort som en upp- och nerpack­nings­ban­gård. När stationen utrus­tats med luft­led­nings­bryggor blev det oprak­tiskt och olämp­ligt att använda stationen för detta. På sista tiden har SJ:s dubbel­spår vid Ålbro använts som uppack­nings­ban­gård. Detta har fungerat hjälp­ligt men ingen bra lösning.

Det har alltså funnits ett stort behov av en mer optimal lösning. Olika lösningar har disku­te­rats. En idé som lades åt sidan var ett lyft­bart land­skap över en dold bangård, inklu­de­rande ytter­li­gare en vänds­linga under Kvarn­gruvan. Men det skulle behöva göras stora ingrepp i land­skap och under­byggnad med stora arbetsin­satser.

Beskrivning
Upp- och nedpack­nings­ban­gården löses med en modul med gräns­snitt enligt MMM-​standarden och ansluts till SMJ-​modulanslutning. Bangårds­mo­dulen bör ha modul­gräns­snitt i bägge ändar så att ytter­li­gare MMM-​moduler kan anslutas efter bangården.

Vid normala trafik­kvällar skall bangårds­mo­dulen vara ansluten närmast modu­lan­slut­ningen till anlägg­ningen. Vid modul­träffar bör bangårds­mo­dulen kunna användas även fristående med vanliga MMM-​moduler anslutna på var sida.

För bangården måste följande para­metrar beaktas:

  • MMM:s stan­dard­snitt i modu­län­darna.
  • Flera tågsätt skall samti­digt kunna ställas upp (in- och utkör­ning ske mer friare).
  • Minst två (2) personer skall samti­digt kunna packa upp eller ner tågsätt.
  • Växlar PECO av åtminstone Medium-​storlek.
  • Samt­liga spår skall medge SJ maxtåg­längd (2 500 mm).
  • Bangården delas i flera sektioner för enklare hante­ring (sektions­skarven blir eget defi­ni­erat gräns­snitt).
  • Bangården skall kunna stå gränsle över Timesaver-​bordet (används i samband med trafik­kvällar), dvs. normala benar­range­mang för MMM-​moduler kan inte användas.

Principritning