3 maj 1955
Under gårdags­kvällen anlände riks­mord­kom­mi­sionen från Stock­holm och som vi ser så inleddes direkt under­sök­ning­arna av mord­platsen.

Text: LGF, Mikael E      Foto: LGF

Efter gårda­gens fasans­fulla upptäckt med ett yxmord är nu mordet under kommis­sio­nens skarpa ögon.

Under gårdags­kvällen anlände riks­mord­kom­mis­sionen från Stock­holm och som vi ser så inleddes direkt under­sök­ning­arna av mord­platsen.
   Detta ger också vissa trafik­stör­ningar vid olycks­platsen, men då sträckan mellan Ekens­holm och Ramsbo inte tillhör de trafikin­ten­si­vaste i området så blir det inte så stora trafik­stock­ningar.
   Enligt ett första utta­lande från riks­mord­kom­mis­sio­nens chef, kommis­sarie Gustaf Wall­heden, så miss­tänks det att taxi­fö­raren har blivit över­mannad av en passa­ge­rare. Sökning­arna fort­sätter nu närmast i den rikt­ningen och har någon av tidningens läsare sett något som kan vara utred­ningen till hjälp kommis­sarie Wall­heden snarast få taga del av detta.
   Även om bilen är vänd i rikt­ning mot Ekens­holm så arbetar man efter teorin att det är en av de senaste passa­ge­rarna som togs upp i Ekens­holm som är det mest troliga spåret. Under­sök­ning­arna fort­sätter troligen i Ekens­holm snarast, även om kommis­sa­rien inte helt vill bekräfta dessa miss­tankar.
   Fabrikör Westman med familj är också under förhör med enbart för att få reda på om de har sett något under sin bärvand­ring, försäkrar kommis­sarie Wall­heden. Lands­fi­skal Löfqvist, som tillika är stads­fi­skal i Ekens­holm, fort­sätter även han sina förfråg­ningar.
   Mer om denna hiske­liga historia kan ni läsa i ett senare nummer av detta blad, er egen lokala nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa.
 

Lars-​Gunnar F