Den 25 augusti 2013 åkte ett 15-​tal SMJ:are på utfärd till Mari­e­fred, Taxinge-​Näsby och Malm­kö­ping.

Som en del av 75-​årsfirandet görs resor till olika platser med olika kopp­lingar till SMJ, modell­järnväg och spår­bunden trafik i större skalor. I slutet av augusti 2013 gjordes en resa till Sörm­land där museijärn­vägen ÖSlJ besöktes liksom Lokal­tra­fik­hi­sto­riska museet i Malm­kö­ping. ÖSlJ har en histo­risk kopp­ling till SMJ och i Malm­kö­ping finns många fordon som rullat i Eken (dock inte i Ekens­holm). Flera SMJ-​medlemmar har eller har haft olika roller i de båda före­ning­arna så berö­rings­punk­terna är många.

Text och foto: Alu, SEN

Första stoppet gjordes i Mari­e­fred
SlJ hade ordnat en speci­al­vis­ning av sina verk­städer och klar­gö­ringsrum för ångloken. De äldsta delarna av verk­stä­derna härstammar från normal­spårs­tiden, nyare delar har uppförts av ÖSlJ för att möta de underhålls- och repa­ra­tions­behov som en järnväg i skala 1:1 har. Själv­klart åkte vi även en tur till Läggesta och åter under besöket. På ÖSlJ finns fordon från de sju 600mm banor med allmän trafik som funnits i Sverige. Vill du veta mer om banorna har ÖSlJ publi­cerat flera böcker om histo­rien bakom järn­vä­garna.

=> Bildkavalkad från Mariefred

Avstic­kare till Taxinge-​Näsby
Några rese­närer valde tåget, andra åkte med bilarna. Innan tågets ankomst hann delta­garna med studier av stations­om­rådet och sema­foren. I Taxinge-​Näsby finns en av de få Edmon­sonska biljett­ma­ski­nerna i landet. Den klas­siska edmon­sonska biljetten förknippas med järn­vägs­resor förr i tiden. Givetvis används dessa biljetter även på Saxnora–Mohällarne järnväg.

=> Bildkavalkad från Taxinge-Näsby

Malmköping och egen guide
I Malm­kö­ping blev vi mottagna av vår medlem Björn S som inledde med att presen­tera verk­sam­heten inom Svens­ka­Spår­vägs­säll­skapet i allmänhet och anlägg­ningen i Malm­kö­ping i synnerhet.

Därefter blev det en resa med en gammal Lidin­gö­vagn. Stopp gjordes vid Trum­sla­gar­hallen där före­ningen förvarar fordon som inte är i trafik.

Till­baka i Malm­kö­ping kunde vi strosa runt i verk­städer, Vagno­rama och Bussmu­seet. I museets samlingar finns spår­vagnar från alla svenska spår­vägs­städer utom Ulri­ce­hamn (den spår­vägen öppnades aldrig). Det bestå­ende intrycket efter besöket var hur proper och snygg anlägg­ningen är. Inga rostiga reno­ve­rings­ob­jekt står och skräpar utan de fordon som visas upp är alla iord­ning­gjorda. Snyggt!

=> Bildkavalkad från Malmköping

Efter att ha tackat för oss rullade bilarna åter mot Stock­holm.