Medlemsresa till Ängelsberg och SKÅJ
(genom­fördes söndag 7 november 2004)

Beskrivning

 • Det gavs tillfälle att till­sam­mans med kompi­sarna på SMJ delta i något som är en av hörn­ste­narna i SMJ:s verk­samhet. Nämligen att uppleva, doku­men­tera och åter­skapa verk­lig­heten i Bergs­lagen. Det är på detta sätt vår anima­tion kommit till. Att vi också får uppleva fint restau­re­rade lok och vagnar är ju ”grädde på moset”.
 • 1 timmes guid­ning i Ängels­berg ingick (mer tid debi­teras 200:–/tim).
 • 1-​dagarstur.
 • Rese­le­dare: Janne O

Genomförande
dag 1 (söndag)

 1. Besök och guid­ning i Ängels­berg
   – Hyttan
   – Smedjan
   – Gamla bruks­kon­toret
   – Inspek­tors­bo­stället
   – Olika arbetar­bo­ställen
   – Arkivet (ritningar etc)

  Vi började med samling och intro­duk­tion i “Lilla Slaggarbo” under tiden vi stärkte oss med en fika. Därefter guidades vi runt på bruket. Förhopp­ningsvis skulle vi få höra stång­järns­ham­rarna, se vatten­hjulen driva blås­ma­ski­nerna etc. Efter guid­ningen delade vi upp oss i mindre grupper, eller två och två bero­ende på hur många vi blir varvid de intres­santa objekten doku­men­terades och foto­gra­ferades.
 2. Lok och vagnar hos SKÅJ i Sala 
   – ånglok litt E10
   – ånglok litt B (SWB)
   – malmlok litt Mg
   – ellok litt D
   – ellok litt F
   – motor­vagnståg litt Xoa5 
   – Omfor­mar­tåg­sätt
   – 30- och 40-​tals person­vagnar

  Fri betitt­ning och foto­gra­fe­ring

Resesätt
Delta­garnas egna bilar. 4 personer/​bil delar på bensin­kost­na­derna.

Tidsschema
07.00     Avresa från Stock­holm (från klubb­lo­kalen om inget annat är över­ens­kommet)
09.30    Ankomst Ängels­berg och guidad visning
              Obs – Förse­ningar > 30 min debi­teras, dvs. inga extra utvikningar!
11.30    Lunch i Nya serve­ringen pris: 95:– per person
12.30    Besök i arkivet
13.30    Avresa mot Sala och SKÅJ
14.30    Besök hos SKÅJ
17.00    Åter­resa mot Stock­holm
19.00    Hemkomst

Beräknade kostnader per person

 • Guid­ning    50:– (tillika anmäl­nings­av­giften)
 • Lunch    95:– kr
 • Fika    70:– kr
 • Bil    90:– kr (bensin­kostnad)
 • Anmäl­nings­av­giften betalades senast 28 oktober till Janne O.
 • Alla kost­nader under resan (inklu­sive bensin­pengar till respek­tive bilä­gare) betalades av varje delta­gare.

Resebyrå Polstiernans reserapport
från Bergslagsresa till Ängelsberg och SKÅJ

Vi var ett tiotal SMJ-​medlemmar som följde med på Rese­byrå Polstiernan:s resa till Ängels­berg och Sala. Vi star­tade resan vid den okrist­liga tidpunkten, åtminstone för mig som numera är pensionär, kl 07.00 i klubb­lo­kalen och från en del andra ställen i Stock­holmstrakten. Vädret var fint och solen sken som en besatt om än tempe­ra­turen var något låg.

Kl 09.30 var vi framme i Ängels­berg och bjöds på kaffe. Hembygds­för­e­ningens ordfö­rande, som även var vår guide, hälsade oss välkomna. Därefter prome­ne­rade vi till hyttan som ligger alldeles i närheten. Järn­han­te­ring i gamla tider genom­gicks och sedan var det dags att gå in i själva hyttan för att bese densamma. Ett av vatten­hjulen sattes gång så vi fick se malm­krossen igång.

När hyttan var genom­gången gick vi ut genom rådstugan och delta­garna började doku­men­tera hytta med omgiv­ning med hjälp av medförda kameror och mätstickor. Själva meningen med resan var att skaffa ytter­li­gare underlag för vår klubbs byggande av realis­tiska modeller av en sådan miljö i skala 1:87.

Efter avklarat besök i herrs­medjan tog vi oss till den Nya serve­ringen i närheten av Ängels­bergs Station. Det var en hel del gamla saker inne i serve­ringen varför man kan undra hur det såg ut i den Gamla serve­ringen. Maten var god. Efter lunchen embar­ke­rade vi våra fordon för färden mot Sala och SKÅJ:s lokstall.

Där togs vi emot av SKÅJs ordfö­rande som berät­tade om före­ningen och dess verk­samhet. Det fanns ett littera X0a5 motor­vagnset och en extra ändvagn till densamma uppställd utanför stallet, samt ett D-​lok med gods­vagnar. X0a-​vagnarna och några av gods­vag­narna såg inte alltför fräscha ut. En del av Sala­trak­tens yngre befolk­ning hade till­freds­ställt sina konst­när­liga behov med hjälp av sprej­färg. Enligt uppgift så skulle det ändå inte vara omöj­ligt att rekon­struera det rullande. Före­ningen försöker skapa en järn­vägs­miljö från 40- och 50-​talen, alltså nästan detsamma som vi försöker åstad­komma i vår före­ning.

När presen­ta­tionen var över var det dags att titta in stallet för att därinne avnjuta läcker­he­terna. I det första skeppet stod det en E-​10 och ett B-​lok. Den först­nämnda var körbar och användes i före­ningens utfärdståg. I de andra skeppen fanns det ellok och en SWB-​vagn i teak, Ett F-​lok, ett D-​lok och pärlan Mg-​lok. Man visar även en del av tekniken runt själva tågen t.ex. elled­ningar, elstolpar och verktyg till desamma. Avsikten är att kunna visa hur det var på den tiden det begav sig.

Slut­ligen var det dags att säga tack och adjö innan resan till­baks mot den kung­liga huvud­staden. Den allmänna meningen bland delta­garna tycktes vara att det var en mycket SKÅJig resa orga­ni­serad av rese­byrå Polsti­ernan under ledning av den för dagen ansva­rige rese­le­daren Otter­bäck.


    Björn


Bildkavalkad från besöket i Ängelsberg
Text: JO      Foto: JO, m.fl.

Kl 09.30 var vi framme i Äng­els­berg och bjöds på kaffe. Hem­bygds­för­e­ning­ens ord­fö­rande, som även var vår guide, häl­sade oss väl­komna.

Samling och intro­duk­tion i “Lilla Slaggarbo”
…och det skall ju börjas med en kopp kaffe, välbe­höv­ligt efter den morgon­ti­diga avfärden. Här hälsas vi välkomna av vår guide för dagen som tillika är ordfö­randen i hembyggs­för­e­ningen.

Kaffe-, kaffetåren den är bra…
… och vår egen rese­le­dare Janne (till vänster) tar sig en sista funde­ring på dagens upplägg så att vi håller tiderna.

Klas­sisk bild­vinkel på själva mull­tim­mer­hyttan
Inte så mycket att säga, mycket är bevarat men man får också tänka sig en del detaljer som har försvunnit i tidens dis.

Histo­rien bakom Ängels­berg presen­teras
Det var en gång…

… och här la’ man locket på!
Vad vi ser är alltså själva toppen på hyttan där fyller på malm, träkol och t.ex. kalk. Skopan, som är upphängd och kan svängas runt, används för att få det olika ingre­di­en­serna på rätt plats i smältan.

Man har alltid tagit vad man hava kan…
Har man inte olja (som det nog är på bilden) så fick man hämta annat ur naturen för att smörja lagren, t.ex. sniglar som var lagom, ja ni vet vad.

Rund­vand­ringen är avslutad
Så var det då dags att arbeta litet också, nu skall här mätas…

Några medlemmar har här hittat ett mätob­jekt
Ytter­måtten är alltid bra att ha…

Småmåtten och detal­jerna får inte glömmas bort
Genom att ta med ett känt mått, som en väl synlig mätsticka, man kan senare lättare över­sätta måtten till lämplig skala, i vårt fall H0 1:87.

Detaljer på alla sidor är intres­santa
Bilder, rakt frami­från och från sidan är nödvän­diga för att man skall kunna se både mått och deltaljer.

Entré på bruks­kon­toret
Det är litet pill­rigt både att doku­men­tera och sedan att bygga en så pampig entré, men det är en viktig detalj att få rätt i propor­tion till resten av huset.

Ekono­mi­byggnad, i det här fallet en bruks­bo­stad
Ett bruks alla hus är av många de slag, och man får ju inte glömma bort det prak­tiska för de som jobbar på bruket. Bostad är bra men det kanske finns en dans­bana också? Se på hela miljön.

Herrs­medjan i sin backe
En viktig sak att tänka på när man bygger ett hus efter verklig före­bild är hur huset ligger i land­skapet i verk­lig­heten … och på din modell. Det kanske passar bättre med en viss anpass­ning.SMJ:s bana har minst två praktex­empel på anpass­ning till modellen, dels bron mellan Kolaråsen och Grus­gropen med antal stolpar och place­ringen av dom, dels sågverket i Ramsbo som bättre smälte in i land­skapet med en spegel­vänd uppställ­ning.

Herr­gården i sin höstprakt
Säga vad man vill om hösten, den är bra för doku­men­ta­tion eftersom inga löv skymmer sikten, men vädret kan verk­ligen ställa till det för expo­ne­ringen av en bild eftersom en klar fin höstdag ger starka skuggor och färg­för­skjut­ningar. (Bäst är nog en jämn molmskärm även om det också har sina problem.)

Till­bygg­nader i slaggtegel, kallades “i nöd och lust”
I nöd är ja, ni kanske kan tänk er själva, och lust, ja inte är det vad ni tror, men ganska gott för det var köket. Detta exempel visar bara att hur “fria” vi än är i våra histo­rier om den egna banan så kan det över­träffas av verk­lig­heten. Men medge att det är fina och udda till­bygg­nader!

Bildkavalkad från besöket i Sala hos SKÅJ

40-​50-​tals tåg, med ett D-​lok
Typiskt tåg som rullar ut från stationen någon gång på femti­talet. Ja, det här loket är visst inte längre körbart men din modell är väl det?

Ändvagn till X0a5 även kallad”Göteborgaren”
En bedagad skönhet somdet kan se ut i slutet på dess bana. Fullt så skab­biga skall vi väl inte vädra model­lerna men det visar bara att verk­lig­heten inte är så skön som man tror med modell­glas­ögon på sig. Vagnen kommer att rustas upp av SKåJ och vara stationär som café- och konfe­renslokal.

Gods­finkor utanför lokstallet
En elekt­risk finka för tågvärme, ett lämp­ligt ombygg­nads­pro­jekt?

Detalj av nedkopplat B-​lok
Vevstake bort­tagen och koppel­stången säkrad.

Central­kopplet som aldrig blev något
Har du undrat över “gallret” bakom kopplet någon gång? Det var tänkt att det skulle sitta ett stan­dar­di­serat euro­pe­iskt central­koppel i det stora hålet. När det inte blev så fick man delvis sätta igen hålet… en minst sagt udda detalj som väl ofta inte syns alls i modell eftersom det sitter ett inte helt skal­en­ligt koppel på den platsen.

Presen­ta­tion av SKÅJ
Och runtom allti­hopa lyser moder sol… eller som i det här fallet SKÅJ som presen­terar en del av sin verk­samhet på skärmar uppställda i lokstallet.