för år 2021
verksamhetsberättelse
SMJ styrelses
 

Styrelsen

  • Presen­terat vid före­ningens årsmöte 2022-​04-​21.
  • Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. Vissa av mötena har varit digitala, andra fysiska möten i klubblokalen.
  • Årsmötet för år 2021 hölls i klubblokalen den 30 september. Det ovanligt sena årsmötet berodde förstås på Covid-19 restriktioner som omöjliggjorde ett årsmöte under april vilket annars är vad som föreskrivs i stadgarna.

“Annus Horribilis 2 – The Continued Nightmare”
Den förra Verksamhetsberättelsen kallade år 2020 för ett Annus Horribilis. Eftersom år 2021 blev minst lika dystert ur ett Covid-19 perspektiv används uttrycket även för år 2021. För att skapa viss variation kallas dock år 2021 för ”Annus Horribilis 2 – The Continued Nightmare”. 

Redan från årets start den 1 januari 2021 hade vi en paus i verksamheten. Pausen var ett arv från år 2020 och var orsakad av myndighetsbeslut om begränsningar för antal personer som fick delta i möten och sammankomster för att minska risken för spridning av Covid-19. Pausen gällde alla former av SMJ-aktiviteter – klubbkvällar, trafikkvällar, visningar och mässor.

Årsmötet år 2021 kunde inte genomföras i april vilket stadgarna annars föreskriver utan årsmötet sköts till september månad.

Mitt i sommaren hade restriktionerna lättat och föreningen kunde starta upp verksamhet under mer normala förhållanden från den 1 juli. 

Av någon konstig anledning hade det blivit rätt stökigt i våra lokaler (i synnerhet i klubbrummet) under den verksamhetspaus som pågått under ett halvt år. Hur sådant kan ske trots att verksamheten är pausad och det rimligen inte borde vara medlemmar i lokalen är krönikören oförmögen att svara på. Kan oreda teleporteras till klubblokalen eller kan förklaringen månne finnas i att disciplinen kring upprätthållande av pausen varit bristfällig eller rent av obefintlig på vissa håll och kanter? 

Läget i lokalerna den 1 juli krävde insatser. Det genomfördes därför omfattade städinsatser under torsdagarna i augusti månad. Uppslutningen till dessa städkvällar var mycket god och lokalerna inklusive anläggningen blev ordentligt rengjorda och iordningställda.

Från september var vi så att säga ’tillbaka på spåret’ och kunde genomföra klubbkvällar och olika varianter av trafikkvällar. Vi hann till och med genomföra en mindre visning för en extern grupp innan farsoten Corona gjorde sig påmind igen.

Mässingsjuntan hade också en paus under första halvan av 2021 men onsdagsträffarna återupptogs under sensommaren 2021.

Men säg den lycka som varar för evigt. Nya FHM regler från den 1 december satte på nytt stopp för visningar med externa gäster och den planerade Hjulkörningen konverterades till en medlemskörning utan gäster.

Under december skärptes FHM-reglerna ytterligare och vi hann precis ha vårt luciafirande, ’Luciatåg’, den 16 december innan det var dags för en ny verksamhetspaus vilken pågick året ut och en bit in på år 2022. Men år 2022 ligger ju i framtiden utifrån denna krönikas perspektiv så vad som händer under 2022 lämnar vi till nästa verksamhetsberättelse.

På temat Annus Horribilis så inträffade en annan sorglig händelse under september 2021. Föreningens före detta och mångårige (runt 50 år blev det totalt) ordförande och på senare år hedersordförande, Otto BvL, passerade den yttersta växeln i mitten av september. Föreningens medlemmar bidrog till en insamling och donerade en gåva till Diabetesfonden i enlighet med familjens önskan. Begravningen ägde rum i stillhet med endast familjen närvarande. Föreningen höll en tyst minut på årsmötet den 30/9 för att hedra Ottos minne. Minnesrunor publicerades på hemsidan och i tidningen MJ-Magasinet.

Försäljning
Ekensholms lok & vagnverkstad, Bilhandlaren i Ekensholm, Mohällarne Färg och Kemi AB samt Saxnora Tryckeri AB har alla fortsatt sin verksamhet trots pandemin. Framgångskonceptet har varit postorderförsäljning. Kan inte kunderna komma till försäljningen får försäljningen komma till kunderna. (Ursprunget till dessa visdomsord lär vara Francis Bacon på 1600-talet och uttalandet handlar om profeten Mohammed. Men hur hänger just företeelsen Bacon ihop med Mohammed och Islam?)

Nåväl, postorderförsäljningen har varit räddningen under året vilket har gjort att inkomster har fortsatt komma in till föreningen. Årets succé och storsäljare var byggsatser till ånglok litt Sb med fler än 50 sålda byggsatser under året.

Även traktorer av typ BM10 och personbilar PV56 har sålt bra. Är detta möjligen en effekt av att järnvägens kunder i Saxnora Bergslag ansett sig nödgade att skaffa andra transportmedel för sina egna resor och för godstransporterna när trafiken på järnvägen varit inställd under vissa delar av året?
Saxnora Tryckeri gläder sig åt att klassikerserien om SJ Personvagnar fortfarande genererar ett intresse från marknaden.  

Under sensommaren och hösten var det åter möjligt att arrangera MJ-träffar och mässor. Föreningen passade då på att lämna hemstationerna längs privatbanan och bege sig till andra trafikområden. Under tredje och fjärde kvartalen besöktes Bankalaset i Skövde, MJ-mässan i Kårsta, MJ-mässan i Hässleholm samt Hjulmarknaden Solna.

Trafik
Som nämnts ovan var trafiken på järnvägarna officiellt inställd mellan 1 januari och 1 juli. Buss ersatte i den mån det fanns några resenärer att transportera. Godset hittade väl andra vägar, antagligen landsvägar.

Efter städinsatser i augusti kom trafiken igång igen och pågick fram till början av december. Dock kunde Trafikavdelningen konstatera att uppslutningen till trafiken under hösten inte var så god som man kunnat hoppas på. Vakanserna var många vilket påverkade trafiken negativt med inställda tåg och obemannade stationer som följd.

Trafikavdelningen gjorde olika insatser för att förbättra förutsättningarna för personaltillgången. Utbildningar i fjärrblockeringssystemet Train Controller genomfördes för att säkra tillgången på personal till trafikledningen i Valnäs. Till privatbanan införskaffades nya körhandtag av enhetlig typ att användas av både lokförare och tågklarerare. Även på den signaltekniska sidan inleddes förbättringsåtgärder, mer om det nedan.

Under årets sista skälvande veckor bildades en ’SJ-grupp’ med syfte att arbeta med trafiken på SJ-banan för att göra den mer intressant och även mer tillgänglig. SJ-gruppen jobbar tätt tillsammans med SJ:s 124 trafiksektion och man har även en förbindelseofficer till Järnvägens styrelse för kontinuerlig avrapportering av framdriften i SJ-gruppens arbete.

Lokalerna
Vad gäller lokalerna startar krönikan 1 juli. Det var ju då pausen upphörde och vi kunde återgå till normal verksamhet igen. 

Städningen i augusti har redan nämnts. I övrigt har inte så mycket hänt kring det som normalt brukar nämnas under rubriken ’lokalerna’. Ett dussintal pallar köptes in och monterades. Syftet är att kunna använda dessa både för internt bruk för att nå anläggningen bättre och för åskådare att genom vertikal förflyttning kunna få bättre vyer över anläggningen vid visningar.
 
Anläggningen
Punktvisa insatser har genomförts på anläggningen. Vid vägen till gruvan har det etablerats ett vägarbete med avsikt att bredda vägen för att möjliggöra bättre transporter till gruvan. Bland annat till den nya lastkaj som byggts vid ett av spåren på gruvbangården.

Det verkar ha funnits flera olika specifikationer för lastkajen innan bygget startade och det var under en period lite oklart exakt vad som skulle omlastas från lastbil till järnvägsvagn via lastkajen. Allt från träflis via stenkol till järnmalm har funnits som förslag. Beroende på vad som ska lastas om kommer faktorer som fallhöjden för det tippade massgodset och dess inverkan på golvet i den järnvägsvagn som lastas att få stor betydelse.

Missförstånden om vad som skall lastas reddes ut av VD på Kvarngruvan som en gång för alla klargjorde att det är järnmalm från gruvor utan egen spåranslutning som ska lastas på platsen. Efter detta förtydligande beslutades att minska fallhöjden för det fallande massgodset för att på så sätt förlänga livslängden för de malmvagnar som ska ta emot sagda massgods.

En etablering av en bilfabrik i Farsarvet har gjorts. Egentligen är det en bilmonteringsfabrik men det är lättare att säga och skriva bilfabrik och det är så anläggningen benämns i folkmun. Remisstiden för överklagande av bygglovet gick ut den 31/12 2021 så nu kommer bilfabriken att permanent förläggas till Farsarvet.

På temat fastigheter ska också nämnas en donation från den numer nedlagda MJ-föreningen Trefoten. SMJ har fått ett tiotal hus som tidigare fanns på Trefotens anläggning. Flertalet av husen bedöms platsa på SMJ:s anläggning både vad gäller val av förebild och byggkvalitén på modellerna. Ännu så länge har det inte tagits några beslut om var på anläggningen de olika husen ska placeras.

I slutet av året bildades en annan arbetsgrupp – Landskapsgruppen. Som namnet antyder är gruppens fokus att arbeta med landskapet och vegetationen på anläggningen för att successivt förbättra det. Starten på gruppens arbete har haft en tydligt botanisk inriktning med trädtillverkning som fokus. Huruvida det är möjligt att ympa på nya grenar av koppartråd på en stam av järntråd är dock ännu inte helt utrett.

På årets sista styrelsemöte fick Järnvägens styrelse en presentation av de planer för en omdaning av Mohällarne stad som firma Tell och Stråhle tagit fram. Det handlar om en omfattande förändring av Mohällarne stad där endast vissa av de befintliga byggnaderna behålls och resten av byggnationen ersätts med ny bebyggelse. Omfattningen av förändringen har vissa likheter med omdaningen av Klarakvarteren men med en stor skillnad – de hus som planeras ersätta de befintliga är av samma ålder och utseende som de hus som rivs. Inga Hötorgsskrapor eller Åhlen & Holmvaruhus utan betydligt mer modesta byggnader i en, två och i något fall tre våningar. Firma Tell & Stråhle kommer att presentera planerna för medlemmarna omedelbart efter årsmötet 2022.

El & Digital
Även om föreningen haft verksamhetspaus under mer än halva år 2021 har arbete i mindre grupper kunnat bedrivas. Grupperna har bestått av så få personer så det inte inneburit något brott mot FHM:s Covid-19 restriktioner.

En grupp som sannerligen tagit fasta på denna arbetsgruppsmöjlighet är El & Digitalgruppen som varit igång under hela 2021 och lagt många timmar på saker som inte syns för blotta ögat men som avsevärt förbättrar underhålls- och körmöjligheterna på anläggningen.

Gammal teknik som vi idag inte har tillräckliga kunskaper om har ersatts av ny teknik som köpts och därmed åtföljs av manualer och beskrivningar vilket gör det möjligt för många att förstå hur tekniken eller komponenten fungerar och ska kopplas in.

Den som besökt det utrymme som tidigare kallades Relärummet, nu för tiden Teknikrummet förstår varför rummet fått ett nytt namn. De gamla telefonrelästativen är nu utbytta mot ny och betydligt mindre utrymmeskrävande digital teknik varför relästativen kunnat monteras ned och forslats bort.
Även starkströmsdelarna i Teknikrummet har till stora delar bytts ut mot modernare och säkrare apparater. De gamla starkströmsappraterna har använts sedan de monterades där i början av 1970-talet och allt har som bekant en begränsad livslängd. Visst slitage och åldrande på apparaterna kunde konstateras och eftersom det gäller starkström togs inga risker att något skulle gå sönder och därmed utgöra ett hot mot hälsan.

Parallellt med utbytet av hårdvara, mjukvara och komponenter för att skicka ut ström och DCC-signaler till anläggningen och arbete med andra komponenter för att kunna ta emot inkommande signaler från anläggningen görs ett kontinuerligt arbete att dokumentera all teknisk infrastruktur. Ett oerhört viktigt arbete för att tillgängliggöra informationen för många medlemmar. Dokumentationen förvaras på ett av SMJ ägt konto på Google Drive där den kan hållas uppdaterad och vara åtkomlig för många medlemmar.

Styrsystemet Train Controller har vidareutvecklats under året och nya funktioner har lagts till, bland annat en automatisk funktion för förbigång av ett långsammare tåg på dubbelspårssträckan. Utbildning för att fler ska kunna arbeta i trafikledningscentralen i Valnäs och köra SJ-banan med hjälp av Train Controller har genomförts. Några extra intresserade har även fått mer djuplodande beskrivningar i hur man bygger upp och gör ändringar i sin Train Controller applikation.

På den mer användarnära sidan av tekniken har det också gjorts förbättringar. 

Efter den långa verksamhetspausen hade vår telefonväxel också tagit paus och ville inte starta upp igen. Telefonväxeln fick då en del omvårdnad och valde då att vakna till liv. Det krävdes dock lite fix och trix, bland annat har de olika stationerna fått nya telefonnummer. Men det löstes med nya telefonlistor vid respektive telefon och nu fungerar telefonerna och växeln igen.

Järnvägen har förstått att personalen i allt högre grad behöver hjälpmedel för att kunna se och följa det tåg man för tillfället kör. Och då pratar vi inte om glasögon eller andra privat införskaffade hjälpmedel.

För att följa tågen längs privatbanan och för att kunna se infartssignalerna på de olika stationerna planeras två olika översiktspaneler, en för lokförarna på balkongen och en annan för tågklarerarna och lokförare som befinner sig i anläggningens gångar. En prototyp för dessa översiktspaneler byggdes och sattes upp under året. Prototypen täcker en del av privatbanan (sträckan mellan Ekensholm och Ramsbo) och visar vilken eller vilka spårledningar som är belagda på sträckan (man ser alltså var ens tåg befinner sig med hjälp av lysdioder som tänds där tåget befinner sig). Panelen visar också infartssignalerna på Ramsbo och Ekensholm och lokförare på väg till någon av dessa stationer måste självklart lyda infartssignalens besked. Slutligen visar panelen även status för signalerna vid vägövergångarna på sträckan. Panelen är en prototyp för diverse tester. De permanenta panelerna ska givetvis via hela privatbanesträckningen inklusive infartssignalerna till stationerna och status för vägövergångar.

Få SJ-banan har en annan lösning valts. Videokameror för dolda sträckor på SJ (inklusive tågmagasinet) har införskaffats och ska sättas upp tillsammans med bildskärm(ar) i förarhytten. När dessa rader skrivs kan man se fyra olika vyer från tågmagasinet och ålbroslingan men det finns utrustning att presentera ytterligare fyra vyer på skärmen i lokförarrummet.

Nya tag – nya tåg
Ännu ett märkligt verksamhetsår präglat av pandemin har lagts till handlingarna. Även om det stundtals var kämpigt under år 2021 har klubben hittat ny energi under hösten 2021 och det pågår många olika nya initiativ inom el & digital, landskapet, SJ-banan och Mohällarne stad. Med detta kan vi stänga år 2021 och se fram emot ett intressant år 2022.

Älta 15 april 2022
För SMJ:s styrelse

/Anders Lundin
SMJ ordförande under verksamhetsåret 2021