SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2018

”ÅTTIOÅRINGEN SOM LED VÄXELDÖD” 

Styrelsen

  • Presen­terat vid före­ningens årsmöte 2019-​04-​25.
  • Styrelsen har bestått av ordfö­rande Anders Lundin, sekre­te­rare Hubert Österlund, kassör Leif Persson samt ledamöterna Mats Dahl­ström och Mikael Ekelund. Supple­anter var Otto Berg von Linde och Håkan Löfgren.
  • Styrelsen har under året haft 9 proto­koll­förda möten.
  • Antalet medlemmar vid årets slut var 93 stycken.

Ekonomi
Trots att vi fortsatt med en försiktig placeringsfilosofi har vår goda ekonomi varit helt under kontroll. Den räntelösa situationen för inlåning i Sverige har vi kompenserat med inköp av försäljningsvaror som vi succesivt säljer ut med vinst. Vinst, som får kompensera avsaknaden av ränteinkomster. Arbetet med försäljning av lok- och vagnbyggsatser och, under detta verksamhetsår, trävagnsböckerna har på ett betydande sätt förbättrat vår ekonomiska situation. Det kan inte nog betonas hur viktiga våra försäljningsaktiviteter är för att ekonomiskt utveckla SMJ. I nya Mohällarne stad ryktas det om att det kommer att etableras en bokhandel med ensamrätt till SMJ tryckta alster. 
 
Medlemsfrågor
En medlem har avlidit under året. Styrelsen har beslutat att utesluta 3 medlemmar enligt stadgarnas paragraf 6 för obetald medlemsavgift. Lagstiftningen kring personuppgifter, GDPR, ställer krav på korrekt uppdaterade medlemsuppgifter, varför medlemmarna uppmanas att meddela ändrade persondata inklusive ändrad e-postadress till styrelsen. Vi har fortsatt haft återkommande anledning att påminna om medlemsavgiften, ett till synes onödigt arbete som belastar kassören.  
 
Försäljning
Årets nyhet har varit den nya Trävagnsboken del II, vilken mottagits mycket väl av marknaden och sålts väl inom budget. Arbete med Traktor BM 10 har fortgått och beräknas komma ut under följande verksamhetsår. Under hela året har vi haft problem med att få fram kompletterande gjutdelar till våra vagnbyggsatser, vilket skadat försäljningen. Vi har arbetat med byggsats till ånglok littera Sb, vilken nu är inne i slutfasen.
 
Anläggningen & Lokaler
Styrelsen har fastslagit ett strategidokument för vår anläggning som anger ramarna för hur vi vill att den skall användas. De förändringsarbete som kommer att krävas för en väl fungerande anläggning skall därför möta det som anges i detta dokument.

Två frågor har flitigt noterats i protokollen under hösten, nämligen ny trappa till lokförarrummet och sprinklerskydd i uppehållsrummet. Båda dessa punkter är nu åtgärdade genom Berth Magnussons försorg. 

Två andra projekt har uppenbarligen i stor omfattning diskuterats vid styrelsemöten under året enligt protokollen. Nämligen planerna på en ny stadsplan för Mohällarne och montering av kameror i underjorden. Det är ytterst tveksamt om någon av dessa projekt i någon nämnvärd omfattning förts framåt. Men hoppet kvarstår när vi nu gått in i nästa verksamhetsår. 

Planer på en mindre station vid Ålbro har börjat ta form och har möjlighet att bli klubbens stora byggarbetsplats under innevarande år.

Malmlastningskajen med omgivning har färdigställts och är nu klar för sina lastningsuppgifter. Första fartyget ankom under hösten med pukor och trumpeter ända från Malmö.

Trädplanteringen har under året pågått med stor intensitet och vi har redan kunnat njuta av de snabbväxande tallar och annan växlighet som nu stolt reser sig mot skyn. Leveransen av dessa naturprodukter har som vanligt skett från Träförädlings AB i Enebyberg. Skrivelse har inkommit från Naturskyddsföreningen som uttryckt sitt absoluta gillande av vår satsning på ett ”grönare Bergslagen”.

Medan de flesta i samhället ser moderniteter som digitalisering vara framtiden, har Ekenholmsbanans styrelse tagit beslut om avdigitalisering av Ekensholms station! Detta sensationella beslut baseras enligt uppgift i lokalpressen på uppfattningen att ”det var bättre förr” till ytterligare visso ett märkligt beslut ehuru styrelsen består av unga lokala krafter med moderna idéer. Man kan, enligt tidningen, konstatera att även äldre personer uttryckt gillande över ”ungtupparnas” åtgärder. Detta arbete har genomförts med stor belåtenhet av firma Malmgrens Digital och El.

Mohällarnes spårplan har länge irriterat personalen genom de svårigheter det inneburit att kunna växla ut tåg mera rationellt. Detta bekymmer rättades till under sommarmånaderna när trafiken var mera blygsam. Löfgren och Malmgrens Schakt och Gräv har idogt kämpat långt in i sommarnatten för att hinna med det omfattande arbetet. Eftersom järnvägsrelaterade entreprenader tenderar att kraftigt överstiga budget skall här noteras att man hölls sig inom angiven budget, vilket föranledde stationskassören Person till i det närmaste ovanligt opassande glädjetjut, för att komma från en senior tjänsteman. 
 
El & Digital
Det omfattande arbetet med att se över och digitalisera dokumentationen av de elektriska uppkopplingarna har fortsatt under året genom firma Fredrikssons Scanneri.

I övrigt har nog Z21 varit det mest använda uttrycket på vårt linjenät under året. Bytet till denna märkliga undergörare har sannolikt skapat den allvarligaste händelsen i vårt tågdistrikt. Med bland annat i det närmaste upploppsliknande icke lagliga demonstrationer med plakat som ”Ned med Z21”, ”Va faan är Z21” i Ekensholm samt krav på att tågen skall gå på tid. Under sensommaren har protesterna tynat bort enär morgonrälsbussen med skolungdomar numera som prioriterad transport setts brumma iväg inom klockans krav. Dock fortfarande utan att särskilt många har en aning om vad Z21 är för något. Vilket även mycket väl kan anses vara läget även för styrelsens medlemmar.

Men, även SJ har fått sin beskärda del av mystiska störningar som noterats av allmänheten. Det mest uppseendeväckande var de skrämmande tidningsrubrikerna om ”Växeldöden i Farsarvet”. Vilket orsakade många oroliga insändare och telefonsamtal, eftersom det till att börja med missuppfattades som en allvarlig epidemi. Stadsläkaren i Ekensholm kunde dock lugna allmänheten medels en utförlig dementi. Efter omfattande funderande av de som kan fundera, befanns det vara allvarliga störningar som uppkom vid manövrering av växlarna så att växlarna hel enkelt ”la av”, alltså dog, som Herr Lundin på Farsarvets lokstation utryckte det. Växelpersonalen kunde andas ut, det var ingen medicinsk risk för dem. En så kallad semipermanent lösning infördes till dess ny manövreringsteknik anskaffats så att växlarna ånyo kan manövreras med livet i behåll (växlarnas alltså).

Mera om Farsarvet. Ett omfattande utbyta av växelmotorer har genomförts för att få till stånd modernare och bättre fungerande växelomläggningar samt att förebygga framtida störningar.

Styrelsen har beslutat att införa flera kortslutningsområden som bevakas av så kallade schields även på privatbanan. Möjligen blir varje station i framtiden en egen kortslutningssektion. Någon form av kortslutningsvarning bör ingå i detta projekt för att minska risken för medlemmarnas ivriga kortslutande vid lok och vagnars påsättande.

Ett antal lossnade kabelanslutningar i korskopplingspanelen har givit den tekniska personalen stort huvudbry. Numera har införts regler om yttersta försiktighet vid inträde i relärummet med devisen ”RÖR INGENTING” hängande över ingången.

El & Digitalgruppen har i övrigt haft som ett huvudmål under året att ”få förståelse för anläggningens funktion”! Kan vid första betraktandet anses som en fullständigt omöjlig uppgift. Men, vid närmare eftertanke, ändå möjligt tack vara personal med ovanligt välfungerade förmågor. Vi andra, utan dessa förmågor, hoppas innerligt att huvudmålet skall uppfyllas så att vi förtröstansfullt kan vandra vidare på syllarna in mot SMJ framtid.
 
Övrigt

  • Visningar. Vi har under året haft 7 betalande visningar plus Hjulkörningen. Speciellt tack till de som administrerar och genomför dessa eftersom de ger oss en inte föraktfull inkomst i vår ständiga kamp för pengar till hyran.
  • 80 år ung blev vår förening 2018. Vi firade med en rejäl resa i mellansverige för att i första hand bese andra anläggningar men även en form av den sociala del som SMJ utgör. 
  • Lucia. Bristen på villiga ljusdrottningar förmörknade klubbrummet något den 13 december. Vi lystes dock upp med ett rejält fika som verkade ha uppskattas. Åtminstone Ole berömmer fortfarande smaken på lussekatterna. Möjligen en framtida tradition?

Sammanfattning
Ännu ett år av SMJ-aktiviteter läggs till handlingarna. Det mesta har fungerat som det skall i en frivilligorganisation som denna. Det behövs stöttepelare som tar på sig uppgifter, genomför arbeten och är beredda att ställa upp igen. Vi i styrelsen är helt eniga om att vi inte hade klarat av att föra SMJ framåt utan Era insatser. Därför ett varmt tack till de medlemmar som förstår att inte fråga sig vad föreningen kan göra för dem utan vad De kan göra för SMJ!
 
Vi får därför tacka för oss och överlåta kloka beslut till årsmöte och kommande styrelse 
 
 
Enligt uppdrag.

Hubert Österlund
SMJ sekreterare under verksamhetsåret 2018