SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2017

Styrelsen

  • Presen­terat vid före­ningens årsmöte 2018-​04-​26.
  • Styrelsen har bestått av ordfö­rande Anders Lundinsekre­te­rare Hubert Österlundkassör Leif Persson samt ledamöterna Mats Dahl­ström och Mikael EkelundSupple­anter var Otto Berg von Linde och Håkan Löfgren.
  • Styrelsen har under året haft 10 proto­koll­förda möten.
  • Antalet medlemmar vid årets början var 90 stycken och vid årets slut 90 stycken.

Visningar, egna körningar och andra arrangemang
Elva stycken tisdags- och medlemstrafikkvällar ägde rum under året. Vi hade tre publika visningar och sex bokade visningar, en mj-klubbträff samt en Hjulkörning.

Föreningens lokaler är väl frekventerade och använda. Ordinarie klubbkvällar på torsdagar och Mässingsjuntans onsdagsträffar gör att det normalt är minst två evenemang i lokalerna varje vecka. I tillägg till dessa regelbundna möten är det stundtals ytterligare evenemang som lånar SMJ:s lokaler. Under 2017 har det bland annat ordnats kurser i träd- och landskapsbygge samt kurser i väderbitningsteknik. Det har även hållits en smalspårsmodulträff.

Mässingsjuntan har avverkat sitt första decennium och detta firades i SMJ:s lokaler i november månad med en utställning av alster som producerats under de tio åren. Bilder från de tio åren visades som ett inslag under dagen. Det var ett stort antal bilder som visade. Dock var motiven rätt standardiserade och kunde delas in i tre kategorier; koncentrerade män med oergonomisk, dubbelvikt kroppshållning lutande över en bordsskiva, mässingsbitar i olika storlekar och former, ibland sammanfogade till något som med god vilja kan uppfattas som ett järnvägsfordon samt smörgåsar i alla upptänkliga former med många olika pålägg.

Medlemsfrågor

  • Vår hedersordförande Otto BvL passade på att fylla 80 år under 2017. Ett tjogtal medlemmar deltog i det speciella firandet som genomfördes i extratåg hos ett annat trafikbolag, nämligen Stockholms Spårvägar. I vanlig ordning kunde tidtabellen inte hållas, mest beroende på SMJ-medlemmarnas ingående studium av de spårvagnar som stod uppställda i vagnhallarna i Alkärret. Det skulle vara en kort p-sspaus men det blev en sk-tlång diggarpaus.

Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortsatt mycket god. Detta på grund av kassörens enastående förmåga att hålla hårt i föreningens plånbok. Man kan tro att han är smålänning så hallänning han nu är.

Den goda ekonomin fick även hjälp av en medlemsauktion innehållande MJ-materiel från vår framlidne medlem John E. Det får väl anses vara en extrem lojalitet att först vara medlem i klubben i 35 år för att sedan donera sina MJ-prylar till klubben för försäljning i klubbens regi.

Mässor och utställningar
På uppdrag av Ekensholms lok- och vagnsverkstad och Saxnora Bergslags Allehanda förlag (SBA förlag) har SMJ-medlemmar besökt olika mässor och marknader runt om i Sverige. Som längst gick färder till Göteborg och Skövde. Till Gävle var det lite närmare (byte till GDG-expressen i Valnäs). Ungefär lika långt var det till Norrköping, då med byte till TGOJ-motorvagn i Hedköping. För att ta sig till Djurgården, Västberga och Solna räckte det med lokalbiljett på Stockholms Spårvägar. 

Klubben visade även upp sig på MJ Hobbyexpertens öppna hus i november, dock utan att sälja något utan enkom för att visa hur kul MJ-hobbyn kan vara när man bygger sina grejor själv.
 
En annan sorts uppvisning var reportaget om klubben i tidskriften Nostalgia. För undertecknad och några ytterligare medlemmar var det nog det närmaste utvikningsbilder vi kommer att komma. Detta till glädje för alla inblandade, inte minst Nostalgias läsare.

Försäljning
Fabrikör Persson på Ekensholms lok- och vagnsverkstad kan se tillbaka på ett bra år. Standardgodsvagnen litt G har sålts till olika järnvägsförvaltningar runt om i landet. Färger och bockmallar är andra populära produkter.
Vagnsverkstaden har anställt ytterligare arbetskraft. För att underlätta för personalavdelningen heter även den nyanställde förmannen Persson. Förman Persson har effektiviserat packningen av G-vagnarna och denna process sköts nu helt utan Fabrikör Perssons inblandning.

Personvagnarna har däremot endast kunnat säljas under årets första del på grund av avsaknad av diverse delar. Vagnverkstaden söker med ljus och lykta efter en lösning på problemet för att kunna återuppta leveranserna av C3- och OKB-vagnar.
Lokverkstadens stora nummer under året var ånglok littera E6. Fabrikör Persson har kompetenta underleverantörer i form av Firma GLW (Gynthers Lok och vagnsverkstad) och Otterperssons Krut och Dunder Entreprenad. Ett 30-tal byggsatser av E6 har levererats hittills.

Privatbilismens intåg i Saxnora Bergslag är påtagligt. Firma Bil & Motor i Ekensholm har meddelat att man sålt sin sista färdigbyggda PV444 under året. Det lär finnas delar i ett öststatsland för att få fram ytterligare några bilar i färdigt skick. Innevånarna i Saxnora Bergslag behöver dock inte vara utan bil. De lokala leverantörerna kan fortfarande erbjuda Saab 92 samt några udda brittiska och tjeckiska bilmärken.

SBA Förlag är en annan verksamhet som haft ett intensivt år. Förlaget har under året fortsatt att sälja praktverket ’SJ Träpersonvagnar 1891–1908’. Intresset för boken är mycket stort och recensionerna översvallande positiva. Förfrågningar om del 2 (1909–1930-tal) har kommit tätt under året och till den hungrade läsekretsen kan förlaget ge lugnande besked – det blir en del 2, antagligen redan under senhösten 2018.

Kalenderbilder och hemsida
SBA Förlag under redaktör Fredriksson levererade ytterligare 24 kalenderbilder under året. 24 bilder? Hur räknar Redaktören årets månader? Det finns en enkel förklaring – temat i årets kalender var två bilder per månad där varje bild visade samma händelse men ur två olika vinklar.

Den enskilt största arbetsinsatsen för Förlaget gjordes på avdelningen för Digitala Medier. Så här år 1955 är det ingen som fattar vad ’digitala medier’ är för något men det lär vara någon slags television som kan betittas på i apparater med bildskärmar.
Nåväl, Avdelningen för digitala medier med sin chef Fredriksson gjorde något mystiskt med utsändningen av bilderna som lär har inbegripit ett byte av utsändare för den televisionsliknande sändningen. Bytet krävde att en hel del insatser av redaktionen, både tekniska och utseendemässiga. Den nya lösningen är dock betydligt mer underhållsvänlig än den tidigare och det finns även en slag öppen dagboksfunktion inbyggd i det nya systemet. Fenomenet lär gå under benämningen ”blogg”. Redaktör Fredriksson har lovat att redogöra för de nya finesserna mer i detalj.

Banavdelningen
Järnvägens banavdelning har gjort omfattande arbeten under året. Mohällarne station genomgick en totalrenovering med spår- och växelutbyte, utbyte av alla elektriska kopplingar och växelmotorer samt installation av en helt ny manöverpanel. Malmgrens Modulhus (MM-hus) hade totalentreprenaden och tog hjälp av Löfgrens Schakt. Stationspersonalens reaktioner efter avslutat arbete har enbart varit positiva och det är numer inga problem att fylla tjänstgöringslistan för stationen under trafikdagar.

En del efterarbeten har pågått på den nedre kajen i Mohällarne hamn. Representanter från Juhlins Mekaniska och Tyresö Dekoderservice GmbH har setts halka runt på kajen med diverse verktyg i händerna.

Juhlins Mekaniska har även haft uppdragen att renovera spår och växlar samt byta ut manöverpanelerna i Ramsbo och Kolaråsen. Viss spårsanering har gjorts i Ramsbo och äntligen har järnvägen kunnat börja använda spår 3 i Kolaråsen och även åter kunnat nå grusgropen med järnvägsfordon.

Endast sporadiska rapporter har kommit från Militärberget i Bångfors. Sannolikt på grund av hemligstämplad verksamhet. Såhär under Kalla Krigets dagar är detta med spioneri högst reellt. Firma Gynthers Lok & Vagnsverkstad har setts göra insatser på området men några tydliga planer har inte gått att få fram. Platschefen som verkligen håller tand för tunga kallas numer Thomas Tigaren.

En husentreprenör med anknytningar till Danmark gör satsningar i Saxnora Bergslag och har under året låtit uppföra ytterligare en Bergsmansgård strax norr om Ekensholm. Tanken tros vara att locka danska semesterfirare till lugnet och ensamheten i de djupa skogarna. Slogans som tagits fram till satningen är ’Hvorner passer en trip till Saxnora baest? Hvergang!’ och ’Probably the best Bergslag in the World’.

Fima DM Tanzen und Freuden håller på med ett nydanande projekt i närheten av Ekensholm. Det handlar om en mobil folkpark som kan placeras ut där det bäst behövs för stunden. Folkparken har varit synlig till och från nära badplatsen men aldrig permanent installerad. Herr Müller på firma DM har låtit meddela att modellbeteckningen på dem mobila folkparken är; Hin und Zurück, version Eins.

Ekensholms badplats med omgivande terräng har fått en betydande uppfräschning av jägmästare Sangvill vid Stadparksförvaltningen. Gammalt sly och gamla buskar har gallrats bort och nya växter har planterats. 

Arbeten i underjorden
Järnvägsofficer Svensson har samverkat med olika enheter och löst uppgiften med att höja säkerheten längs de underjordiska linjesträckningarna på SJ-banan. I projekt OBSLÖSA har fortifikationerna runt järnvägsspåren i form av skyddsvallar förstärkts. Syftet med beslutet i stort är att hindra sidoframryckning av järnvägsfordonen (även kallat urspårning). Målsättningen är att hindra att eventuella sidoframryckande tåg får avsevärt sänkt stridsvärde genom att trilla ner i golvet.

Förutsättningar för övervakning av anläggningens dolda partier har testats genom olika försök med kameror. Producent Lannér har testat bildvinklar och programidéer och fastnat för ett koncept kallat ’På Spåren’. Permanent montage av kameror väntas ske innevarande år. 

Elektriskt och digitalgruppen
Firma Ozon & Son är fortsatt en dominerande aktör när det gäller elektriska installationer och inte minst koordinering av ettor och nollor i Saxnora Bergslag. Under året har dock fler intressenter blivit anslutna till firman och ett bredare samarbete har startat. Ozon & Son och Lannér är ett möjligt arbetsnamn på den nya konstellationen. Ytterligare intressenter och deltagare finns i kretsen men det blir så fasligt många namn att räkna upp varje gång så uttrycket Digitalgruppen är det som normalt används.

Digitalgruppen har jobbat med olika initiativ under året. Järnvägsfordonens bromsförmåga och stoppunkter vid signaler var ett hett ämne under sommaren 2017. Efter olika försök och kontroller av inbromsningsförmågan kunde konstateras att lantmätarna gjort vissa misstag i dokumentationen av blocksträckornas längder. Efter justeringar av kartorna att bättre passa med verklighetens bromspunkter och bromsvärden har problemen med fordon som kör för långt minskat avsevärt.
Som en ytterligare förbättring har så kallade optiska läsare installerats på Farsarvets station. Funktionen är sådan att när den optiska läsaren detekterar ett tåg skickas en signal till tågets bromssystem som då lägger an bromsarna på fordonet. Det är en svindlande tanke att denna funktion finns i drift i Saxnora Bergslag redan år 1955 när Ericsson Signal kommer att uppfinna ATC först på 1980-talet.

Bromsproblemen gav blodad tand för Digitalgruppen och arbetet har fortsatt i ytterligare riktningar. Bättre förståelse för den nya digitalcentralen Z21 och dess kapacitet och funktioner har stått på programmet. Sannolikt har Z21 ett annat etniskt och kulturellt ursprung än den tidigare Lenzcentralen. När Z21 ersatte Lenzcentralen uppvisade en stor mängd tillbehör såsom växlar och signaler plötsligt ett speglat beteende. Gröna signaler blev röda och växlar lagda i högerläge hamnade i vänsterläge. Utanför MJ-världen finns sådana exempel på kulturkrockar. Det lär finnas kulturer där huvudskakning betyder ’ja’ och nickning ’nej’. Z21 och Lenz är kanske ett sådana kulturkrocksexempel i MJ-världen?

Digitalgruppen har även börjat kartlägga, dokumentera och sprida kunskaper om både den mjukvara och hårdvara som styr SMJ:s anläggning. Arbetet startade under 2017 men kommer att pågå löpande.

Avslutningsvis meddelar Trafikchefen att inte heller detta år har det ansetts vara befogat att elektrifiera sträckan Farsarvet – Mohällarne.


För SMJ:s styrelse,

Älta 22 april 2018……………………………………….
Anders Lundin
Ordförande