Engelsbergs brukssamhälle

Bångfors bruk
Bång­fors bruk och stations­sam­hälle är en modell av ett gammalt bruk i Bergs­lagen där Engels­bergs bruk, i norra Väst­man­land, till stora delar stått som före­bild. De flesta bygg­na­derna har sina före­bilder däri­från. Dock inte herr­gården vars före­bild är Malingsbo herr­gård och kolhuset som hämtats från Högfors bruk, 11 km från Engels­berg på vägen mot Norberg. Det impo­ne­rande kolhuset finns fort­fa­rande kvar.

Kort bakgrund
Bång­fors är vackert beläget där Norr­bäcksån gör en sväng och kastar sig ned utför forsarna. Här har sedan urminnes tider energin i forsarnas fall­höjd omvand­lats till att driva hyttor och hamrar. Fördäm­ningar har rests för att maga­si­nera vatten och att reglera dess rörel­see­nergi. Bergs­män­nens idoga slit för att produ­cera några få tackor järn över­togs så småningom av bruks­pa­troner och en mer indust­riell verk­samhet började ta form. En ny typ av samhälle började växa fram. Tidi­gare sköttes fram­stäl­landet av järnet av bonde­ståndet. Bergsmän och de som arbe­tade på bruket och skötte trans­por­terna var alla bönder eller bond­drängar.

Nu hade bruks­pa­tronen olika typer av yrkesmän anställda på bruket, masmäs­tare, uppsät­tare och många andra. Dessa hade olika rang och därmed olika stan­dard på bostäder.

Typer av bostäder

  • Herrgården är upplåten till bruks­pa­tronen själv (som på de flesta bruk även var ägaren till bruket).
  • Förvaltar­bo­stället är en villa med goda utrymmen avsedd för förval­taren. Den är belägen mitt emellan hyttan och smedjan.
  • Bruks­kon­toret ligger tvärs över vägen från förvaltar­bo­stället och är dennes arbets­plats.
  • Masmäs­tar­bo­staden är en av brukets äldsta bygg­nader alldeles bredvid hyttan. Masmäs­taren är en mycket bety­del­se­full person på bruket. Det är hans yrkes­skick­lighet som bestämmer det färdiga tack­jär­nets kvalitet. Hans uppgift var i gamla tider att blanda malm, träkol och kalk i rätta propor­tioner och hans arbets­plats var uppe på masugns­kransen.
  • Dagkarls­byg­ningen är en låg byggnad med valmat tak. Där erbjuds fort­fa­rande ensam­stå­ende bruks­ar­be­tare en säng­plats. Bygg­naden ligger uppströms Norr­bäcksån, intill hyttan.
  • Slaggarbo 1 och 2 är stan­dar­di­se­rade famil­je­bo­städer med fyra lägen­heter om ett rum och kök i vardera huset. Tidi­gare erbjöds dessa till arbe­tare med familjer. I husen finns också två vinds­kam­mare som erbjöds till ensam­stå­ende arbe­tare.

Bilderna nedan är från vår anläggning och visar vår version av Engelsbergs brukssamhälle.