TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ålbro-​slingan

2008-07-31  *  Område: Ålbro-slingan

Korrigering av spårkorset

En liten juste­ring av växel­gatan så att in- och utfart med långa malmgtåg går igenom en så rakt växel­gata som möjligt. Anslut­ningen till gruvan sker på det översta spåret på höger sida. (Samti­digt blir det mer este­tiskt till­ta­lande med färre spår vid Ålbro spår­kors.).

Fjärde (och slutliga) ritningen

Det har skett några ändringar på växlarna i slingan och hur slingan trafi­keras. En S-​kurva i anslut­ningen mot övre väggen har arbe­tats bort genom växeln har bytts till en väns­ter­växel. Genom att byta den andra växeln i slingan till en höger­växel och genom att enkel­rikta slingan så sker även den infarten genom rakspår i växeln. Att slingan har blivit enkel­riktad har förenklat arbetet i säker­hets­sy­stemet. Varje spår i slingan har ju plats för två normal­långa tåg för SJ (eller ett över­långt, t.ex. ett malmtåg) så man får ju fort­fa­rande plats med 4 uppställda tåg. (Genom att vi numera har anslut­ningen till uppack­nings­ban­gården via dubbel­spåret så kommer man åt den oavsett på vilket spår man står i slingan.)

Den nykon­stru­e­rade växel­gatan i Ålbro med extra långa växlar. Peco Code 83 nr 6 resp 8. 223,5 resp 322 mm långa. De senare som över­gångs­växlar i dubbel­spåret, de kortare för växlar mot Ålbros­lingan och Kvarn­gruvan. Hela området förses med Code 83-​räls eftersom att växlarna har en bättre profil som medger att man slipper kontra­kurvor i över­gången mellan paral­lella spår och att man auto­ma­tiskt får en till­räcklig raksträcka mellan dessa.

Tredje ritningen

Slingan har blivit dubbel­spårig, dvs. den kan användas som ett litet tågma­gasin med två tåg om max 2,5 meter vardera på varje uppställ­nings­spår. (Man kan också använda bägge tågpo­si­tio­nerna på samma tågspår för att få plats med ett tåg på max 5 meters längd.)

Som synes har slingan också flyt­tats in under spåret Ramsbo–Ekensholm. Detta är för att skapa ett manhål, dvs. en lucka eller som i detta fall ett tomrum att sticka upp huvudet (och kroppen) och kunna komma åt dolda delar av anlägg­ningen.

En erfa­renhet som vi har gjort under åren är att alla sträckor på själva spår­banan måste kunna nås för att kunna åtgärda ev. problem eller helt enkelt bara för att göra rent. Kan man sedan även enkelt nå hela land­skapet så är det så mycket bättre.

Detta med att flytta in slingan under sträckan Ramsbo-​Ekensholm och över dubbel­spår­sträckan Ålbro–Hedköping innebär inte bara större åtkom­lighet. Det för också med en del knepiga men lösbara bygg­tek­niska problem. Det är inte speci­ellt mycket luft mellan spåren på resp. höjder som kan ses av bilderna nedan.

Andra ritningen

Här har vänds­lingan gjorts större i diameter. Land­skapet behöver i denna variant inte längre raseras för att åter­byggas eftersom det nya spåret går utanför sjöns "bottenyta". Det räcker att lossa maso­niten på sidorna som utgör land­skaps­kanten. Dess­utom har spåret till Ramsbo–Ekensholm också ritats in.

Första ritningen

Denna första upprit­ning gav en möjlig lösning men slingans place­ring krockar med sjöns "bottenyta". Förslaget är gynn­samare än full SMJ-​standard för SJ-​sträckan vad gäller stig­ningar, kurvra­dier m.m.:

  • Max stig­ning 20 o/​oo
  • Min kurvradie 900 mm
  • Min raksträcka mellan kontra­kurvor 150 mm
  • Växlar PECO 256 mm långa.

Ritningen är gjord på dator (men inget program för en nybör­jare enligt Otto BvL) och man kan, som datorskärmen visar, "provåka" ritningen med förarvy mer eller mindre illu­so­riskt.