SMJ-vingar-6

Copyright på bilder och text

Copyright

  • Obser­vera att texter och bilder på www.smj.org skyddas av upphovs­rättslagen.
  • Detta innebär att du inte får lagra eller kopiera sådant mate­rial annat än för privat bruk.
  • Du får alltså inte göra sådant mate­rial till­gäng­ligt för allmän­heten genom att sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) mate­ri­alet utan till­stånd från den som har upphovs­rätt till mate­ri­alet.

Vi kan ge dig tillstånd

  • Kontakta oss om du är intres­serad av att använda bilder eller text från SMJ:s hemsida.

/SMJ:s styrelse

GDPR, nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 blir den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR (European General Data Protection Regulation), lag i Sverige. 

Vad lagras på hemsidan?

Vårt hemsidesverktyg tillhandahålles av webbhotellet Hemsida24.se.

Det enda som lagras hos Hemsida24.se från en besökare (frånsett traditionell statistik) är ev. inskickad medlemsanmälan via vår Medlemsanmälan. Så fort en medlemsanmälan har behandlats av klubbens styrelse kommer den att raderas av styrelsen från hemsidesverktyget och därmed från Hemsida24.se. 
 

Vad lagras hos klubben?


Försäljningsinformation
Eftersom vår hemsida inte har någon E-handelsfunktion, och troligen aldrig kommer att införa en sådan, lagras inga data om beställningar och mottagare på hemsidan.

Däremot lagras utskrivna beställningar i papperform från PrivatGirot, per e-brev eller vanlig snigelpost så länge som vår bokföring kräver detta som underlag (bokföringslagen kräver minst 7 år). E-brev ligger kvar tills beställningen effektuerats och därefter raderas e-brev från brevlådan.

Medlemsuppgifter
Styrelsen behöver i sitt arbete, t.ex. för att kontakta dig kring föreningens verksamhet, en upprättad medlemsförteckning med adress, telefonnummer och e-postadress. Det framgår av föreningens stadgar §16 att styrelsen skall föra ett medlemsregister. Dessa uppgifter visas aldrig på hemsidan (annat än e-post och telefon för styrelsens ordförande och sekreterare). Känsliga personuppgifter såsom hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung samlas aldrig in och lagras därför aldrig. Medlemsuppgifter raderas från medlemsförteckningen när man går ut föreningen.

Någon medlemsförteckning skickas inte regelbundet ut av sekretesskäl (den får t.ex. inte bli liggande någonstans) och hålles normalt sett av sekreteraren och ordföranden. Skulle det finnas behov att skicka en medlemsförteckning kommer den alltid att komprimeras (zip:as) med lösenord.

Som medlem i SMJ godtar man att 
  • personuppgifter finns i föreningens medlemsförteckning samt
  • personuppgifter kan förekomma på listor som används i föreningens verksamhet (till exempel deltagare i resor, på mässor och liknande).
  • personuppgifter och/eller bilder kan finnas publicerade på föreningens hemsida. En medlems fulla namn anges normalt aldrig på hemsidan. Den princip som används innebär användande av enbart med förnamn och initial på efternamnet (t ex Anders L). 
Anmälnings- och deltagarlistor för t.ex. resor eller deltagande i visningar lagras till evenemanget är över och raderas därefter.
 
Styrelsen ansvarar för att personuppgifter raderas från medlemsförteckningen när en medlem går ur föreningen.

/SMJ:s styrelse