SMJ-vingar-6

Klubbens historia

Spårplanstävlan


Pristävling utlyses
En ny anlägg­ning skulle byggas i SMJ:s nya lokal på Rosenlunds­gatan. I GMJS tidningen Skar­vjärnet, nr 1 1970, utlystes en pris­täv­ling att rita SMJ:s nya bana.

Som bilaga fanns det ritningar dels över den nya lokalen och dels över den gamla anlägg­ningen. De delar av den gamla anlägg­ningen som skulle kunna åter­an­vändas hade rutats in. Plan över Hamn­gats­an­lägg­ningen åter­finns högst upp på denna sida. Meningen var att de tävlande skulle rita in sina förslag på ritningen och skulle kunna klippa ut de inru­tade statio­nerna och klistra in dem på sina tävlings­bi­drag. Första pris sattes till 150 kr.

Saxat ur tävlingsbestämmelserna
Vår nya lokal medger en väsentlig utök­ning av vår anlägg­ning. Detta bör natur­ligtvis utnyttjas till att utöka de synliga körsträc­korna (ingen tunnel­bana). [Sätta­rens anm: jag har skrivit av rätt.]

Tonvikten bör härvid läggas på att utöka de roliga momenten vid våra körningar. Erfa­ren­heten från de körningar vi haft på Hamn­gatan skall därvid inverka på den nya anlägg­ningens utform­ning.

Nedan ges exempel på synpunkter som förhöjer nöjet vid bl.a. körningar.

 1. En lång enkel­spårig sträcka med många mötessta­tioner som skall ge menings­full syssel­sätt­ning åt många tågkla­re­rare. 
 2. Samtrafik med annan trafik­för­valt­ning medför grensta­tioner där bl.a. kursvagnar kan utväxlas.
 3. Konti­nu­er­liga tunga trans­porter av t ex malm är ett bra motiv för anläg­gande av järnväg och ger banan en ekono­misk moti­ve­ring samt ger tidta­bellen en stomme att bygga på.
 4. Möjlighet till 4-​6 linje­lok­fö­rare (cab´s) medför syssel­sätt­ning i en för oss ny typ av befatt­ning. Dess­utom slipper vi tidi­gare auto­mat­drift på linjen med bl.a. godståg i 200 km/​h.
 5. En dubbel­spårig parad­sträcka att bl.a. visa upp sina hembyggda tåg på.

Principiell utformning

 • En enkel­spårig privat­bana som förbinder SJ med en djup­hamn vid havet, bestå­ende av minst åtta stationer och med en minsta längd av 80 meter (jmf Karl­holm - Getdalen på gamla anlägg­ningen med en längd av 40 meter). Ändsta­tionen med hamn skall ha stor kapa­citet i avse­ende på vänd­ning av tåg (minst tre rund­gångs­platser).
 • En i förhål­lande till vår gamla anlägg­ning utökad SJ-​bana (inkl parad­sträcka) med ungefär följande sträck­ning: TM (tågma­gasin – enkel­spår – station (motsva­rande vårt tidi­gare Tierp) där bibanan enl ovan ansluter – dubbel­spår – liten förbi­gångs­sta­tion – dubbel­spår – stor ny station av ungefär Älvsjös utse­ende – dubbel­spår – TM.
 • Från den nya stora SJ-​stationen dras en ny bibana till ett gruv­sam­hälle.
 • Tågma­ga­sinet bibe­håller sin nuva­rande utform­ning och funk­tion men spår­längden ökas så att tre tåg rymmes på varje spår. Detta innebär att kapa­ci­teten utökas till 12 tåg.
 • En tågmonter där medlem­marna på förhyrda spår kan ha sina tåg, såväl elekt­riskt samt meka­niskt, inlåsta med indi­vi­du­ella nycklar. Tågmon­tern skall dess­utom medge körning till och från anlägg­ningen utan att tågen vidröres.
 • En plats skild från land­skapet och anlägg­ningen i övrigt (lämp­ligen i verk­staden) där tåg kan packas upp och packas ner och med spår­för­bin­delse till anlägg­ningen. Inga kartonger i land­skapet och inga nedrivna kontakt­led­nings­stolpar mer.

Ovanstå­ende prin­ci­piella utform­ning ger en minsta körsträcka Gruva - Hamn (utan att passera tågma­ga­sinet på 160 meter). För ett malmtåg som kör utan uppe­håll med 60 km/​h tar denna sträcka 15 minuter (dvs. tre av våra tidi­gare "modell­timmar").

Resultatet
I nummer 3 av Skar­vJärnet presen­te­rades det vinnande förslaget.

Vid utvär­de­ringen bedömdes följande para­metrar:

 1. Följ­samhet till speci­fi­ka­tionen
 2. Utför­barhet
 3. Åtkom­lighet
 4. Realism hos banan
 5. Inle­velse i förslaget
 6. Nedlagt arbete på förslaget

Första priset på 150 kr till­de­lades ynglingen Thomas Tell som så småningom blev medlem i SMJ och dess­utom lokfö­rare på Roslags­banan.

I redo­vis­ningen av tävlingen påpe­kade man att inget av förslagen skulle genom­föras till fullo utan att man skulle använda sig av delar av de mycket goda idéer som fram­kommit. Och så blev det. Nuva­rande bana är en syntes av flera förslag som bear­be­tades och komplet­te­rades. Det blev nödvän­digt inte minst mot bakgrund av att den ursprung­ligt anvi­sade lokalen inte fick användas för brand­myn­dig­heten, utan ersattes av en lokal med två utrym­nings­vägar och bättre propor­tioner.

"Styrelsen har efter lång­va­rigt disku­te­rande och moget över­vä­gande, där förutom ovan angivna punkter hänsyn tagits till många andra, enats om att fram­lägga följande förslag om anlägg­ningens prin­ci­piella utform­ning. Detta förslag har sedan dess anta­gits av årsmötet den 24 april 1969."