SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2016

Styrelsen

  • Presen­teras vid före­ningens årsmöte 2017-​04-​20.
  • Styrelsen har bestått av ordfö­rande Anders Lundinkassör Leif Perssonsekre­te­rare Hubert Österlund samt ledamöterna Mats Dahl­ström och Mikael Ekelund. Supple­anter var Otto Berg von Linde och Håkan Löfgren.
  • Styrelsen har under året haft 10 proto­koll­förda möten.

Ekonomi
Tack vare en försiktig place­rings­fi­lo­sofi har före­ningens ekonomi varit stabilt god under hela året. Årets större inve­ste­ringar har varit tryck­kost­nader för den nya Trävagns­boken och inköp av egna licenser till RR & Co. På inkomst­sidan kan konsta­teras att vår försälj­ning vid mässor och mark­nader och inte minst postor­der­för­sälj­ningen har varit fram­gångsrik.

Medlemsfrågor

  • Tre medlemmar har avlidit under året Hans Göran OhlinErik Runfelt och John M Eriksson.
  • Fyra medlemmar har begärt utträde i samband med påmin­nelse om obetald medlems­av­gift. Styrelsen har beslutat att utesluta 7 medlemmar enligt stad­garnas para­graf 6 för obetald medlems­av­gift.
  • Vi skall i fort­sätt­ningen påminna genom analoga doku­ment som medlem­marna har en högst konkret upple­velse av. De digi­tala breven har sina fördelar men kan vara väl anonyma i slutet av månaden när det ska till att betalas räkningar. Syftet med föränd­ringen är dels att behålla medlemmar, delas minska det admi­nist­ra­tiva arbetet med uppfölj­ning och påmin­nelser.
  • SMJ har nu totalt 91 medlemmar.


Försäljning
Årets nyheter har varit den nya Trävagns­boken samt fram­tag­ning och påbörjad försälj­ning av ångloket M3/E6 i byggsats, vilka ett 10-​tal nu är beställda. Arbete med att ta fram en traktor av typen Bolinder Munk­tell BM10 har påbör­jats och kommer sanno­likt ut till försälj­ning under 2017. Arbetet med att hålla i gång försälj­nings­ak­ti­vi­te­terna innebär mycket arbete för inblan­dade styrel­se­med­lemmar med beställ­ning, utskick, fram­tag­ning av nya produkter och delta­gande på mässor och mark­nader. Det är dock enligt styrel­sens uppfatt­ning en viktig akti­vitet, inte enbart för vår ekonomi, utan även för att hålla vår klubb levande i modell­järn­vägss­ve­rige. Det är denna försälj­ning som till­sam­mans med medlems­av­gifter möjliggör fort­satt verk­samhet.

Anläggningen
Sakta men säkert förändrar och förbättrar vi på anlägg­ningen allt eftersom behov uppstår. Till de större projekten kan nämnas nyska­pande av malm­ban­gården, nu med åter­igen drift­satt vagn­vän­dare och en ny rörlig last­brygga. Samt att ”branta berget” borta vid Kolaråsen har sprängts ned, ny skog plan­te­rats och en bergskär­ning i ställe för tunnel har skapats. Dess­utom pågår finslip­ning på ett hemligt mili­tärt bergrum med järn­vägs­för­bin­delse och last­brygga för tanks! Bort­sett från två J29:or har det varit skräm­mande lite militär närvaro i vårt bergs­s­lags­land om man jämför med hur det verk­ligen såg ut 1955. Något som vi kommer att arbeta vidare med. Vi hoppas på många värn­plik­tiga till lördags­dansen uppe vid den plane­rade Folkets Park under detta år!

När ’branta berget’ var bort­sprängt passade den under­jor­diska avdel­ningen på SMJ i form av Thomas och Bosse på att lägga om spåren på vissa dolda sträckor i under­jorden, ett nog så viktigt arbete för att trygga en lugn och säker resa för järn­vä­gens rese­närer och det gods som trans­por­teras.

När nu branta berget ändrat profil fick vi plats med en himmelsk målning av cumu­lus­moln som bakgrund, vilket gav hela anlägg­ningen ett verk­ligt lyft.

Natu­rist­parken i Ekens­holms­skogen har fått en rejäl ansikts­lyft­ning, så nu är det inte bara de badande damerna som lockar till studium i dessa trakter.

Banvakten vid SJ 124:de bandi­strikt har fått en fin liten stuga att flytta in i med sin stora familj. Han lär ha skänkt en tack­sam­he­tens tanke till Ole Pade som av huma­ni­tära skäl drivit det projektet.

Vi har börjat att planera för en uppda­te­ring av Mohäl­larne stads bebyg­gelse, stads­plan och spår­plan.

El & Digital
En, i det närmaste stående fråga, för styrelsen har under lång tid varit hur vi på bästa sätt skall säkra över­fö­ring av kunskap om vår anlägg­nings digi­tala och elekt­riska system till nästa gene­ra­tion inför fram­tiden.

Vi beslöt under senare delen av förra verk­sam­hets­året att skapa en Drift­grupp och en Under­hålls­grupp. Idén sjösattes under början av året, men fick i början igen riktig aktiv förank­ring.

Drift­gruppen, som var avsedd att sköta körningen på SJ-​banan, kom dock igång så smått och vi har nu några medlemmar som kan handha RR & Co under körningar. Utveck­lingen av denna grupp kommer att fort­sätta under inne­va­rande år.

Under­hålls­gruppen skulle vara den som inne­hade kunskap och ansva­rade för den el/​digitala delen av vår anlägg­ning. Problemet var att finna medlemmar med lämp­liga bakgrundskun­skaper som kunde axla dessa uppdrag. Under senare delen av verk­sam­hets­året har emel­lertid ett par mera djupa genom­gångar kunna ske genom Otto Berg von Lindes försorg, vilka har lockat intres­se­rade. Så vi ser nu mera hopp­fullt på möjlig­heten att kunna finna medlemmar som kan ta över kunskaps­banken och därmed få ordent­ligt liv i Under­hålls­gruppen.

Under året har vi fått en ny kalibre­rings­ban­gård som ger oss möjlighet att kalibrera lok för SJ-​banan utan att störa trafiken på anlägg­ningen. Dess­utom räknar vi med att kalibre­ringen av olika tekniska anled­ningar kommer att bli säkrare.

Att få till stånd bättre banhy­gien, d v s rena hjul och ren räls, har varit en bety­dande fråga under året. Vi genom­förde en rengö­ringsdag, vilken helt säkert innebar en förbätt­ring av banans funk­tion. Sanno­likt kommer vi att fort­sätta på den inslagna vägen med förfinad teknik och metoder. Tyvärr har vi inte ännu kommit fram till någon användbar metod för hjul­ren­gör­ning som vi har kunnat appli­cera. Det är alltså upp till varje medlem att se till att hålla hjulen rena!

Vi har inköpt Roco Z21 som möjlig ersät­tare till Lenz centra­lenhet både till kalibre­rings­ban­gården och till stora anlägg­ningen. Utvär­de­ring och tester av Z21:s digi­tala centra­lenhet pågår.

SMJ har under året inköpt egna licenser till RR & Co, både till anlägg­ningen, kalibre­rings­ban­gården och lokpro­gram­me­ring.

Den nyinstal­le­rade manö­ver­pa­nelen i Bång­fors har utvär­de­rats och funnen välfun­ge­rande, varför vi beslöt att använda samma teknik när pane­lerna i Mohäl­larne skall bytas ut.

Nya och moder­nare tele­foner har instal­le­rats både i fikarummet och på väggen vid lokfö­rar­rummet.

Övrigt
Vi lyckades inte genom­föra de publika visningar vi hade planerat. De första försöket visade sig vara för avan­cerat, varför vi under sensom­maren och hösten testade en enklare form kallad ”Dröm­spel”. Tyvärr hade vi en del stör­ningar vid interna repe­ti­tioner under slutet av året, varför planerna sköts framåt. Men vi kommer natur­ligtvis att arbeta vidare för att få till stånd någon form av publik visning under kommande år. Den här typen av tågtrafik kräver väl funge­rande bana, tåg som sitter ihop och rullar som vi vill samt en disci­pli­nerad besätt­ning som helt kan koncen­trera sig under 45 minuter.

Sammanfattning
Styrelsen anser sig ha följt stad­garnas para­graf 2 vad gäller syfte och inrikt­ning under verk­sam­hets­året. Våra lokaler har i vissa fall använts av andra än före­ningen för ”att verka för modell­järn­vägs­hob­byns utveck­ling” och vi har därmed ”berett utrymme för alla de akti­vi­teter som ryms inom modell­järn­vägs­hobbyn”. ”Konst­när­ligt skapande i modell­byg­gan­dets form” har uppmuntrats. Se bara på nya mili­tär­berget, de vackra cumu­lus­molnen och Natu­rist­badet med omgiv­ningar. Jag tänker då inte enbart på de vackra badnym­ferna och de egen­dom­lig­heter som sker i skymundan bakom utedasset utan fastmer på de vackra träden och de fint formade gräsy­torna som följer stad­garnas krav på ”arki­tek­to­niska, kultur­geo­gra­fiska och näringse­ko­no­miska miljöer”. Vi har med varsam hand styrt bort alla försök till moder­ni­se­ring av vår uppbyggda miljö för att kunna följa stad­garnas krav på en tids­ty­pisk helhets­bild av såväl järn­vägen som typo­grafin av en anlägg­ning i Bergs­lagen i mitten av 1950-​talet. Inte ens T 43 fick rulla in på våra spår under Dröm­spelet på grund av dess moderna utform­ning, avsaknad av tidsen­liga ångstötar och glada färg­sätt­ning.

Årets största händelse sett från styrel­sens hori­sont var nog ändå att vi lyckades starta upp Under­hålls­gruppen. Låt vara ännu i begyn­nel­se­form, men nu ett helt skönj­bart embryo. Otaliga diskus­sioner har före­gått utform­ningen och faktiskt mot slutet av året i en form som började torna upp sig till ett ödes­mättat beslut för SMJ.

När vi alla inblan­dade började inse att något måste ske för att inte hela vårt kära SMJ helt måste förändras i grunden, samlade sig alla krafter till en positiv utveck­ling mot fram­tiden som vi nu tror på.

Styrelsen får därmed tacka för sig och över­räcka besluten till årsmötet som vårt högsta beslu­tande organ. Allt tyder nu på att Saxnora–Mohällarne Järnväg tryggt kan rulla vidare in i sin fiktiva 1955-​års framtid under många, många år till.

Enligt uppdrag.

Hubert Österlund
SMJ sekre­te­rare under verk­sam­hets­året 2016.

Åter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2015.