SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2014

 

  • Antalet medlemmar vid årets slut var 102 och har sedan dess ökat något, även om enstaka lämnat klubben. Fler­talet av dessa regi­stre­rade medlemmar, varav dock några är heders­med­lemmar, betalar dess­utom medlems­av­giften. Det är med till­freds­stäl­lelse vi konsta­terar att klubben är efter­frågad och det före­kommer en jämn till­ström­ning av nya medlemmar.
  • Under året har styrelsen samman­trätt åtta gånger.
  • Årsmötet hölls den 10 april 2015 i klubb­lo­kalen.
  • Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar. En klubb­träff för andra mj-​klubbar ägde rum den 28 maj. Klubb­lo­kalen utnytt­jades under året allt fliti­gare för olika hobby­ändamål. Som tidi­gare huse­rade ”mässings­juntan” i loka­li­te­terna under onsda­garna och verk­sam­heten med ”tisdags­kör­ningar” fort­gick med god regel­bun­denhet. Loka­lerna nytt­jades även för särskilda modul­byggnads­träffar och för en uppskattad lödkurs.
  • Styrelsen bestod under året av herrar Lundin, ordfö­rande, Ekelund, sekre­te­rare, Persson, kassör, Holm­berg och Dahl­ström, leda­möter samt Berg von Linde och Österlund som supple­anter – ingen föränd­ring jämfört med tidi­gare år, således.
Våra modul­byg­gande medlemmar har även 2014 haft möjlighet att utan annan utgift än medlems­av­giften förvara sina moduler i våra lokaler. Denna möjlighet har flitigt utnytt­jats även om den vägg där modu­lerna förvaras inte längre går att urskilja, då någon brett en barm­här­tig­he­tens slöja över det som förvaras vid väggen i fråga. Slöjan består av ett förhänge, som satts upp i syfte att göra klubb­lo­kalen litet pryd­li­gare. Därmed dock icke sagt att modu­lerna skulle sakna skönhet, även om de är njut­ba­rast i uppmon­terat och hori­son­tellt till­stånd.


Produkt­för­sälj­ningen på mark­nader och mässor har fort­gått som tidi­gare. SMJ har medverkat i Göte­borg, Gävle, på Hjul­mark­nadenoch på MJ-​mässan i Älvsjö för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagns­verkstad, Green Scene, Södra stations måleri samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag. Beträf­fande Nostal­gi­mässan i Göte­borg har klubben nog dock medverkat där för sista gången – den senaste resan dit gav ett ekono­miskt resultat enligt mönster från den berömda Ebbe­röds Bank, och den medver­kande perso­nalen kunde efteråt konsta­tera att det varit en bättre affär för såväl klubben som för försälj­nings­per­so­nalen om de senare hade lagt varsin femhund­ring i klubb­kassan direkt i stället. Men ett visst PR-​värde kan det ha att visa upp sig också, så i det hänse­endet kanske resan var nyttig.

Det ekono­miska resul­tatet under 2014 av den kommer­si­ella verk­sam­heten måste betecknas som gott. Trots konkur­rens från t.ex. till­ver­kare av färdiga G-​vagnar har det ändå funnits hygglig avsätt­ning för före­ningens vagns­byggsatser. Även de auto­mo­tiva produk­terna redo­vi­sade ett stadigt försälj­nings­re­sultat. Direk­tören för Automobil­import­aktie­bolaget Dahl­ström & Co har iakt­ta­gits yppande de mest fantas­tiska planer för utökande av försälj­nings­sor­ti­mentet och vi får se hur detta kan utveckla sig längre fram.

Vad avser nya produkter kan 2014 sägas ha varit ett mellanår – inga nya stora lanse­ringar ägde rum. Såsmå­ningom kan det dock emotses nya lanse­ringar av produkter från såväl Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad som från Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag.

Bygg­verk­samhet ägde rum på olika avsnitt på banan. Under året kan särskilt anmärkas att himlen över Ekens­holm ljus­nade betyd­ligt, i det att ytter­li­gare ett avsnitt av den bakgrund som vår blyg­samme konst­när­ligt begå­vade medlem målade nu satts upp bakom Ekens­holm. Detta har orsakat bekymmer och stort huvudbry bland de medlemmar som hittills tvär­sä­kert uttryckt att de minsann skall bygga både det ena och det andra i Ekens­holm, så fort bakgrunden kommit på plats. Det är nu upp till bevis för dessa figurer, varav somliga enligt uppgift börjar känna lätt panik över de arbeten som åter­står för att förbättra och komplet­tera miljön längs bansträckan mot Ramsbo.

Arbe­tena i Mohäl­larne malm­hamn fort­gick under året. Emel­lertid har det kunnat konsta­teras att arbets­mo­ralen hos hamn­sjåare och andra hamn­busar tydligen varit låg, ty många klagande röster har hörts angå­ende hur lång­samt arbetet fram­skrider. Direk­tö­rerna för de inblan­dade entre­prenörs­firmorna, Ingeniörs- och Konstruk­tions­byrån Perpe­tuum Mobile, Karlsson & Co AB samt Stenin­du­stri AB Aron Jeppson, har på förfrågan hänvisat till olika orsaker till arbe­tenas lång­samhet; utöver förse­nade leve­ranser av meka­niska detaljer från kontrak­te­rade under­leverantörer (enligt uppgift Holm­berg Trac­tion) har hänvi­sats till arbets­be­last­ning och order­läge, bristande klarsyn, strej­kande personal och valp­sjuka. Vi är dock över­ty­gade om att det snart skall stå struk­turer klara i malm­hamnen som kommer att slå världen med häpnad, och ger de sträv­samma men olycks­drab­bade entre­pre­nö­rerna ett uppmuntrande tillrop.

Den stora händelsen på banan under 2014 får ändå sägas vara den föränd­ring i belys­ningen som skedde under året, i det att det såväl vart ljus, fast klarare och bättre än tidi­gare, som mörker, vilket stundom spred sig över land­skapet. Initi­a­tiv­ta­gare till detta ljus­bring­ande värv är de icke obekanta profi­lerna Juhlin, banin­genjör, och  Nord­ström, målar­mäs­tare, som efter att ha disku­terat ämnet vid ett mäss­besök i ett sydligt utland presen­te­rade ett förslag till anord­nande av ny belys­ning för styrelsen. Styrelsen gav förslaget en allsidig genom­lys­ning och fann enhäl­ligt att detta var en lysande idé. Nya högklas­siga lysrörsar­ma­turer instal­le­rades under sommaren, som ersatte de gamla från yngre brons­åldern. Ljuset är nu ett helt annat och inte minst finns det nu möjlighet till dimning av ljuset för åstad­kom­mande av nattef­fekter, vilka under­stryks av att det även börjat monteras belys­ning här och där i hus och lykt­stolpar längs banan; verksam härvid är bland annat, om vi inte är alldeles förda bakom ljuset, den flitige inne­ha­varen av firma MM-​hus.  Således ser det därför tidvis mörkt ut här och där kring banan, vilket dock hittills inte kunnat konsta­teras påverka banans ekonomi eller trafik­underlag i negativ rikt­ning.

För sin insats i upplys­ningens tjänst är herrar Nord­ström och Juhlin väl förtjänta av ett stort tack från bandi­rek­tionen med personal.

Att trafik­för­valt­ningen SMJ inte i något avse­ende står sin ”store­bror” SJ efter, kunde banans trafi­kanter lätt konsta­tera under året, enär driften vid uppre­pade till­fällen precis som hos SJ stördes av olika åter­kom­mande elektro­niska fenomen, vilka orsa­kade trafik­stopp och medförde goda intäkter för bilför­säl­jare och för uthy­rare av ersätt­nings­bussar. Inne­ha­varen av firma Ozon & Son har under året nedlagt ett herku­liskt arbete med felsök­ning, analys och förbätt­ring av järn­vä­gens styr­system för att komma till rätta med problemen och uppnå bättre funk­tion och drift­sä­kerhet. Högst­den­samme hävdar nu ener­giskt att målet är på god väg att uppnås, om det rent utav inte redan har uppnåtts, tack vare instal­la­tion och inkopp­ling av några ytter­li­gare elektro­niska macka­pärer och möjänger vars funk­tion är full­stän­digt obegriplig för merparten av banans personal. Vi sätter vår lit till exper­ti­sens visa råd och fram­ställer den förhopp­ningen att de miss­nöjda grym­tanden och morr­ningar som hörts från delar av perso­nalen vid tal om digi­ta­li­se­ringens välsig­nelser, inte gått vår vän experten alltför djupt till sinnes.

Saxnora Bergs­lags Alle­handas virtu­ella Avdel­ning, gemen­ligen kallad ”Webben”, har under året liksom tidi­gare före­ståtts av  Fred­riksson, redaktör, som till­sam­mans med firma Lundin & Co Konsult och Alltjänst, förgyllt även året 2014 med regel­bundna kalen­der­blad med till­ta­lande vyer från banan och dess omgiv­ning.

Även under 2014 har järn­vä­gens egent­liga kärn­verk­samhet, kaffet på Ekens­holms stads­ho­tells bakficka, blomstrat. Härvid tackas för den spons­ring med kaffe­bröd som firma Gynt­hers Spår­verkstad med flera bidragit med.

Till sist är det så dags att behandla en fråga som med jämna mellanrum brukar aktu­a­li­seras, nämligen frågan om elekt­ri­fi­e­ring av privat­banan. De som dristat sig att ta upp frågan med järn­vä­gens styrelse har dock alltid mötts med urladd­ningar särskilt från ordfö­ran­de­håll. Styrelsen utta­lade på tal om elekt­ri­fi­e­rings­frågan den synpunkten, att alla ström­ningar åt elekt­riskt håll är obehöv­liga, då varken Englands sten­kols­gruvor sinat eller det lyck­liga arabiens olje­källor torkat ut, samt då Suez­ka­nalen står vidöppen för tank­far­tygen. Elekt­ri­fi­e­rings­frågan avfördes sålunda ännu en gång från dagord­ningen.

Stock­holm den 22 april 2015
……………………………..
Mikael Ekelund
Sekre­te­rare SMJ

Åter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2013.