SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2013

  • Antalet medlemmar vid årets början var 102 och vid årets slut 98. Detta med någon reser­va­tion för sådana som anmäler sig och sedan inte betalar medlems­av­giften, men efter viss uppstram­ning av regi­stre­rings­ru­ti­nerna vågar vi påstå att de redo­vi­sade siff­rorna någorlunda över­ens­stämmer med verk­lig­heten.
  • Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
  • Årsmötet hölls den 18 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar och på samma sätt som skett tidi­gare år hölls en klubb­träff för andra mj-​klubbar under våren. På onsda­garna utövade ”mässings­juntan” sina byggak­ti­vi­teter i loka­lerna, och en tisdags­kväll i månaden ägnades åt interna trafik­spel. Vissa dagar har det anord­nats särskilda modul­bygg­nads­träffar. Rent gene­rellt är det gläd­jande att klubb­lo­kalen utnyttjas för MJ-​aktiviteter i så stor utsträck­ning som sker.
  • Styrelsen bestod under året av herrar Lundin, ordfö­rande, Ekelund, sekre­te­rare, Persson, kassör, Holm­berg och Dahl­ström, leda­möter samt Berg von Linde och Österlund som supple­anter.
  • Före­ningen blev under året med tre nya hedersle­da­möter. Otto Berg von Linde och Uno Milton erhöll heders­med­lem­skapet som ett erkän­nande för mång­årig gagnelig verk­samhet i MJ-​hobbyns tjänst. Hans Ågren erhöll hedersle­da­mot­skapet som tack för visad gene­ro­sitet mot före­ningen.
Som tidi­gare har våra modul­byg­gande medlemmar haft möjlighet att utan annan utgift än medlems­av­giften förvara sina moduler i våra lokaler. Denna möjlighet har flitigt utnytt­jats; det var nu länge sedan det gick att se den vägg i klubb­rummet som upplå­tits för upphäng­ning av moduler.

Klubben har gjort sedvan­liga besök i på mark­nader och mässor i Göte­borg, Gävle, Väst­berga och på Hjul­mark­naden för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagns­verk­stad, Green Scene, Södra stations måleri samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag. Besök hos andra klubbar har också ägt rum. SMJ medver­kade även fram­gångs­rikt på den nya MJ-​mässan i Älvsjö.

Året 2013 blev ett firan­dets och resornas år, i det att klub­bens 75-​årsjubileum firades grund­ligt på restau­rang Glada stinsen med efter­föl­jande sitt­ning i klubb­lo­kalen. Vid denna sitt­ning, som varken saknade tårta, passande fluidum eller avec, hölls två uppskat­tade före­drag av herrarna Berg von Linde samt Otter­beck och Bergman. De försam­lade lärde sig häri­genom åtskil­ligt om klub­bens äldre historia samt därut­över om bl.a. befolk­nings­ut­veck­lingen i Bergs­lagen sedan 1950-​talet.

Utöver jubi­le­ums­fi­randet anord­nades dess­utom i klub­bens regi tvenne grupp­resor. Den första gick till Tuna Häst­bergs gruva samt Gräng­es­bergs järn­vägs­mu­seum, där delta­garna kunde konsta­tera bland annat att gruvschaktet verk­ligen var gruv­ligt djupt, och att det inte fanns någon risk för att Gräng­es­bergs­för­e­ningen skulle bli utan reno­ve­rings­ob­jekt under de närmaste tvåhundra åren. Den andra resan gick på sensom­maren till Mari­e­fred och ÖSLJ:s bana, som veder­bör­ligen befors av före­ningens repre­sen­tanter, samt till musei­spår­vägen i Malm­kö­ping. Under bägge resorna gynnades vi av bra väder och arrange­mangen uppskat­tades varmt av de medre­sande. Det är på sin plats att här tacka de medlemmar som arran­gerat dessa resor för ett mycket gott arbete.

Under året fort­gick järn­vä­gens kommer­si­ella verk­samhet med ett gott resultat. De produkter som till­han­da­hålls har uppen­bar­ligen etable­rats på mark­naden och bidrar i allra högsta grad till att verk­sam­heten kan fort­sätta drivas vidare.

Även om akti­vi­teten på Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag var tämligen låg under året så fort­satte däremot Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad sin verk­samhet med leve­ranser av ånglok littera A7 samt C3- och G-​vagnar i oför­minskad takt. En drivande kraft härvidlag har varit Fabrikör Persson och Holm­berg Trac­tion, av vilka verk­sam­heter det särskilt kan sägas vara driv i den sist­nämnda. Detta sagt utan att den först­nämnde före­ta­ga­rens insats skall förringas.

 Automobil­import­aktie­bolaget Dahl­ström & Co har utökat sin agentur med ytter­li­gare ett bilfab­rikat, i det att Saab 92 nu vid sidan av Volvo PV 444 finns i sorti­mentet. Det konsta­teras således att sorti­mentet nu omfattar såväl två- som fyrtakts­mo­tor­drivna fordon samt både fram- och bakhjuls­drivna sådana. Genom att firman sålunda är i stånd att till­go­dose varje tänkbar smak på fordons­om­rådet med produkter ur sitt sorti­ment, räknar den krea­tive entre­pre­nören med att minst fördubbla försälj­ningen jämfört med fjol­året. Erfa­ren­he­terna av fordons­för­sälj­ningen har också visat sig sådana att tankar väckts på att ytter­li­gare utöka sorti­mentet. Om lämp­ligt märke och modell har dock speku­le­rats vild­sint, och till dags dato har inga uppgifter härom läckt ut från bola­gets huvud­kontor.

Bygg­verk­sam­heten på banan fort­gick under året. Arbe­tena i Ekens­holm stod stilla i väntan på ”att himlen skall öppna sig” som någon sade. Andra sade att bakgrunden till lång­sam­heten var just väntan på bakgrunden, i den mån denna kryp­tiska formu­le­ring kan begripas av någon. Hur som helst ser skyarna ut att ljusna fram­över. Stora arbeten ägde däremot rum vid Kvarn­gruvan, där ett gruv­ligt djupt gruvhål plöts­ligt öppnade sig. Helt plöts­ligt dök också den gamla gruvan upp strax intill, trots att den nya gruvan redan funnits på plats sedan decen­nier till­baka. Förkla­ringen till myste­riet lär stå att finna hos den flitiga perso­nalen på Gynt­hers Spår­verk­stad, som sågs i envi­rong­erna vid åtskil­liga till­fällen under året.

I hamn­om­rådet i Mohäl­larne var även detta år de båda Sollentuna­företagen Ingeniörs- och Konstruk­tions­byrån Perpe­tuum Mobile, Karlsson & Co AB samt Stenin­du­stri AB Aron Jeppson flitigt verk­samma. Emel­lertid vidtogs även åtgärder i området av före­taget Rivnings­kompaniet Rasade Roger & Co u.p.a. vars verk­samhet hittills mani­fe­sterat sig i ett gigan­tiskt hål på Malm­kajen. Detta gruv­ligt djupa hål, som förvisso inte är något gruvhål utan möjligen ett slukhål, har konfun­derat mången betrak­tare sedan det dök upp. Emel­lertid försäkras det från ansva­rigt håll att allt skall ordna upp sig i slutändan.

I Mohäl­larna hände även andra saker av intresse, i det att en jord­bäv­ning eller liknade natur­hän­delse sänkte kyrkan en knapp deci­meter. I samband därmed tillkom en ny viadukt över järn­vägen, som medfört att lands­vägs­tra­fiken inte längre behöver korsa järn­vägen i plan. I och med detta försvann en vägkurva vid järn­vägsö­ver­gången, vars närmast nitti­o­gra­diga vinkel, i kombi­na­tion med en eleva­tion som saknat all motsva­righet i den civi­li­se­rade världen, länge förbryllat och fasci­nerat vägbyg­gare jorden runt. Undrar man över dessa begi­ven­heter kan man fråga hos den välbe­kanta entre­pre­nören MM-​hus. Risken är dock att dess inne­ha­vare endast besvarar frågan med ett ”-Äsch, det där var väl inte så märk­vär­digt”, vilket är en replik som påfal­lande ofta kommer från denne herre på tal om hans egna förtjänster och bedrifter.

Firma Ozon & Son har under året, biträdda av andra utmärkta krafter, nedlagt ett stort arbete med juste­ring, utbyggnad och förbätt­ringar av järn­vä­gens styr­system med målet att förbättra funk­tionen och drift­sä­ker­heten. Exakt vilka åtgärder som vidta­gits är det utsikts­löst att fråga förfat­taren till dessa rader om, enär denne inte begriper ett skvatt av vad bemälde entre­prenör säger när veder­bö­rande ombeds förklara vad han håller på med. Det beds dock flitigt till högre makter om att arbetet måtte utfalla lycko­samt. I samband med detta har också ett omfat­tande arbete med repa­ra­tion och utbyte av växel­mo­torer ägt rum.

Saxnora Bergs­lags Alle­handas virtu­ella Avdel­ning, gemen­ligen kallad ”Webben”, har under året liksom tidi­gare förtjänst­fullt före­ståtts av redaktör Fred­riksson. Högst­den­samme, med någon hjälp av firma Lundin & Co Konsult och Alltjänst, fort­satte under året även sin foto­gra­fiska verk­samhet å banan med omgiv­ningar som resul­te­rade i att en SMJ:s årska­lender även kunde utges för år 2013.

Järn­vä­gens verk­liga kärn­verk­samhet, kaffet, har denna såsom tidi­gare till­go­do­setts genom den utskänk­ning som Ekens­holms stads­ho­tells bakfic­ka­be­drivit. Verk­sam­heten spons­rades som tidi­gare av Gynt­hers Spår­verkstad med kaffe­bröd. På grund av ondsinta kapi­ta­lis­ters mani­pu­la­tioner, som medfört att de klas­siska ”dric­ka­bac­karna” försvunnit från mark­naden, har dock de tradi­tio­nella läske­dryc­kerna försvunnit från bakfickan. Tiden får utvisa huruvida detta förhål­lande kan komma att få någon negativ påverkan på folk­nyk­ter­heten.

Avslut­ningsvis skall nämnas, att trots att banin­genjör Juhlin vid skilda till­fällen kunnat ses i flitigt arbete med kontakt­led­nings­bryg­gorna i Farsarvet, har detta inte givit minsta genklang längs åter­stoden av privat­banan. Följakt­ligen var någon elekt­ri­fi­e­ring av privat­banan lika lite aktuell detta år som under tidi­gare år.

Stock­holm den 10 april 2014
……………………………..
Mikael Ekelund
Sekre­te­rare SMJÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2012.