SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2010
  • Fjol­å­rets rekordtal i antalet medlemmar slogs således detta år. Av dessa 109 personer har förvisso ett mindre antal sedan länge inte erlagt medlems­av­giften och får däri­genom i prak­tiken anses ha lämnat klubben, men även med beak­tande av detta kan konsta­teras att medlemstalet histo­riskt sett är mycket högt. Detta faktum är i sig ett tecken på att klubben erbjuder mycket för de intres­se­rade, men innebär också ett krav på oss alla att medverka till att klub­bens verk­samhet även i fort­sätt­ningen blir så bra att alla dessa medlemmar väljer att stanna hos oss. Inte minst kost­naden för den nya lokalen gör att vi behöver många medlems­av­gifter.
  • Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
  • Årsmötet hölls den 14 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar, detta år även med medverkan av hand­lare i bran­schen. På onsda­garna utövade ”mässings­juntan” på sätt som numera blivit tradi­tion sina byggak­ti­vi­teter i loka­lerna.
En del medlemmar som glömt betala avgiften nåddes under årets slut av ett bryskt budskap från vår hedersord­fö­rande. Uppen­bar­ligen tjänade budskapet sitt syfte, eftersom kassören kunnat rappor­tera att förfallna medlems­av­gifter efter detta inbe­ta­lades i impo­ne­rande takt. Sporrad av detta resultat över­väger styrelsen för fram­tiden nya påmin­nelser av lämplig natur för att även i fort­sätt­ningen förbättra betal­nings­mo­ralen; sagde herr Berg von Linde lär enligt uppgift ha hört sig för hos ett känt inkas­so­fö­retag vars personal bär särskilda västar och färdas på tvåhju­liga fordon för att lättare ta sig fram i Stock­holms­tra­fiken. Den som lever får se, som ordspråket säger.

Årsmötet beslu­tade att utse den välför­tjänte Svante Runberger till hedersle­damot i SMJ som en erkänsla för det omfat­tande arbete han lagt ned på arbetet med före­ningens böcker. På årsmötet hyllades också den under året avlidne heders­med­lemmen Hans Helm­s­teins minne med en tyst minut. Före­ningen håller denne sin välgö­rare i tacksam hågkomst.

En ny akti­vitet star­tades under året, den s.k. ”interna trafik­gruppen”. Gruppen bedriver trafik­spel enbart för medlem­marna på tisda­garna närmast efter körning­arna för allmän­heten. Initi­a­tivet till detta kom från Gamle Ole, en medlem från vårt broder­land i söder och verk­sam­heten har rönt stor uppskatt­ning. Vi ser gärna att denne förtjänte medlem inspi­reras att komma med fler initi­ativ, som t.ex. instal­le­randet av en välfylld ölkyl i klubb­lo­kalen för Carls­berg och Tuborg­pro­dukter.

Klubben har gjort sedvan­liga besök i Strängnäs, Göte­borg, Gävle, Väst­berga och på Hjul­mark­naden för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad, Green Scene, Södra stations måleri samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag. Besök hos andra klubbar har också ägt rum enligt ett numera tämligen tradi­tio­nellt schema. Klubben repre­sen­te­rades också vid MJ-​hobbyexpertens MJ-​träff i butikslo­kalen i Väst­berga. Härtill kom att klubben även på försök repre­sen­te­rades på plast­byg­garnas IPMS-​mässa i Solna.

Styrelsen bestod under året av herrar Lundin, ordfö­rande, Ekelund, sekre­te­rare, Persson, kassör, Holm­berg och Latter­mann, leda­möter samt Berg von Linde och Olofsson, supple­anter. Styrelsen har arbetat enligt tidi­gare mönster men har på senare tid tenderat att allt­mera hålla sina styrel­se­möten på restau­rangen ”Glada stinsen” som f.ö. har full­ständiga rättig­heter. Om denna nya styrel­se­lokal är anled­ningen till att styrel­se­mö­tena numera tenderar att bli klara tidi­gare än förut är dock ovisst.

Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad fort­satte under året sina leve­ranser av ånglok littera A7 samt C3- och G-​vagnar. Fabrikör Pers­sonssamar­bete med Holm­berg Trac­tion, Malm­grens Modul-​Hus (MM-​Hus) och vagn­synare Otter­beck har varit fort­satt fram­gångs­rikt. Produkt­pro­grammet komplet­te­rades under året med nya färger och nya dekaler för G-​vagnar. Arbete påbör­jades med fram­ta­gandet av nya produkter i form av fler vari­anter av C3-​vagnar samt målade G-​vagnar med reklam för ett känt kolsyrat vatten. Den sist­nämnda produkten dock inget för kassören, som före­drar star­kare varor.

SBA Förlags verk­samhet fort­sattes under året med utgi­vandet av en ny bok om SJ person­vagnar av 1960-​talsmodell. Försälj­ningen av boken löper till­freds­stäl­lande. Vad nästa bok skall handla om är inte klar­lagt ännu men styrelsen över­väger om försälj­ningen kanske skulle förbättras om böckernas utvik­nings­bilder i stället för ritningar i skala noll visade en annan typ av modeller. Kanske ”mässing­sjuntan” kan ge sak­kunniga tips.
En bygg­täv­ling utlystes även detta år men nu med inrikt­ning på andra produkter ur vårt sorti­ment, nämligen C3-​vagnar; logiskt nog döptes tävlingen därför om till C-​kraft. Tävlingen avgjordes i samband med den sedvan­liga ”Hjul­kör­ningen” i december. Styrelsen vill bestämt demen­tera alla ogrun­dade miss­tankar om att det faktum att tre av de fyra prisen i tävlingen till­de­lades personer som är medlemmar av styrelsen skulle bero på någon som helst form av korrup­tion.
Efter sju sorger och åtta bedrö­velser, inklu­sive avan­ce­rade skat­te­rätts­liga över­vä­ganden, avslu­tades under året äntligen processen om förhyr­ning av en ytter­li­gare lokal med att före­ningen sent på året kunde teckna kontrakt på den s.k. musi­ker­lo­kalen i anslut­ning till klubb­lo­kalen – detta tillika moms­fritt. Denna utvidg­ning av före­ningens lebens­raum föran­ledde genast en febril byggak­ti­vitet (i skala 1:1) som inte var avslutad vid årets slut. Förhopp­ningen är att inflytt­ningen i den nya lokalen skall full­bordas inom kort varvid den lånade extralo­kalen skall åter­lämnas. Det faktum att före­ningens ekonomi inte tillåter ohämmad expan­sion i form av loka­lyta, samt att extralo­ka­lens rymlighet hittills ivrigt utnytt­jats för lagring av sådant som kan vara bra att ha i händelse av krig eller jord­bäv­ning, kommer därför att föran­leda sedvan­liga ångest­lad­dade över­vä­ganden om vilka ting­estar som vid flytten måste fara vidare till de sälla jakt­mar­kerna. Fort­sätt­ning följer.

Järn­vägs­för­valt­ningen befann sig även under 2010 tidvis på resande fot. Plane­ring för en resa till Reeper­bahn eller annat lämp­ligt tyskt resmål fort­gick under året men resul­te­rade inte i något konkret. Under den tidiga hösten före­togs dock en buss­resa till bruks­mil­jöer i Bergs­lagen under ledning av Gamle Ole och en välkänd bergsman. Resans syfte var att så många medlemmar som möjligt skulle lära sig, om inte att veta hut, så åtminstone så mycket som möjligt om Bergs­lagen, malm­han­te­ringen och bruks­mil­jöer. Bergs­han­te­ringen utgör ju grunden för Ekens­holms­banan, som är fast förankrad i Bergs­lags­miljön. Under resan besöktes bl.a. bruks­miljön i Ängels­berg, som ju utgör en tämligen exakt kopia av bruket i Bång­fors. Resan var mycket uppskattad av de delta­gande och resul­te­rade förhopp­ningsvis i ökad inspi­ra­tion att åstad­komma järnvägs- och bebyggelse­tekniska stordåd på banan.

Bygg­verk­sam­heten på banan fort­gick i jämn takt under året. Förny­elsen av Ekens­holm fortskred trots vissa benbrott, förlåt avbrott. En ny kombi­nerad järnvägs- och lands­vägsbro har till­kommit på vägen mellan Ekens­holm och Ramsbo. Ovanför Ålbro­om­rådet åter­finns numera en ståtlig bergs­mansgård. På tal om bergsmän, så instal­le­rades också det färdiga stations­huset i Farsarvet under året. De som beskådat sagda stationshus har unisont konsta­terat att det var väl värt att vänta på. Som man säger: den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge.
Trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs har som vanligt detta år anlitat Ozon & Son för utbyggnad och förbätt­ringar av järn­vä­gens styr­system. Genom­förda digi­tal­kurser synes i vart fall inte ha försämrat stam­ba­nans drifts­säkerhet.
Saxnora Bergs­lags Alle­handas virtu­ella Avdel­ning, gemen­ligen kallad ”Webben”, har under året liksom tidi­gare före­ståtts av redaktör Fred­riksson. I sitt arbete har han som tidi­gare under­stötts av målar­mästare Nord­ström. Dessa herrars samar­bete resul­te­rade under året i en ny uppskattad produkt, nämligen SMJ:s kalender, prydd med nya stiliga bilder av miljöer på banan varje månad. Inte nog med detta, fler nya vykort tillkom också under året. Duons verk­samhet ställer kraf­tigt stegrade krav på före­ningens byggare, eftersom man kan fråga sig om det inte snart är slut på motiv att foto­gra­fera på banan. Alla medlemmar uppmanas därför att kraf­tigt öka sina insatser att skapa nya foto­ge­niska miljöer i Saxnora bergslag med omnejd.

Järn­vä­gens verk­liga kärn­verk­samhet, kaffet, har till­go­do­setts genom den utskänk­ning som Ekens­holms stads­ho­tells bakficka bedrivit. Som tidi­gare spons­rades verk­sam­heten av T West­mans Ply & Wood i Håv­gången och Gynt­hers Spår­verk­stad med dryck och kaffe­bröd.

Järn­vägs­för­valt­ningens nyin­rät­tade PR-​detalj hade stora fram­gångar under året. Banan erhöll bety­dande publi­citet i den kolo­re­rade pressen i och med att utför­liga repor­tage om verk­sam­heten publi­ce­rades i tid­skrifterna MJ-​magasinet och Allt om Hobby. Järnvägs­förvaltningens inner­liga förhopp­ning är att denna publi­citet skall komma banans ekonomi till godo inte minst genom ökad till­ström­ning av rese­närer till den vackra Bergs­lags­miljön.

Att ha en hobby är bevis­ligen något som ökar välbe­fin­nandet hos utövarna och förbättrar deras hälsa. En av de mest aktiva medlem­marna i SMJ är, ehuru i övrigt en blygsam man, fast förvissad om att han kommer att bli en bra bit över etthundra år gammal. Detta visas av att han till före­ningen i förskott inbe­talat medlems­av­giften för de närmast kommande femtio åren. Ett efter­strä­vans­värt exempel anser vi: hatten av för dylika ”krut­gubbar”.

Vad avslut­ningsvis beträffar den klas­siska frågan om elekt­ri­fi­e­ringen av privat­banan, kan blott konsta­teras att ledande före­trä­dare för järnvägs­förvaltningen anser att det finns gott om bensin och diesel. Någon elekt­ri­fi­e­ring har således inte heller ansetts behövlig under det förflutna verk­sam­hets­året.

Stock­holm den 12 april 2011
.….….….….….….….……
Mikael Ekelund
Sekre­te­rare SMJ


Åter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2009.