SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2009

Styrelsen

  • Antalet medlemmar vid årets början var 93 och vid årets slut 101. Detta histo­riskt sett impo­ne­rande medlem­santal är gläd­jande för klubben och förhopp­ningsvis är det inte enbart ett resultat av det faktum att före­ningens försum­liga sekre­te­rare slarvat med påmin­nel­serna om betal­ning av årets medlems­av­gift.
  • Under året har styrelsen samman­trätt åtta gånger.
  • Årsmötet hölls den 23 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi ett antal bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.
Klubben har gjort sedvan­liga besök i Strängnäs, Göte­borg, Gävle, Väst­berga och på Hjul­mark­naden för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagns­verk­stad, Green Scene, Södra stations måleri samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag. Besök hos andra klubbar har också ägt rum enligt ett numera tämligen tradi­tio­nellt schema. SMJ var även detta år repre­sen­terat på modulut­ställ­ning på Tekniska museet i Stock­holm.

En av årets större händelser ägde rum på årsmötet, där före­ningens ordfö­rande Otto Berg von Linde efter endast 47 år på posten fram­ställde önskemål om att få dra sig till­baka. Trots den korta tid herr Berg von Linde lett före­ningens verk­samhet, hade medlem­marna förstå­else för hans önskemål. Även leda­moten herr Otter­beck avböjde omval. Resul­tatet av dessa avgångar blev att "hela havet stormar" utbröt bland styrel­sens leda­möter. Som den fasta klippan i ett oroligt hav blev endast kassören herr Persson kvar på sin tidi­gare post, medan övriga leda­möter fann sig sittande på nya stolar jämfört med tidi­gare. Ny ordfö­rande blev den tidi­gare sekre­te­raren herr Lundin, ny sekre­te­rare den tidi­gare leda­moten herr Ekelund och nya leda­möter de tidi­gare supple­an­terna herrar Holm­berg och Latter­mann. Otto Berg von Linde slapp dock inte helt undan; han erhöll uppdrag som styrel­sesuppleant. Nytt blod till­fördes styrelsen dock genom att herr Seth Olofsson förmåddes sätta sig på den lediga åter­stå­ende supple­ant­stolen.

Årsmötet uttryckte sin uppskatt­ning av Otto Berg von Lindes arbete för före­ningen genom att hastigt och lustigt förära honom titeln "heders­ordförande". Detta visar att samhäl­lets demo­kra­ti­se­ring allt­mera genom­tränger de djupa Bergs­lags­sko­garna; den förre bäraren av denna titel var nämligen greve, och nu har den förä­rats åt en vanlig adelsman. Månne en dag hedersord­fö­ran­de­ti­teln, i en avlägsen framtid, rentav kan bäras av en simpel medlem av präste-, borgare eller bonde­stånden?

Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad fort­satte under året sina leve­ranser av ånglok littera H3/​A6 samt C3- och G-​vagnar. Fabrikör Pers­sons samar­bete med Holm­berg Trac­tion, Malm­grens Modul-​Hus (MM-​Hus) och vagn­synare Otter­beck har varit fort­satt fram­gångs­rikt. Inte nog med att leve­ranser av H3/​A6-​lok fort­gick, utan produkt­pro­grammet komplettera­des dess­utom med lok av typerna H3/​P7/​A7 från de ärevör­diga förvalt­ningarna DJ och HNJ. Produk­tionen av lokty­perna i fråga plägar på styrelse­mötena disku­teras utför­ligt av de initi­e­rade, allt­medan under­tecknad tekniskt okun­nige skri­bent inte förmår tillägga annat till ämnet än lämp­liga citat från Manuel i "Pang i bygget"[1]. Såvitt kunnat uppfattas lär dock någon form av leve­ranser försiggå till hugade speku­lanter.

Även detta år utlystes bygg­täv­lingen G-​kraft. Ett antal med stor finur­lighet hopkomna vagnar anmäldes till tävlingen. Segern hemfördes av en prydlig ung man vars alster utvi­sade att han verk­ligen brann för uppgiften.

Utvidg­ningen av Saxnora Bergslag till nya arealer, som omnämndes redan i förra krönikan, utnytt­jades till fullo under året trots en åtminstone för somliga besvä­rande osäkerhet om möjlig­he­terna till dispo­si­tion av lokaler­na för fram­tiden. Sådana tankar besvä­rade dock inte Herr Bau­meister Dr. Latter­mann, som med stor energi fram­drev inrät­tandet av särskilda försäljnings- förva­rings och förslapp­nings­ytor. Herr Baumeis­terns energi hotade t.o.m. existensen av åtskil­liga saker som före­ningen sparat under den gamla klas­siska prin­cipen att "det kan vara bra att ha", men en aktion i sista minuten hejdade det plane­rade bort­skaf­fandet. Den mer konserva­tiva förva­rar­fa­langen lyckades således rädda kvar ett och annat som kan komma till nytta för det fall det blir krig, vulkan­ut­brott eller ranso­ne­ring av konden­sa­torer här i landet. Med tanke på att en del av dessa bra-​att-​ha ting­estar var av elekt­risk eller elektro­nisk natur, kan man t.o.m. tala om att de räddades av en motstånds­rö­relse.

Under året nytt­jades loka­li­te­terna även av den s.k. Mässing­sjuntan. För undvi­kande av stönanden från försam­lingen avstår jag i detta samman­hang från att dra det gamla skämtet om dessa herrars förtjus­ning över beskå­dande av modeller i bara mässingen. Konsta­teras skall bara att det dock uppen­bar­ligen finns något som drar dessa herrar till loka­lerna varje onsdag.

Järn­vägs­för­valt­ningen firade sitt 70-​årsjubileum så grund­ligt att firandet fort­satte även under dess 71:a år, genom anord­nandet av en subskri­berad resa för järn­vä­gens personal till utlandet. Färden ställdes till England, där modell­järn­vägs­ut­ställ­ningen i Alex­andra Palacebesöktes, med till­fälle även till förbröd­ring med kolle­gorna i The Model Railway Club. Att med­lemmar­na uppskat­tade arrange­manget kanske bäst visas av det faktum att all öl i mäss­re­stau­rangen tog slut i samband med att SMJ-​folket passerat kassorna. Besök gjordes även på modell­järn­vägs­mu­seet i Pendon samt järn­vägs­mu­seet i Didcot. Åtskil­liga hakor tappades i Pendon och en och annan insåg vid studiet av den anlägg­ningen var någon­stans i handen den egna tummen satt. Efter besöket i Didcot förstod delta­garna också ungefär vad som menas med att gå den breda vägen. Samman­fattnings­vis uttryckte delta­garna unisont sin belå­tenhet med resan och förhopp­ning­ar om möjlig­heter till fort­satta resor i järn­vägs­för­valt­ningens regi.

Tidigt på året försvann inte bara bangården i Ekens­holm utan även hela staden, ehuru några hus till­fäl­ligtvis åter­fanns i hamn­bas­sängen i Mo­hällarne. Den i dessa samman­hang välbe­kanta entre­pre­nören MM-​hus instal­le­rade med (mer eller mindre) sakkunnig hjälp den pre-​preparerade nya bangården och anslöt densamma på Ekens­holms gamla plats. Där­efter fort­gick arbetet med trans­for­me­ringen av Ekens­holms gamla stad så att delar av densamma fort­fa­rande går att känna igen, medan man i andra delar tagit fasta på den första sentensen i psalm­versen "berg sjun­ken, djup stån opp". Finputs­ningen av staden fortgår alltjämt och inom en snar framtid kan det beräknas att de under mellan­tiden maga­sinera­­de invå­narna kan flytta till­baka till sin nygamla hemstad.

Även i Ålbro­om­rådet har arbete fort­gått under året i regi av firma CNMK, Carl­gren & Nils­sons Masto­dont­lika Konstruk­tioner. Under året färdig­ställdes en underlig slags tingest under Ålbro­ban­gården, som utförts med iakt­ta­gande av den för sagda firma sedvan­liga omsorgen om konstruk­tionernas håll­fasthet. Vad anord­ningen egent­ligen är för något har orsakat en del huvudbry i försam­lingen. För egen del håller denne skri­bent dock före att han äntligen förstått vad ingen­jören Carl­gren menat när denne talat om "terräng­låda" i land­skapet.

Ålbro­om­rådet har under året inte blott bytt skepnad under bangården, utan även ovanför densamma. I början av året nåddes styrelsen av en diskret förfrågan från en konst­när­ligt begåvad medlem, som försynt undrade om den bakgrund han målat i olja kunde vara något för före­ningen. Studier av foto­gra­fier av konst­verket föran­ledde inget annat än bifallsrop från betrak­tarna, men trots detta lät sig konst­nären inte över­tygas förrän han fått en manstark dele­ga­tion av medlemmar att på plats i ateljén besik­tiga och godkänna konst­verket. Till på köpet bjöds de besö­kande på mat och dryck med till­hö­rande snaps[2] och kort före årsskiftet kunde konst­verket beskådas på sin rätta plats över Ålbro­området. Vi avstår från att här nämna den blyg­samme konst­nä­rens namn, utan konsta­terar blott som engels­männen, att - He´s a humble man indeed. 

Trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs har som vanligt detta år anlitat Ozon & Son för utbyggnad och förbätt­ringar av järn­vä­gens styr­system. Under året genom­fördes även en digi­tal­kurs, där sagda firma i möjli­gaste mån sökt meddela en del av sitt skrås hemlig­heter till nya adepter. Detta synes ha varit åtminstone delvis fram­gångs­rikt; i vart fall synes det trafi­kala kaoset på järn­vägen inte ha förvär­rats efter kursens fram­gångs­rika genom­fö­rande.

Under året färdig­ställdes Ekens­holms Stads & Lands­bib­li­oteks kata­logi­sering av den litte­ratur och de tidskrifter som erhölls genom den Helm­s­te­inska dona­tionen. Häri­genom har åtminstone den fördelen nåtts att numera är klar­lagt vilka böcker och tidningar som det inte går att hitta var någon­stans i samling­arna de finns.

Saxnora Bergs­lags Alle­handas virtu­ella Avdel­ning, gemen­ligen kallad "Webben", har under året liksom tidi­gare före­ståtts av redaktör Fredrik­sson. I sitt arbete har han under­stötts av målar­mäs­tare Nord­ström, som inte blott är en färg­stark figur utan även visat sig ha bety­dande ljus­tek­niska och foto­gra­fiska talanger (om herr målar­mäs­taren även är foto­ge­nisk eller annars är ett ljus­huvud må disku­teras i annat samman­hang). Som ett exempel på duons fram­gångs­rika samar­bete kan nämnas de kolo­re­rade vykort med motiv från äkta foto­gra­fier av järn­vä­gens närom­råde som utkommit under året.

Järn­vä­gens verk­liga kärn­verk­samhet, kaffet, har till­go­do­setts genom den utskänk­ning som Ekens­holms stads­ho­tells bakficka bedrivit under källar­mäs­tarna Carl­gren och Larsens ledning, med biträde av ingen­jör Eriksson. Som spon­sorer av dryck och till­tugg har förtjänst­fullt  T West­mans Ply & Wood i Hävgången och Gynt­hers Spår­verk­stad fungerat.

Till sist skall nämnas några ord till höjande av försam­lingens allmän­bildning. Som säkert alla minns från histo­ri­e­lek­tio­nerna i skolan grunda­des Ekens­holms stad år 1595 av hertig Karl av Söder­man­land, seder­mera Karl IX. På platsen fanns tidi­gare en kungs­gård, som åter­upp­byggdes av herti­gens far, Gustav Vasa, efter att den bränts ned under Daljun­kerns uppror på 1520-​talet. Genom ivriga forsk­ningar i riksar­kivet har den välkände läraren vid Ekens­holms Högre Allmänna Läro­verk, lektor Hulén[3], i Gustav Vasas regi­stratur lyckats åter­finna ett av kungen dikterat brev som inte blott anger när kungs­gården åter­upp­bygg­des utan även namnet på dess bygg­mäs­tare, en bergsman vid namn Lars Eric.

Som synes fanns det, precis som är fallet idag, miss­nöje med bygg­förseningar även på femton­hundratalet. Huruvida bergs­mannen Lars Erik innan julmark­naden lyckades bli klar med sitt bygge förtäljer dock inte histo­rien.
Vad avslut­ningsvis beträffar den klas­siska frågan om elekt­ri­fi­e­ringen av privat­banan, skall här blott konsta­teras att ingen i järn­vägs­för­valt­ningen ansett detta som en nödvändig förut­sätt­ning för utövandet av en upplyst förvalt­ning.

Någon elekt­ri­fi­e­ring av privat­banan har således inte heller genom­förts under det gångna verk­sam­hets­året.


Stock­holm den 20 april 2010
.….….….….….….….……
Mikael Ekelund
Sekre­te­rare SMJ

[1] Que?
[2] Kassören fick två snapsar
[3] Det är han som brukar synas cyklande, rökande pipa, vid Bång­fors station.Åter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2008.