SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2007

Styrelsen

  • Antalet medlemmar vid årets början var 73 och vid årets slut 78.
  • Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
  • Årsmötet hölls den 19 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi tre bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.
Klubben har gjort sedvan­liga besök i Strängnäs, Göte­borg, Gävle, Väst­berga gånger två och Sollen­tuna för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad, Green Scene samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag. Andra, mer socialt inrik­tade, besök gjordes hos klub­barna i Västerås, Borlänge, Skövde samt hos GMJS i Göte­borg. SMJ var även repre­sen­terat på en modulut­ställ­ning på Tekniska museet i Stock­holm.

En medlem, Anders Kjel­lander, passe­rade den yttersta växeln under året.

Order­böc­kerna hos Ekens­holms Lok- och vagn­verk­stad var välfyllda vid årets början. Den nya stor­säl­jaren var ånglok littera H3/​A6 som tange­rade 100-​strecket för beställda lok under året. Leve­ranser har skett under hela året och ungefär 2/​3 av beställ­ning­arna skep­pades iväg före årsskiftet 2007/​2008. Fabrikör Persson har haft god hjälp av Holm­berg Trac­tion och vagn­sy­nare Otter­bäck i arbetet. Även MM-​Hus, Malm­grens Modulhus, har deltagit i produk­tionen. Det är dock oklart om MM-​Hus även leve­re­rade matchande lokstall till loken.

Vagn­verk­staden har fort­fa­rande en god efter­frågan på gods­vagnar littera G och person­vagnar av olika C3-​varianter.
Bång­fors Träd­gårds­an­läg­gare har även detta år sålt olika typer av land­skaps­ma­te­rial av Green Scenes till­verk­ning. Träd­gårds­an­läg­garna har kontrak­terat träd­sät­taren Seth som visat ett trev­ligt sätt och sett till att det inte blir några sätt­ningar längs SJ:s dubbel­spår men väl ett vackert land­skap, dock inte något sätt­land­skap, förlåt, ska vara slätt­land­skap, längs parad­sträckan.

Mohäl­larne Järn & Färg med målar­mäs­tare Nord­ström i spetsen har haft fort­satt stora fram­gångar med sitt från England impor­te­rade färgs­or­ti­ment. Under året har sorti­mentet utökats med dels svenska järn­vägs­färger, dels färger som kan användas för väder­bit­ning av fordon och spår. Den så kallade grafit­ti­konsten har uppen­bar­ligen inte slagit väl ut i Saxnora Bergslag ännu eftersom man undviker de starka färgerna till förmån för räls­roströd och taksmuts. Att målar­mäs­ta­rens sorti­ment är välför­sett förstår man av det faktum att det i sorti­mentet finns fyra olika nyanser av svart.

Trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs som sorterar under SJ:s 124:e trafik­sek­tion sköter trafiken på stats­banan i regi­onen. Styr­sy­stemet som fjärr­tåg­kla­re­rarna i Valnäs använder har förbätt­rats på flera punkter under året och arbetet har i huvudsak, (som vanligt) utförts av Firma Ozon & Son & Söderman. Ett stort antal linjed­värgar har place­rats ut längs banan enligt ett cirkulär som nått Trafik­ex­pe­di­tionen. Av cirku­läret framgår inte vad en linjed­värg gör och var SJ hittat alla dessa kort­växta personer.

Hamn­för­valt­ningen i Mohäl­larne har expansions- och utveck­lings­planer. Hamn­kapten Baumeister Latter­mann har beskrivit planerna i ett doku­ment som förvaras i hamnen. Doku­mentet verkar inte vara allmänt känt och till­ström­ningen av arbets­kraft till hamn­pro­jekten är skral. Visste man inte bättre kunde man tro att doku­mentet var otill­gäng­ligt på grund av att det ligger på botten av hamn­bas­sängen. Vi får hoppas på bättre flyt under 2008.

Husvagns­fa­briken i Mohäl­larne (som till­verkar Movagnen) har byggt en ny fabrik. I en intervju med bola­gets jurist, advokat Ekelund, berättar han att man kunnat köpa fastig­heten i Norda­me­rika och sedan flytta den i nedmon­terat skick till Mohäl­larne. Säljaren, Mr Thomas Alva Edison, följde med strömmen och sålde sin industri­an­lägg­ning österut, ett förfa­rande som är mer frekvent före­kom­mande i stål­verks­bran­schen. Tydligen fungerar det även i husvagns­sek­torn.

Den klas­siska Saxno­ra­firman CMK, Carl­grens Masto­dont­lika Konstruk­tioner, har fusio­ne­rats och heter numer Firma CNMK, Carl­gren &Nils­sons Masto­dont­lika Konstruk­tioner. Firma CNMK är i första hand verksam i Ålbro där man färdig­ställer en vänds­linga för SJ:s 124:e Trafik­sek­tions räkning.

I närheten av Kvarn­gruvan har ett nytt stick­spår anslu­tits till SJ:s dubbel­spår. T Gynt­hers Spår­verk­stad, Hävgångens Ply & Wood och LEL-​Bygg från Kolaråsen har utfört mark­ar­beten och spår­lägg­ning. Alldeles utanför gränsen till Saxnora Bergslag byggs en större bangård där tåg kan rangeras i väntan på att rulla vidare in i Saxnora Bergslag. På andra sidan bangården fort­sätter linjen vidare mot ett land som verkar inne­hålla mjölk och honung eller i alla fall mjölkcho­klad. Linjen går nämligen mot MMM vilket väl måste vara ett produkt­pla­cerat namn från Marabou?

Under året började järn­vä­gens styrelse under­söka om Saxno­ra­om­rå­dets terri­to­rium kan utökas för att rymma alla de inne­vå­nare som söker sig till området. Angrän­sade områden har visat sig vara till­gäng­liga men förhand­ling­arna om en union med Ytter Bergs­lags Tingslag hann inte slut­föras under året. (För den som inte är så bevandrad i regi­onen kan berättas att Ytter Bergs­lags Tingslag ligger sydväst om Ålbro.)

Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag (SBA Förlag) har genom sitt dotter­bolag SBA Virtual Web fort­satt att stilla informations- och kunskaps­törsten i Saxnora Bergslag genom både bilder och texter. Både fakta, många nya bilder och mer sociala repor­tage har publi­ce­rats regel­bundet och även en person som inte vistas i Saxnora Bergslag kan skaffa sig en bra bild av utveck­lingen i regi­onen tack vara SBA Virtual Web.

Baumeister Latter­mann har många strängar på sin lyra. När han inte planerat hamn­ut­bygg­naden har han färdig­ställt en uppsätt­ning bilder på lok och motor­vagnar som trafi­kerar området – enligt uppgift för att besö­kare ska hitta rätt bland fordonen. Trafik­chefen har dock starka miss­tankar att de som har störst utbyte av infor­ma­tionen är SMJ:s personal. Skulle bild­ut­budet kunna komplet­teras med gods­vagnar kanske vi kan undvika situ­a­tioner där järn­vä­gens personal, på grund av bristande kunskaper i gods­vagnslit­te­ra­sy­stemet, sänder bensin­las­tade Q12-​vagnar till Bröderna Eks Bageri.

Flyg­vap­nets nya flyg­planstyp J29 "Flygande Tunnan" har börjat öva ovanför Ekens­holms utkanter. Land­skapet i övnings­om­rådet uppvisar omfat­tande skador. Beror det på flyg­vap­nets bomb­mattor eller Firma CNMK:s fram­fart?
Det går hett till i SMJ:s fastighet. I alla fall under en tidig morgon i januari när en kaffe­au­tomat högre upp i huset fattade eld. Den följande rökut­veck­lingen påver­kade Saxnora Bergslag genom att ett fint sot konta­mi­ne­rade området. Ett omfat­tande sane­rings­ar­bete genom­fördes där många medlemmar hjälpte till under ett stort antal timmar. Tack till alla medver­kande! En märklig effekt av städ­ningen var att höst­land­skapet i modellen förvand­lades till ett vårlikt land­skap. Vilka konse­kvenser detta får för den histo­riska bakgrunden till banan har ännu inte utretts färdigt. Ska vi nu börja hävda att det rör sig om en vårdag i början av maj 1955 som vi byggt?

Bryggar­mäs­tare Westman vid Hävgångens Ply & Wood och Gynt­hers Lokverk­stad har fort­satt att förse Stads­ho­tel­lets Bakficka med drycker och till­tugg. Bakfickan har under året beman­nats av personal från firma CNMK, Ärlige Lasses Bil och Metall­handel samt John Merrimac Ericsson från Ekens­holms lok och vagn­verk­stad.

Elekt­ri­fi­e­rings­pla­nerna för privat­banan lyste som vanligt med sin från­varo.


Älta den 16 april 2008
……………………………..
Anders Lundin
Sekre­te­rare SMJÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2006.