SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2006

Styrelsen

  • Antalet medlemmar vid årets början var 71 stycken och vid årets slut 73 stycken.
  • Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
  • Årsmötet hölls den 20 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio stycken ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi sex bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.
Klubben har gjort sedvan­liga besök i Strängnäs, Göte­borg, Gävle, Väst­berga och Sollen­tuna för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad, Green Scene samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag. I Väst­berga ordnade SMJ demon­stra­tioner av träd- och vagns­bygge vilket uppskat­tades av både besö­kare och arran­görer.
Andra, mer socialt inrik­tade, besök gjordes hos klub­barna i Västerås, Borlänge, Skövde samt på Sveriges Järn­vägs­mu­seum i Ängel­holm.

Årsmötet beslu­tade att utse Hans Helm­s­tein som heders­medlem i SMJ.

En annan heders­medlem, Gunnar Norén, passe­rade den yttersta växeln under sensom­maren.

Samar­betet mellan fabrikör Persson vid Ekens­holms Lok- och vagn­verk­stad och AB Holm­bergs Järn­vägs­verk­städerutökades under året. De två före­tagen från Saxnora Bergslag lierade sig med Firma Dekaler & Etsat hemma­hö­rande i Västerås i akt och mening att produ­cera en byggsats till ånglok litt H3 (A6 vid SJ). De första proto­typloken var klara före årets utgång. Några leve­ranser till bestäl­lande järn­vägs­för­valt­ningar hanns inte med under år 2006 på grund av problem med under­le­ve­ran­törer. Order­böc­kerna var dock välfyllda vid årsskiftet varför valet av loktyp och projektet som stort får anses vara lyckat.

Även leve­ran­serna av Oa-​lok har fort­satt under året. Lok- och vagn­verk­staden har också här ett samar­bete AB Holm­bergs Järn­vägs­verk­städer. Man har dess­utom vagns­sy­narna Otter­bäck och Svensson till sin hjälp i produk­tions­ar­betet. Leve­ran­stakten har, tack vare detta, kunnat hållas på en hög nivå och alla lok har leve­re­rats just-​in-​time. Detta ska uttolkas som att de verk­ligen leve­re­rades när de leve­re­rades. Och i tid!

Vagns­verk­staden har slutat salu­föra Co-​vagnar under året på grund av liten efter­frågan och omfat­tande arbete med lager­håll­ning av delar. C3-, OKB- och stan­dard G-vagnar säljer dock fort­fa­rande bra.

Bång­fors Träd­gårds­an­läg­gare, Sture H och Mikael E, har fort­satt att sälja olika typer av land­skaps­ma­te­rial av Green Scenes till­verk­ning. Träd­gårds­mäs­tare Stål­trådh, verksam hos Malm­grens Modulhus, har börjat leve­rera träd som kan förses med en osed­van­ligt stadig stam. Trots att de nya träden är mäkta popu­lära bland kunderna har Träd­gårds­an­läg­garna kunnat sälja träd under hela året tack vara de pålit­liga leve­ran­serna från träd­gårds­mäs­taren Lars-​Otto Stål­trådh.

Målar­mäs­tare Nord­ström från Mohäl­larne Järn & Färg har fått kontraktet att leve­rera färg till järn­vägs­för­valt­ningen. Färgerna har använts på järn­vä­gens egen rullande mate­riel och även sålts vidare till andra järn­vägs­för­valt­ningar. Mode­färgen nummer ett i bran­schen, rödbrun nummer 92, har sålt mest men också andra kulörer har hittat köpare. En större beställ­ning lades innan året var slut men hann inte leve­reras före årsskiftet. I denna beställ­ning finns bland annat förvän­tade stor­säl­jare som GDG rödo­range och TGOJ mörk oliv­grön. Riktiga kioskväl­tare med andra ord.

Trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs som sorterar under SJ:s 124:e trafik­sek­tion har även i år fått stor hjälp av Ozon & Son & Söderman. Kapa­ci­teten i trafik­led­nings­cen­tra­lens styr­system har förbättras genom uppgra­derad mjuk­vara och nyinköp av hård­vara. För att göra verk­sam­heten i trafik­led­nings­cen­tralen mer publik har en åskå­darskärm instal­le­rats där utom­stå­ende kan följa trafiken ur ett sche­ma­tiskt och signal­tek­niskt perspektiv. Tyvärr är motståndet mot föränd­ringar stort och det finns faktiskt fort­fa­rande personer som avstår bild­skärms­stu­di­erna och istället väljer att titta på tågen i land­skapet.

Stads­pla­ne­rings­kon­toret i Mohäl­larne har haft mycket att stå i under året. En ny bilverk­stad med bensin­för­sälj­ning har uppförts längs Stations­gatan, staden har fått en järn­vägspark nära stationen, ett nytt gods­ma­gasin finns numer vid spår 16 och en post­ter­minal (nåja) har till­kommit. I flera av dessa projekt har den kände mohäl­lar­ne­ad­vo­katen Ekelund varit inblandad. Advo­katen har haft hjälp av Herr Doktor Baumeister Latterman för några av de smut­si­gare jobben.

Farsar­vets station är färdi­ge­lekt­ri­fi­erat med luft­led­nings­bryggor och stolpar. Elekt­riska lok kan nu trafi­kera alla spår på stationen. Kons­tigt nog har de kunnat göra det redan tidi­gare trots den tidi­gare från­varon av luft­led­nings­bryggor och stolpar. Hur det har gått till förbryllar fort­fa­rande stins Lind.

Gruv­förman Einar Fuglesang har inte kunnat bistå Hävgångens Ply & Wood och Gynt­hers Lokverk­stad vid nybygg­na­tionen runt gruv­om­rådet då han haft fullt upp med att syssel­sätta sin rymd­in­tres­se­rade son, Christer. Efter det att lille Christer, utrustad med matsäck i ett knyte samt en fäll­kniv, skic­kats iväg på en längre resa i slutet av året fick pappa Einar mer tid att jobba till­sam­mans med gruvent­re­pre­nö­rena vilket omedel­bart satte sina spår.

Firma CMK, Carl­grens Masto­dont­lika Konstruk­tioner, arbetar med att explo­a­tera Ålbro­om­rådet. Plats­chef Nilsson berättar att bygg­pla­nerna inne­håller en vänds­linga och ett gräns­snitt för närkon­takt av tredje graden med MMM-​världen. En person med nära anknyt­ning till Ärlige Lasses Bil i Fempar­s­hyttan har obser­ve­rats på bygg­ar­bets­platsen.

Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag (SBA Förlag) har fort­satt sin verk­samhet. SBA Förlag har nu defi­ni­tivt lämnat IRL-​världen och har fullt fokus på den virtu­ella.

Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad, Bång­fors Träd­gårds­an­läg­gare och Mohäl­larne Järn & Färg har alla syssel­satt redaktör Fred­riksson med sina respek­tive produk­tan­nonser under året.

Mer nyhets­in­rik­tade inslag har också synts till, ofta illu­stre­rade med veckans bilder. För den mer kunskaps­törs­tande läsaren har olika bygg­tips publi­ce­rats, bland annat artiklar om motstånds­in­di­ke­ring och trepunktslag­ringar.
Den stora mediala händelsen under året var dock lanse­ringen av en film om järn­vägen och järn­vägs­för­valt­ningen. Produk­tions­bo­laget Elmer Produk­tion har gjort filmen på uppdrag av SBA Förlag. Filmen har varit en stor succé och har omnämnts som kandidat till titeln Bästa utom­socknes film vid den högst lokala filmfes­ti­valen i Rakvattnet.

En viss oro spreds inom produk­tions­bo­laget då den svenska censuren först ville stoppa filmen efter att ha fått veta att den bland annat inne­håller scener med litt Y-​fronter, modeller i bara mässingen och att kopp­leri är vanligt före­kom­mande i filmen. Miss­för­ståndet kunde dock redas ut och filmen kunde lanseras som den tågporr­film den nu är.
Bryggar­mäs­tare Westman vid Hävgångens Ply & Wood och Gynt­hers Lokverk­stad har även detta år försett Stads­ho­tel­lets Bakfickamed drycker och till­tugg.

Bakfickan har under året kunnat förlita sig på den trogna perso­nalen från firma CMK.

Vi kan konsta­tera att privat­banan inte blev elekt­ri­fi­erad detta år heller. Å lika bra var väl det!


Älta den 18 april 2007
Anders L
Sekre­te­rare SMJÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2005.