SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2005

Styrelsen

  • Antalet medlemmar vid årets början var 75 stycken och vid årets slut 71 stycken.
  • Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
  • Årsmötet hölls den 14 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio stycken ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi tre bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.
Klubben har gjort sedvan­liga besök i Göte­borg, Gävle, Väst­berga och Sollen­tuna för att sälja produkter från Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad, Green Scene samt Saxnora Bergs­lags Alle­handas förlag.

Andra, mer socialt inrik­tade, besök gjordes hos klub­barna i Västerås, Borlänge och Skövde. Även Fruängen fick besök av SMJ:are. Målen med dessa besök var evene­mang hos modul­för­e­ningen MMM.

Styrel­sens intresse för brand­skydd flam­made upp under året då ny lagstift­ning innebar nya krav på före­ningen. Vid en brand­skydds­öv­ning för utrym­nings­le­dare på Bromma flyg­plats besan­nades uttrycket ingen rök utan eld. Glöden i arbetet har inte slocknat utan det fort­sätter även fram­över.

Fabrikör Persson vid Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad utökade under året det nära samar­betet med AB Holm­bergs Järn­vägs­verk­städer. Före­taget AB Holm­bergs Järn­vägs­verk­städer opere­rade tidi­gare under namnet Holm­berg Trac­tion efter att ha verkat en tid i England. Sådant ’utri­kiskt namn­bjäfs’ passar dock inte i 1950-​talets Bergs­lagen varför en namnänd­ring av före­taget snabbt genom­fördes.

Samar­betet med Holm­bergs och nyan­ställ­ningen av Vagns­sy­nare Otter­bäck har gjort att leve­ran­stakten av framför allt Oa-​lok har kunnats snabbas på högst avse­värt.

Vagns­sy­nare Otter­bäck har även bidragit till att efter­frågan på gods­vagnar litt G fort­fa­rande är stor. Otter­bäck kom med det geniala förslaget att G-​vagnarnas koppel skulle stan­dar­di­seras så att flera vagnar kan kopplas ihop till ett tåg. Efter del utveck­lings­ar­bete kunde idén bli verk­lighet och helt nya möjlig­heter har nu öppnat sig för köparna av vagnarna.

Järn­vägs­för­valt­ningen har under det gångna året kunnat dispo­nera betyd­ligt fler gods­vagnar än tidi­gare. Firma Gynt­hers Lokverk­stad och Ärlige Lasses Bil och Metall­handel har under peri­oder lånat ut vagnar till järn­vägs­bo­laget som tack­samt använts i trafiken.

Grab­barna i Grab­barna Grus, Sture H och Mikael E, har fort­satt att sälja olika typer av land­skaps­ma­te­rial av Green Scenes till­verk­ning. Man har haft fram­gångar med sin försälj­ning inte minst sedan man började använda devisen; ’bättre 25 träd i en låda än bara ett enda i skogen’. Köparna finns både inom och utom Saxno­ra­om­rådet.

Trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs som sorterar under SJ:s 124:e trafik­sek­tion har fått stor hjälp av signa­lis­terna i Ozon & Son &Söderman. Ozon & Son har konstru­erat ett helau­to­ma­tiskt system som helt elimi­nerar behovet av personal i trafik­led­nings­cen­tralen. Systemet lär ha sitt upphov i Tyskland och är tänkt att arbeta enligt prin­cipen ’Ordnung muss sein’. Fält­stu­dier ska nu svara på frågan; ’Wird Ordnung sein?’

Saxnora Omnibus har tagit rese­närer från järn­vägen efter en omfat­tande expan­sion av verk­sam­heten i Saxnora Bergslag. Den före detta VD:n för buss­bo­laget, Herr Preiser, har blivit ersatt av bola­gets tidi­gare juri­diska ombud advokat Ekelund.

En av buss­bo­la­gets konkur­renter, droskä­gare Lundstedt i Ekens­holm, har hastigt och mindre lustigt försvunnit från mark­naden. Han har så att säga tagit ner skylten. Ännu obekräf­tade rykten gör gällande att det finns ett samband mellan Advokat Ekelund och droskä­gare Lundstedts hastiga sorti. Advo­katen hälsar att han håller på att författa ett doku­ment som på alla punkter skall bringa klarhet i droskä­ga­rens öde. I väntan på att doku­mentet är färdigt vill han inte uttala sig i frågan av utred­nings­tek­niska skäl.

Om det är Saxnora Omnibus expan­sion, den till­ta­gande privat­bi­lismen eller den nyss omta­lade advo­ka­tens krea­ti­vitet som lett till uppfö­randet av en bensin­sta­tion i Ekens­holm är oklart. Inne­vå­narna i Ekens­holm är dock nöjda med påfundet då det plöts­ligt blivit mycket enklare att skaffa driv­medel.

Stations­per­so­nalen i Ekens­holm har fått en avse­värt förbättrad arbets­miljö i och med det ställ­verk som uppförts intill stations­huset. Rese­nä­rerna har hyllat den nya platt­formen vid spår 1 som möjliggör enklare på- och avstig­ning, till och från tågen.

Platt­formen vid spår 1 kan ses som ett första steg att möta en stor, fram­tida ökning av antalet resande. Malm­grens Modulhus, MM-​hus, har nämligen uppfört ett barn­ri­kehus på Hävgångs­gatan i Ekens­holm vilket antas ge upphov till betyd­ligt fler passa­ge­rare än vad som är fallet idag.

Förbe­re­del­se­ar­betet för att sätta upp optiska signaler längs privat­banan och vid förar­plat­serna pågår. Då uppdraget gått till firma CMK, Carl­grens Masto­dont­lika Konstruk­tioner, är förbe­re­del­se­ar­betet av sedvanlig masto­dontlik klass och leve­rans­tiden kan också den förväntas vara av masto­dontlik längd.

Mohäl­larne har begå­vats med ytter­li­gare en effektiv förbin­delse till omvärlden. Det är en vägport under SJ:s dubbel­spår som rustats upp på ett förtjänst­fullt sätt. Huvud­delen av jobbet har utförts av entre­pe­nad­firman AVB, Alice Väg förBätt­ringar.

Ramsbos stations­om­råde har genom­gått en ansikts­lyft­ning. Inte med plastik­ki­rurgi och silikon vilket vanligtvis används i sådana samman­hang. Denna gång har de huvud­sak­liga ingre­di­en­serna varit Cascol vitlim och Wood­land Scenic. Juhlins Meka­niska och Malm­grens Modulhus har utfört olika delar av arbetet.

Det är ännu okänt om Juhlins Meka­niska och MM-​hus har planer på att bredda sina respek­tive verk­sam­heter och då använda vitlim och Wood­land Scenic också vid mer tradi­tio­nella ansikts­lyft­ningar. En SPA-​behandling baserad på Cascol vitlim och Dark Green Turf kan bryta ny mark inom skön­hets­bran­schen.

Bryggar­mäs­tare Westman, normalt verksam hos Hävgångens Ply och Wood, har regel­bundet försett Stads­ho­tel­lets Bakficka med drycker. Gynt­hers Lokverk­stad har visat att man också kan fram­ställa kaffe­bröd (utöver de järn­vägs­fordon som normalt leve­reras från verk­staden). Personal från firma CMK tjänstgör i Bakfickan vid högtid­liga till­fällen vilket gör att servicen håller hög klass.

Saxnora Bergs­lags Alle­handas digi­tala del, också känd som Hemsidan, har utvid­gats ytter­li­gare under året. Förutom nya bilder har det till­kommit funk­tioner bakom kulis­serna. (Om man nu kan uttryck som ’bakom kulis­serna’ i IT-​sammanhang. Kanske borde det heta bakom skärmen eller bakom proces­sorn?)

Trafi­kav­del­ningen har fått ett nytt verktyg för att fram­ställa all i trafiken nödvändig doku­men­ta­tion. Stads­bib­li­o­teket i Ekens­holm har fått en virtuell bokhylla för förva­ring av diverse artiklar, bygg­tips och instruk­tioner.

Avslut­ningsvis har styrelsen fått möjlighet att på Hemsidan publi­cera en ’att göra lista’ som redo­visar ange­lägna arbets­upp­gifter vid järn­vägen och i klubb­verk­sam­heten. Den gamla lätt­je­fyllda tiden är död, länge leve den nya arbets­fyllda tiden!

Ett riktigt hund­göra inleddes under året. Det är Saxnora Bergs­lags Alle­handas Förlag som via under­le­ve­ran­tören Elmer Produk­tionstartat arbetet med att produ­cera en film inspelad i Saxnora Bergslag. De ursprung­liga planerna var att filmen skulle vara klar för lanse­ring i slutet av året men olika produk­tions­pro­blem har gjort att arbetet dragit ut på tiden. Olika trai­lers (vad nu last­bils­släp har med tågfilm att göra) har tagits fram och visats upp i reklam­syfte. Och det vi sett lovar mycket gott!

Produk­tions­teamet bakom filmen kan hålla en hög svans­fö­ring och behöver inte vara rädda för skäll.

I år räckte privat­ba­nans budget till att elekt­ri­fiera bangården i Farsarvet. Men budgeten lär inte räcka till någon ytter­li­gare elekt­ri­fi­e­ring av privat­banan i år heller.


Älta den 18 april 2006
Anders LÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2004.