SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2004

Styrelsen

  • Antalet medlemmar vid årets början var 68 stycken och vid årets slut 75 stycken.
  • Under året har styrelsen samman­trätt åtta gånger.
  • Årsmötet hölls den 15 april i klubb­lo­kalen.
  • Nio stycken trafik­kvällar ägde rum under året. Vi hann också med en bokad visning, en mj-​klubbträff och öppet hus under hjul­mark­nads­dagen i december.
Mohäl­larne rese­byrå ordnade en studie- och diggar­resa till Ängels­berg under hösten. På uppdrag av Ekens­holms Lok- och Vagn­verk­stad och Saxnora Bergs­lags Alle­handa Förlag (SBA Förlag) har SMJ-​medlemmar rest land och rike kring för att delta på olika mässor och mark­nader. Som längst gick färden till Banmu­seet i Ängel­holm. Till Gävle var det lite närmare (byte till GDG-​expressen i Valnäs). För att ta sig till Väst­berga och Sollen­tuna räckte det med lokal­bil­jett på Stock­holms Spår­vägar.

SMJ:s personal har gjort artig­hets­vi­siter hos andra järn­väg­för­valt­ningar. I januari besöktes SWB med säte i Västerås, i april besöktes Norr­tälje – Väddö järnväg och i juni gjordes ett besök hos WNJ i Skövde.

Fabrikör Persson på Ekens­holms Lok- och Vagn­verk­stad kan se till­baka på ett mycket bra år. Stan­dard­gods­vagnen litt G har sålt i stora upplagor till olika järn­vägs­för­valt­ningar runt om i landet. Också person­vag­narna har en stabil försälj­nings­kurva med ungefär en leve­rerad vagn i veckan.

Verk­sta­dens stora nummer under året var premiär­le­ve­ran­serna av elekt­ro­loket litt Oa. Efter att fabrikör Persson skaffat sig under­le­ve­ran­törer i form av Firma GLW (Gynt­hers Lok- och Vagn­verk­stad) och Holm­berg Trac­tion kunde de brom­sande momenten i produk­tionen elimi­neras och leve­ran­serna ta fart.

SBA Förlag är en annan verk­samhet som haft ett fram­gångs­rikt år. Förlaget har under året gett ut boken "SJ Person­vagnar av 1930-​tals modell". För att klara utgiv­ningen fick SBA Förlag anställa nya krafter i form av Per L. Utan Per hade projektet inte kunnat reali­seras och Pers insatser för närings­livet i saxno­ra­re­gi­onen kan inte nog betonas. SBA Förlags ordi­narie medar­be­tare Lars-​Gunnar F har också bidragit med värde­fulla insatser vid arbetet med boken.

Något i skuggan av person­vagns­boken publi­ce­rade SBA Förlag en omar­betad och uppsnyggad version av lödskriften. Manus kom från Juhlins Meka­niska, produk­tion SBA Förlag (dvs. Lars-​Gunnar F). Förlaget har nu till­gång till en ny (enkel) tryck­press för att klara produk­tionen av lödskriften. Utrust­ningen används även av SMJ:s trafi­kav­del­ning.

Lämnar vi IRL (In Real Life) har det som vanligt hänt saker på hemsidan. I samband med en kurs landade litte­ra­turen till SMJ:s förenklade trafik­kurs på hemsidan. Under året tillkom även en diger genom­gång av digi­tal­drift, DCC-​standarden, dekodrar och körkon­troller.

Veckans bild har ändrats lite då och då och visade ofta SMJ:are i arbete i klubb­lo­kalen (jo, det är sant!).
Grab­barna Grus, en verk­sam­hets­gren av Holm­berg Trac­tion, star­tade under året ett försök med jord­nära verk­samhet. Via kontakter i England impor­te­rades olika typer av land­skaps­ma­te­rial vilka sedan såldes vidare till intres­se­rade. Försöket star­tade sent under året och det går därför ännu inte att säga om Grab­barna Grus huggit i sten eller om de har matjord i fickorna.

Malm­grens Modulhus (MM-​hus) har etablerat sig i Ekens­holm. Före­taget har en mycket expansiv verk­samhet och regi­o­nens inne­vå­nare kan nu bo och arbeta i nypro­du­ce­rade MM-​hus. Bygg­nader har uppförts i i stort sett alla orter i området. Även järn­vägs­för­valt­ningen har anlitat MM-​hus och låtit uppföra nya stationshus i Ramsbo och Ekens­holm.

Ett konsor­tium bestå­ende av Firma GLW och T West­mans Ply & Wood i Hävgången har tota­lent­re­pe­naden för Kvarn­gruvans upprust­ning. Bygg­her­rarna har under året arbetat med spår­lägg­ning på gruv­ban­gården och med att plan­tera skog. Kanske är det en metod att på ett kost­nads­ef­fek­tivt sätt skaffa råvaror till plywood­till­verk­ningen?
Otter­nils­sons Krut och Dunders fram­fart i Bång­fors har lämnat tydliga spår då samhället genomgår en total­re­no­ve­ring. Mull­tim­mer­hyttan med omgiv­ningar har genom­gått en meta­morfos och hytt­bygg­naden har omar­be­tats så till den milda grad att det är befogat att tala om en nykon­struk­tion. Hytt­re­no­ve­ringen har i huvudsak genom­förts av redaktör West­ling som ju också har en deltids­tjänst på SBA Förlag. Inte oväntat så har också MM-​hus haft ett finger med i spelet runt hyttan och miljön runt densamma.

En befolk­nings­ex­plo­sion har ägt rum i Saxnora Bergslag. Plöts­ligt syns det figurer (hel-, halv- och trekvarts­fi­gurer) över­allt. Even­tu­ellt finns ett samband med den kraf­tiga utök­ning av buss­tra­fiken som skett i regi­onen. Det har dock varit omöj­ligt att få detta bekräftat då både chefen för buss­bo­laget, Herr Preiser, och dennes juri­diska ombud advokat Ekelund har varit oanträff­bara under en tid.

Land­kom­mu­ni­ka­tio­nerna till styc­ke­gods­hamnen i Mohäl­larne har avse­värt förbätt­rats sedan en väg byggts från Mohäl­larne stad till hamnen. Mindre fartyg har setts lägga till i styc­ke­gods­hamnen. En tågfärja har också angjort Mohäl­larne hamn men den måste ha navi­gerat fel.

Småbåts­hamnen och dess omgiv­ningar har reno­ve­rats på ett förtjänst­fullt sätt. Plats­che­ferna Halvarsson och Eriksson lyckades också hitta resterna av det nedlagda smal­spåret som tidi­gare gick till hamnen.

Ettor och nollor är numer en del av vardagen i Saxnora Bergslag. Och då talar vi inte om småsko­le­e­lever och indi­vider med begränsat intel­lekt. Normalt finns ettorna och nollorna i det digi­tala styr­system järn­vägen förfogar över. Firma Ozon & Son & Söderman har ett styvt jobb att hålla ordning på alla nollor och ettor i ledningar och minnen. Arbetet har dock krönts med många fram­gångar vilket innebär stän­digt nya möjlig­heter att trafi­kera SMJ och SJ:s 124:e trafik­sek­tion. Pendel­tåget mellan Farsarvet och Ramsbo fungerar till exempel avgjort bättre än City­pen­delns mellan Södra station och Älvsjö.

Stads­ho­tel­lets Bakficka i Ekens­holm har fått ett kärt åter­se­ende. Anställda och gäster är mycket nöjda med att källar­mäs­tare Larsen har åter­kommit i tjänst och att det åter finns en enande och ansvars­full kraft i köket.

Två aktörer kämpade om kontraktet att sätta upp skydds­glas runt anlägg­ningen. Firma CMK, Carl­grens Masto­dont­lika Konstruk­tioner, och Ärlige Lasses Bil och Metall­handel. Firma CMK:s lösnings­för­slag var av sedvanlig CMK-​standard med avse­värda margi­naler och säker­hets­zoner inbyggda i lösningen. Järn­vä­gens styrelse valde dock bort CMK:S förslag med moti­ve­ringen att vi kan inte ha tjoc­kare glas runt anlägg­ningen än vad de har i pansar­glaset på banken.

Ärlige Lasses plex­iglas­lös­ning var ekono­miskt fördel­aktig för järn­vägs­för­valt­ningen så den föror­dades av styrelsen. Hur Ärlige Lasse fick tag i plex­i­glaset har styrelsen inte under­sökt närmare vilket kanske är bäst för alla parter.
Några minns kanske sången "jag ska måla hela världen lilla mamma"? Vi hade en sådan färg­stark händelse under hösten när himlen ovanför anlägg­ningen plötslig var blå en tors­dags­kväll. Det hela mynnade ut i ett målnings­möte med högt i tak där färger och belys­ning i klubb­lo­kalen disku­te­rades på ett konstruk­tivt sätt. Många idéer och förslag presen­te­rades, alla med syfte att förbättra miljön i klubb­lo­kalen. Det fanns en rörande enighet att sprink­ler­sy­stemet bör döljas så mycket det går. Likaså att det är banan som ska ha en plats i solen, nåja lamp­ljuset, och inte tak eller väggar.

Arbetet med att förbättra miljön i klubb­lo­kalen fort­sätter under kommande verk­sam­hetsår.

Och inte heller detta år räckte privat­ba­nans budget till elekt­ri­fi­e­ring av sträckan Farsarvet–Mohällarne.


Älta 13 april 2005
Anders LÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2003.