SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2003

Styrelsen

  • Antalet medlemmar vid årets början var 72 stycken och vid årets slut 68 stycken.
  • Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
  • År 2003 års årsmöte hölls den 10 april i klubb­lo­kalen.
  • En hand­full bokade visningar under året gav skönt klirr i kassan tycker herr kassören. Själv­klart har vi haft våra vanliga trafik­kvällar. Nio stycken hann vi med.
Verk­sam­heten vid SMJ har i sedvanlig ordning varit intensiv och vari­erad. Modell­järn­vägen före­stäl­lande Saxnora–Mohällarne Järnväg är det nav kring vilket klubben kretsar. Det hindrar oss dock inte från att stund­tals röra oss i och invid andra banor.

Besök hos andra mj-​klubbar har givetvis före­kommit. Västerås, Borlänge, Strängnäs och Skövde såg SMJ:are under sina respek­tive evene­mang.

Klubben har även deltagit vid järn­vägs­mu­sei­dagen i Gävle, på Smal­spårs­främ­jan­dets möte i Väst­berga samt på Hjul­mark­naden.

Liksom flera av våra förfäder drog även SMJ österut under året. Mj-​klubbarna i Taipola och Helsing­fors besöktes plus ett par hemma­banor i topp­klass. Inga stenar restes för att minnas de som foro men rese­nä­rerna har med sig många trev­liga minnen hem, både av vackra mj-​modeller och anlägg­ningar och av god mat och dryck på resan.
SMJ har stått värd för flera evene­mang. I mars firades SMJ:s 65-​årsjubileum till­sam­mans med gäster från andra mj-​klubbar i Sverige.

Den 1 maj gick det majtåg i lokalen till glädje för inbjudna famil­je­med­lemmar som äntligen fick se vad far, farfar och morfar har för sig på tors­da­garna.

Vi hade utby­tes­besök med före­ningen Stock­holms­briggen, de såg på tåg och vi såg på en båt.

Otto BvL repre­sen­te­rade klubben vid en besök hos Heljan i Danmark. Heljan hade bjudit in olika tung­vik­tare (bild­ligt talat, inte bokstav­ligt) inom den svenska mj-​sfären för att disku­tera mark­naden i Sverige.

Året stor­säl­jare från Ekens­holms Lok- och Vagn­verk­stad var gods­vagnen littera G. Fabrikör Persson med personal har lagt ner många timmars arbete på logistik för att hålla leve­rans­pla­nerna.

En annan gläd­jande nyhet från vagn­verk­staden är det pånytt­födda intresset för person­vagnar littera C3 vars försälj­nings­kurvor visade stigande tendenser under året.

SMJ:s plats i den virtu­ella världen fick ett offent­ligt erkän­nande under året. I juni till­de­lades hemsidan smj.org NMRA:s ’webmaster’s choice award’.

Nyhe­terna på sidan duggar tätt och en nytt påfund var redaktör Fred­riks­sons idé att lägga ut kurs­do­ku­men­ta­tion på hemsi­dorna. I slutet av sommaren kom nya sidor som beskriver trafik­spelet och dess rekvi­sita samt sidor som redogör för hur de digi­tala körkon­trol­lerna vid SMJ fungerar och ska handhas.

Veckans bild är en annan avdel­ning som förnyas regel­bundet. Låt vara att motiven på några av bilderna är på gränsen till barn­för­bjudna. Vuxna männi­skor som leker med tåg, usch!

En tors­dags­kväll under hösten fick klubben besök av Hans K N som visade bilder på fordon från Bergs­la­gerna Järn­vägar. Under­tecknad undrar om det fanns något ånglok på BJ som vi inte fick se…

På själva anlägg­ningen har det hänt mycket. Både sådant som är synligt för ögat och sådant som bara kan upptäckas när strömmen och datorn är på.

Firma Ozon & Son (i samar­bete med herr Söderman) har ägnat många timmar åt att bygga ut det digi­tala styr­sy­stemet längs privat­banan. Gläd­jande nog brukar vi få se herr Söderman vid kaffet. Övrig tid studerar han anlägg­ningen från under­sidan och är på så sätt dold för omvärl­dens blickar.

Styr­sy­stemet i datorn, vanligen kallad trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs, får stän­digt nya versioner av program­varan. Detta i en sådan takt att det finns skäl att miss­tänka att firma Pytte­mjuk kan ha ett finger med i spelet. Vi lär få visshet den dag tågen ska köras med hjälp av Excel.

Firma CMK, Carl­grens Masto­dont­lika Konstruk­tioner, ansvarar för att ljus­sig­naler instal­leras vid lokfö­rar­plat­serna. Fas 1 i arbetet är påbörjat. Fas 1 innebär att taket för våning K2 förstärks med ytter­li­gare 40 cm betong för att kunna bära lasten av den balk på vilken signal­tav­lorna ska fästas.

Under året var entre­pre­nören ABV, Alice’s Bygg- och Vägför­bätt­ringar, aktiva med att reno­vera staket längs vägarna i Saxnora Bergslag. Man fick också kontrakt på reno­ve­ring av en viadukt i mohäl­lar­netrakten men detta projekt har ännu inte påbör­jats.

Kvarn­gruvan får tydli­gare konturer under gruv­fogden Gynthers ledning. Till sin hjälp har han förmännen Svensson och Westman. För lekmannen kan det synas ta lång tid innan gruvan tas i full drift men det faktum att det numer finns gråbergs­högar runt laven borde tyda på att driften snart är igång i full skala.

Mohäl­larne är den del av anlägg­ningen som fått flest nyheter.

I Mohäl­larne stad har kyrkan nu fått en perma­nent hemvist efter att ha levt en kring­flac­kande till­varo under lång tid. Tornet har dock fått ett nytt utse­ende efter det att kloc­karen klagat på det förra i vilket malm­grenklangen inte kom till sin rätt.

Några av husen i staden har genom­gått en omfat­tande reno­ve­ring och kan sägas vara i nyskick. Låt oss dock hoppas att begrav­nings­byrån inte ska ses som ett tecken på vad fram­tiden inne­håller.

Juhlins Meka­niska har leve­rerat en ny vänd­skiva till loksta­tionen i Mohäl­larne. Bilvägen till hamnen har med stor entu­siasm reno­ve­rats av duo Ekelund och Eriksson.

Arbetet med sten­lägg­ning i styc­ke­gods­hamnen har fått förnyad fart då Juhlins Meka­niska fått kvali­fi­cerad hjälp av Sten-​Sture den yngre.

Och inte heller detta år räckte privat­ba­nans budget till elekt­ri­fi­e­ring av sträckan Farsarvet–Mohällarne.


Älta 13 april 2004
Anders L


Åter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2002.