SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2002

Styrelsen

 • Årsmöte hölls i klubb­lo­kalen tors­dagen den 18 april 2002.
 • Styrelsen har samman­trätt åtta gånger under året.
 • Styrel­sens samman­sätt­ning enligt beslut på årsmötet:
  Ordfö­rande: Otto BvL
  Kassör: Leif P
  Sekre­te­rare: Anders L
  Leda­möter: Hans L och Thomas G
  Supple­anter: Jan O och Lars Z
 • Antal medlemmar vid årets slut var 68 stycken.
 • Åtta publika trafik­kvällar med inträde och fyra till­fällen med medlems­trafik genom­fördes under året.
Arbets­kväl­larna under år 2002 har, liksom under år 2001, handlat mycket om digi­ta­li­se­ring, signaler och signal­sä­ker­hets­system.

Nya bygg­nader har till­kommit i Bång­fors och i Mohäl­larne. Kvarn­gru­ve­om­rådet utveck­lades ytter­li­gare och gruv­ban­går­dens utform­ning börjar kunna skönjas.

Besöks­fre­kvensen vid Stads­ho­tel­lets Bakficka var hög också under år 2002 Hovmäs­tare Larsen har haft ett ansträng­ande men lönsamt år och kan vara nöjd med resul­tatet under 2002.

SMJ ’on tour 2002’ innebar besök i Västerås, Borlänge, Ängel­holm, Skövde, Gävle, Väst­berga, Gävle på nytt, Uppsala och Stock­holms stadshus.

SMJ har även fungerat som värd för diverse arrange­mang, bland annat en mj-​träff i mars och flera före­tags­besök under hösten.

Infor­ma­tions­av­del­ningen vid järn­vägs­för­valt­ningen har varit flitiga och ordnat en bred expo­ne­ring av före­ningen och förvalt­ningen. Tredje stads­makten i form av Söder­malms Nytt och Metro har haft artiklar om SMJ. En konst­närlig film spelades in i klubb­lo­kalen under året och sändes i SVT1 i nyårs­helgen.

Förr eller senare kommer den också att visas i Bång­fors när tåg 3 kommit fram.

Juhlins Meka­niska i Strängnäs och Otter­pers­sons Krut & Dunder orga­ni­se­rade en lödkurs i början av året. Lödkursen hade ett dussintal delta­gare som fick både lödteori och lödpraktik till livs. Flera av delta­garna färdig­ställde också en egen NN3-​vagn som examens­prov.

Järn­vägs­för­valt­ningen har inte nåtts av några yrkanden på skade­stånd på grund av svedda fingrar eller lödkolvs­re­la­te­rade ärr vilket tyder på en lyckad kurs med ett lyckat resultat.

Ekens­holms Lok- och Vagn­verk­stad har som vanligt varit en viktig leve­rantör till Mj-​sverige och en mycket viktig inkomst­källa för järn­vägs­för­valt­ningen.

Fabrikör Persson hade som vanligt något på ’G’. Under september lanse­rades en gods­vagn, stan­dard G, som visade sig vara en riktig stor­säl­jare. Under årets fyra sista månader såldes cirka 350 vagnar vilket ställde stora krav på logistiken inom vagn­verk­staden. Logistic manager Mr John M E, tving­ades bland annat ta hjälp av resurser från SBA Förlag och trafi­kav­del­ningen för att kunna genom­föra alla leve­ranser i tid.

Vagn­verk­staden har under året försetts med en ny målnings­av­del­ning. Målar­mäs­tare Svensson har ofta setts nyttja de nya faci­li­te­terna innan olika fordon leve­re­rats till sina köpare.

SBA Förlag är nu helt virtu­ellt. Detta hindrar dock inte herr webre­dak­tören Fred­riksson att fort­lö­pande utveckla hemsidan med nyheter.

Veckans bild infördes under året. I prak­tiken är det väl var tredje veckas bild men med tanke på bildernas inne­håll, vuxna männi­skor som leker med tåg, är det kanske tur att inte fler bilder hittar ut till en bredare allmänhet?

Firma Ozon & Söderman har som vanligt kommandot inom signalav­del­ningen. Nya datorer och versioner av program­varor passerar revy lika snabbt som när före detta trafik­chefen Söder­berg vid järn­vä­gens 60-​års jubi­leum fick köra inlånad TGV mellan Hedkö­ping och Valnäs.

Firma Ozon & Söderman, också känd som den svenska frak­tionen av Kommando Lenz, arbetar med en enastå­ende envishet och det lär inte dröja länge förrän hela privat­banan kan anslutas till signal­sä­ker­hets­sy­stemet.
Bång­fors by har tagit steget in i en ny epok. Redan den första dagen var det ljus och då var ledning­arna från Bång­fors nya kraft­sta­tion redan dragna.

Annars tycks det som om arbets­gruppen i Bång­fors tagit väl hårt på det här med modell­järn­vägs­klubb i Stock­holm och årtalet 1955. Hela Bång­fors by har under året uppvisat stora likheter med Klara­kvar­teren under 1950- och 60-​talen. Det har mest varit stora hål och en gigan­tisk bygg­nads­ar­bets­plats. Det börjar kanske bli dags att lägga locket, eller kanske luckan, på?

Slut­ligen kan vi konsta­tera att kris­ten­domen kom till Saxnora i adventstid. Denna gång var det dock inte Ansgar utan S:t Lars-​Otto som grun­dade en kyrka i Mohäl­larne stad. S:t Lars-​Otto som är andlig ledare för styre­ni­a­nerna har förkunnat att fler bygg­nader är i vardande och att den så kallade CAD-​förkunnelsen kommer att domi­nera regi­onen inom kort. Bra säger vi!


Älta 9 april 2003
Anders LÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2001.