SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2001

Styrelsen

 • Årsmöte hölls i klubb­lo­kalen tors­dagen den 26 april 2001
 • Styrelsen har samman­trätt nio gånger under året.
 • Styrel­sens samman­sätt­ning enligt beslut på årsmötet 2001:
  Ordfö­rande: Otto BvL
  Kassör: Leif P
  Sekre­te­rare: Anders L
  Leda­möter: Hans L och Thomas G
  Supple­anter: Ulf B och Jan O
  Ulf B avled under försom­maren efter ett hastigt sjuk­doms­för­lopp. Efter denna tragiska händelse har Jan O varit ensam suppleant.
 • Antal medlemmar vid årets slut var 60 stycken.
 • Nio publika trafik­kvällar med inträde och tre till­fällen med medlems­trafik genom­fördes under året.
Digi­ta­li­se­ring, signaler och signal­sä­ker­hets­system var fram­trä­dande arbets­om­råden under arbets­kväl­larna år 2001.
Mohäl­larne hamn försågs med nya inslag och detaljer. Kvarn­gru­ve­om­rådet växte i rask takt och det började bli möjligt att skönja en gruv­ban­gård.

En annan frekvent åter­kom­mande akti­vitet var inta­gandet av kaffe med dopp i Café Bakfickan.

I sedvanlig stil deltog SMJ i de mj-​evenemang av rang som ägde rum i landet under 2001. SWB-​mötet i Västerås, Borlänge mj-​klubbs öppna hus, mj-​utställningen i Västerås i maj månad, Skövde bankalas, järn­vägs­mu­sei­dagen i Gävle, Smalpårs­främ­jan­dets höst­möte och Hulmark­naden är exempel på händelser där SMJ eller SMJ:are varit närva­rande och berikat den svenska mj-​hobbyn.

Vi har också orga­ni­serat evene­mang för andra mj-​intresserade.

I februari ordnades en mj-​träff i SMJ:s klubb­lokal där våra kollegor från andra klubbar var inbjudna. Under dagen genom­fördes trafik enligt SMJ:s ordi­narie tidta­bell, dock med gästerna som tjänst­gö­rande personal.

Den kanske största händelsen ägde rum den 14 juni. Då fick vi besök av delta­garna på Rocos rund­resa i Sverige. Resan orga­ni­se­rades med anled­ning av att modellen av malm­tågs­loket IORE släpptes ut på mark­naden. Roco­följet reste genom Sverige och besökte många platser med modelljärnvägs- och full­ska­le­an­knyt­ning. Evene­manget fick stor uppmärk­samhet av fack­pressen och SMJ omnämndes i bland annat tidskriften MIBA samt på Rocos hemsida.

Mohäl­larne rese­byrå ordnade i september en resa med årgångs­tåget Stockholm–Gävle tur och retur. I Gävle besågs utställ­ningen "Tåg i tiondel" på Järn­vägs­mu­seum. Ett besök hos Gävle modell­järn­vägs­klubb hanns också med.

Ekens­holms Lok- och Vagn­verk­stad fort­satte sin försälj­ning av olika person­vagnar i byggsats­form. Leve­ran­stakten var i stor­leks­ord­ningen en vagn i veckan vilket får anses vara bra med tanke på att vagnarna funnits på mark­naden i flera år. Arbetet med att bygga och leve­rera elekt­rolok littera Oa och Ob har pågått under året.

Verk­sta­dens chef, direktör Persson, har dock stora planer inför fram­tiden. En byggsats till en ny person­vagn­styp ligger på ritbordet. Ytter­li­gare vagns­byggsatser är på väg från under­le­ve­ran­törer. Denna gång har herr Persson lyssnat till järn­vägs­bo­la­gets önskemål om gods­vagnar. Gods­vagnar trots allt det som ger de stora inkoms­terna till järn­vägs­bo­laget. Låt vara att den valda typen, sluten gods­vagn littera stan­dard G, också nyttjas för trans­porter av diverse levande orga­nismer som hästar, nötkre­atur och repgubbar.

Saxnora Bergs­lags Alle­handa (SBA) har legat i träda under året. Den förra redak­tören har, efter att ha haft samröre med Säpo, försvunnit utan ett spår. Övriga medar­be­tare inom SBA Förlag har använt sig av modern teknik och den hemsida SBA Förlag iord­ning­ställt för järn­vägen har genom­gått föränd­ringar under året. I likhet med trafiken har det dock handlat om spora­diska händelser.

Firma Ozon & Son, nyligen fusio­nerad med konsult­bo­laget 'Söderman på skäret', har envetet fort­satt sina ansträng­ningar att berika Saxnora Bergslag med ettor och nollor i mängd. Bland annat har ett nytt iden­ti­fi­ka­tions­system för rullande mate­riel tagits i bruk. Det befaras dock att systemet har sina brister då man varit tvungen att lämna det beprö­vade systemet med nollor och ettor. Iden­ti­fi­ka­tions­sy­stemet tillåter numer alla siffror från noll till nio. Dess­utom i valfria kombi­na­tioner om fyra och fyra. Vad månde bliva av detta?

Trafik­led­nings­cen­tralen i Valnäs har utrus­tats med så kallad digi­ta­l­ut­rust­ning som ska göra att perso­nalåt­gången för att bedriva trafik inom SJ:s 124:e trafik­di­strikt redu­ceras till ett absolut minimum.

Efter infö­randet av den nya utrust­ningen har dock rädd­nings­tjänsten och bärg­nings­kåren i Saxnora Bergslag kunnat se en markant ökning av antalet uppdrag inom SJ:s 124:e trafik­di­strikt. Den från trafik­led­nings­cen­tralen friställda perso­nalen har därför kunnat få nya arbeten i dessa två orga­ni­sa­tioner.

I linje med utbygg­naden av trafik­led­nings­cen­tralen inleddes ett arbete som ska ge lokfö­rarna (hör och häpna!) möjlig­heter att se signa­lerna längs banan. Efter en lång­dragen upphand­lings­pe­riod gick uppdraget till den kända Mohäl­lar­ne­firman CMK, Carl­grens Masto­dont­lika Konstruk­tioner.

Arbetet inleddes med hög frenesi och signal­bil­derna i arbetet tycktes visa 'kör, vänta kör'. Tempot var högt och fram­stegen tydliga. Emel­lertid hände något efter ett tag, månne gick signal­bilden över till 'avkortad tågväg' eller till och med 'kör vänta stopp'. Arbetstakten minskade drama­tiskt och sedan en tid till­baka tycks det vara 'stopp' som gäller. Icke bekräf­tade källor säger att stoppet beror på att arbetet gått över i 'felsä­kert läge' vilket innebär stopp över­allt för att inte förvärra situ­a­tionen ytter­li­gare.

Mohäl­larne hamn­för­valt­ning har fått snurr på verk­sam­heten. Denna gång väldigt hand­grip­ligt då man via Juhlins Meka­niska begå­vats med en vagn­vän­dare. Denna nyhet har dock skapat problem för trafi­kav­del­ningen. Nu tvingas man köra lastade malm­vagnar till hamnen då det tidi­gare argu­mentet för att köra tomvagnar, 'det är synd om gubbarna som måste skotta ur vagnarna om det finns last i dem', nu inte längre är giltigt.


Älta 17 april 2002
Anders LÅter till Verksamhetsberättelser eller vidare till Verksamhetsberättelse 2000.