SMJ-vingar-6

Klubbens historia

SMJ styrelses
verksamhetsberättelse
för år 2000

Styrelsen

 • Årsmöte hölls i klubb­lo­kalen tors­dagen den 13 april 2000
 • Styrelsen har samman­trätt nio gånger under året.
 • Styrel­sens samman­sätt­ning under arbetsåret 2000:
  Ordfö­rande: Otto Bvl
  Kassör: Leif P
  Sekre­te­rare: Anders L
  Leda­moter: Hans L och Thomas G
  Supple­anter: Ulf B och Lars J
 • Antal medlemmar vid årets slut var 58
 • Åtta trafik­kvällar har genom­förts. Under året infördes en avgift för besö­kare under trafik­kväl­larna. Detta har visat sig vara en lyckad nyhet, framför allt för klub­bens finanser.
Arbets­kväl­larna har huvud­sak­ligen gått i elekt­ro­ni­kens och signa­lernas tecken. Digi­tal­driften och signaler med till­hö­rande säker­hets­system har slukat många arbetstimmar under året.

Medlemmar som besökt klubb­lo­kalen under arbets­kväl­larna och som inte varit inblan­dade i det ovan nämnda arbetet har slukat litte­ratur samt ansen­liga mängder kaffe med till­hö­rande bakverk.

Året har också inne­hållit ett antal externa akti­vi­teter där medlemmar från SMJ deltagit. Västerås, Skövde, Ängel­holm, Gävle, Väst­berga samt Blå Hallen är exempel på platser där det hållits Bankalas, MJ-​marknader, musei­dagar och Hjul­mark­nader. Samt­liga med SMJs närvaro i någon form.

I februari var det SMJ:s tur att stå värd för en samman­komst till vilken andra MJ-​klubbar inbju­dits. Fest­lig­he­terna avhölls i klubb­lo­kalen och inne­höll bland annat trafik med, och tävling för, de gästande tågsätten.

Mohäl­larne rese­byrå ordnade i månads­skiftet september–oktober en tvåda­gars­resa till Malmö MJ-​klubbs 20-​års jubi­leum. På lördagen firades den jubi­le­rande klubben och på söndagen hann vi med ett besök i Kongens By innan åter­färden till huvud­staden anträddes.

SBA Förlags hittills största sats­ning blev klar under år 2000. Boken med stort B, "Ekens­holms­banan – Bergs­lagen på spåren" kunde lämna tryc­ke­riet och en enig kriti­kerkår lämnade mycket posi­tiva recen­sioner. Redaktör West­ling och andra som arbetat hårt och inten­sivt med detta projekt ska ha stor heder för det fina resul­tatet.

Ekens­holms Lok- och Vagn­verk­stad har fort­satt sin försälj­ning av olika person­vagnar i byggsats­form. Leve­ran­stakten har varit i stor­leks­ord­ningen en vagn i veckan vilket får anses vara bra med tanke på att vagnarna funnits på mark­naden i flera år.

Verk­sta­dens chef, direktör Persson, har under året anlitat en produk­tions­as­si­stent med det i tekniska samman­hang gång­bara namnet John M E. Herr E:s insatser har varit till stor hjälp för att påskynda leve­ran­serna av person­vag­narna.

Sats­ningen på loko­motiv har också varit fram­gångrik men inte i den omfatt­ning ledningen skis­serat på förhand. Två ånglok av littera Cc samt tre proto­typer av ellok littera Oa har leve­re­rats under året. Förkla­ringen till det något skrala resul­tatet är högkon­junk­tu­rens brist på arbets­kraft.

Säker­heten längs SJ-​sträckan Hedköping–Farsarvet–Valnäs har höjts betyd­ligt sedan ett nytt signal­system instal­le­rats. Ett dussintal signaler har dykt upp längs dubbel­spåret och kommer att tillåta en ökad trafikin­ten­sitet när det nya säker­hets­sy­stemet tas i bruk till fullo. Firma Ozon & Son har fått kompe­tent förstärk­ning i form av signalin­genjör Söderman varför arbetet hållit ett mycket högt tempo under det gångna året.

Bång­fors Bruk har, genom insatser av dispo­nent Otter­bäck, fungerat som under­le­ve­rantör till några av de ovan nämnda signa­lerna. Juhlins Meka­niska har också deltagit i arbetet. Både som under­le­ve­rantör samt vid instal­la­tio­nerna.

SMJ-​sträckan mellan Farsarvet och Mohäl­larne har också varit föremål för upprust­ning. Under året förbätt­rades kraft­för­sörj­nings­sy­stemet mellan Farsarvet och Ekens­holm.

Löpande under­håll har också ägt rum, bland annat har ett par växlar på Mohäl­larne station total­re­no­ve­rats.
Växel­loket i Bång­fors har fått tak över huvudet. Ett lokstall har uppförts i bangår­dens södra ände. Lokstal­lets utse­ende har stora likheter med lokstallet vid Ramnäs bruk. Möjligtvis har ritning­arna åter­an­vänts, en akti­vitet som ligger i tiden.

Ett projekt som defi­ni­tivt inte strandat är styc­ke­gods­hamnen i Mohäl­larne. Mark­ar­beten har pågått under året. Mohäl­larne Kol & Koks blev tvungna att omlo­ka­li­seras cirka 30 meter efter en infek­terad miljö­de­batt. Debatten gällde mark­miljön och huruvida kuller­sten skulle användas på kajen utanför före­ta­gets anlägg­ning. Det offi­ci­ella resul­tatet är höljt i dunkel men arbe­tets inrikt­ning under senare tid ger vid handen att före­ta­gets linje blev den förhärs­kande då stora delar av kajen numer är kuller­stens­be­lagd.

SMJ:s banav­del­ning har också hunnit med att bygga kajspår med gaturäler innan den omstridda kuller­stenen kom på plats.

Ytter­li­gare ett bevis på Saxno­ra­om­rå­dets rika till­gång på malm presen­te­rades under året. Denna gång i form av en så kallad gruv­cirkus. En gruv­cirkus är en anlägg­ning som rela­tivt enkelt kan flyttas mellan olika malm­fyn­dig­heter om malmen skulle ta slut på ett visst ställe. Gruv­cir­kusar brukar därför vara ganska enkla anord­ningar men inte i detta fallet.

En firma i Vaxholmstrakten, Ytter­byvik Mining and Consul­ting Unli­mited, har ordnat fram en komplett gruvan­lägg­ning med lave, kross- och sorte­rings­verk samt utlast­nings­an­ord­ningar. Det mest fantas­tiska är att hela anlägg­ningen leve­reras färdig­mon­terad och är klar att tas i bruk omedel­bart efter leve­rans. Nu åter­står endast jobbet med att hitta ett lämp­ligt schakt och en lämplig nivå att ställa gruvan på utan att det blir alltför mycket cirkus.


Älta 23 april 2001
Anders L


Åter till Verksamhetsberättelser.