SMJ-vingar-6

Trafikkurs

Uppställningsplan


Allmänt

SMJ:s (säkerhets-)filosofi är att inga lok och vagnar lämnas kvar i klubb­lo­kalen mellan trafik­kväl­larna. Detta gör att vi inför varje trafik­kväll måste ställa upp lok och vagnar enligt en uppställ­nings­plan för tidta­bellen vi använder just den trafik­kvällen.

En uppställ­nings­plan upprättas bl.a. utifrån följande:

 • Tåg- och vagnom­lopp.
  Det vanli­gaste tågom­loppet är helt enkelt ett tåg som vänder och går till­baka. Ett annat exempel kan vara ett godståg som hämtar och lämnar vagnar.
 • Tågslag som normalt sett skall användas.
  Eftersom vi måste anpassa tågs­laget efter till­gången på rullande mate­riel varje trafik­kväll så är det angivna tågs­laget att se som en stark rekom­men­da­tion.
 • Lok och vagnar som kommer att användas i växlings­ar­bete.
  Inne­håller tidta­bellen mer omfat­tande växlings­ar­beten skall även växellok och vagnar för växling placeras ut efter behov. Till denna kate­gori kan även reservlok räknas.
 • Uppställ­ning av tåg, lok och vagnar.
  Vart­efter tåg och vagnar kompo­neras ihop av till­gäng­ligt mate­riel placeras de ut på (eller körs till) anvisad plats och ställs i rätt utgångs­rikt­ning. Detsamma gäller växlings- och reservlok.
 • Det är Trafik­chefen (TC) skyldighet att en tidta­bell i alla sina delar tas fram.
 • Det är Tågle­da­rens (TL:s) ansvar att ha kännedom om vad uppställ­nings­planen inne­håller för att kunna använda den aktu­ella trafik­kväl­lens rullande mate­riel.


Linjerörelser

Tåg- och vagnsomlopp
Finns det till­räck­ligt med tåg så kan man med fördel dela några av de angivna tågom­loppen så att man kör ett annat tågsätt i stället för att vända det första. Detta skall då åter­speglas i tåglistan.
Vagnar som skall växlas mellan olika tåg måste ha koppel som finns i motsv. tåg.

Tågslag
Byter man tågslag bör det ske till ett "liknande", t.ex. kan ett persontåg bli en räls­buss eller ett blandat tåg, ett malmtåg kan möjligen bli ett gruståg eller oljetåg (det finns även en olje­hamn i Mohäl­larne).


Stationsrörelser

Växellok
I förartur­listan finns det ibland inlagt att växling skall ske. Lokfö­raren skall ställa sitt lok och sina tjänster till förfo­gande för tågkla­re­raren.

Vid andra till­fällen måste tågkla­re­raren själv utföra växlingen och ett växellok måste då finnas till­gäng­ligt på stationen, normalt sett enbart på ändsta­tio­nerna Farsarvet och Mohäl­larne.

Vagnar
Vagnar som placeras ut skall om möjligt vara rele­vanta för sin trafik­upp­gift, t.ex. tank­vagnar i olje­hamnen, täckta vagnar vid gods­ma­gasin och öppna vagnar i Ramsbo såg.

Finns det vagnar som inte behövs i trafiken kan dessa ändå ställas upp på lämp­liga spår för att ge ett mer realis­tiskt scenario.

Reservlok
Eftersom man i verk­lig­heten oftast har fler lok till­gäng­liga än de som går i trafik så kan vi anamma detta även i modellen.

Lämp­ligt reservlok skall om möjligt placeras ut på varje loksta­tion, dvs. Farsarvet, Ekens­holm och Mohäl­larne. Detta ökar möjlig­heten att kunna ersätta en lokskada och samti­digt så visas fler fordon upp.