SMJ-vingar-6

Trafikkurs

TjR – Tjänstgöringsregelmente

Tjänst­gö­rings­reg­le­mentet (TjR) är som järn­vä­gens "bibel". Den anger de allmänna och särskilda regler gäller för trafiken på banan. Meningen är att de flesta situ­a­tioner som uppkommer skall kunna lösas med TjR. I de mycket få fall där anvis­ning ej ges kan Trafik­chefen (TC) utfärda särskilda före­skrifter.

Det är Trafik­che­fens (TC) ansvar att se till att dessa para­grafer och före­skrifter komplet­teras och förtyd­ligas om tvek­sam­heter skulle uppstå. Men det är varje i trafiken delta­gande medlems ansvar att förstå och använda dessa para­grafer och före­skrifter.

SMJ har ett tjänst­gö­rings­reg­le­mente som baseras på SJ Säker­hets­ord­ning (Säo) från 1950-​talet samt olika enskilda järn­vä­gars tjänst­gö­rings­reg­le­menten. Här visas ett utdrag med ett antal, för trafiken, viktiga para­grafer.

§49. Tågan­mälan (TAM) skall, på sätt som nedan anvisas, utväxlas mellan samt­liga beva­kade drift­platser, som ej enligt medgi­vande av trafik­chefen är befriade från detta.

  • Tåg 21 skall gå från station A till station B
Tågklarerare station A Tågklarerare station B
(Tidigast 15 för avgångstid)
Kan tåg 21 avgå?
(När tågväg lagts)
Klart för tåg 21
(När tåg avgått)
Tåg 21 ut.
(När tåg inkommit)
Tåg 21 in.
  • Om station B vill skicka tåg 22 så snart tåg 21 inkommit låter TAM så här ("då-​klart"):
Kan tåg 21 avgå? Klart för tåg 21.
Kan tåg 22 avgå 
då tåg 21 inkommit?
Klart för tåg 22
då tåg 21 inkommit.
Tåg 21 ut. Tåg 21 in och
tåg 22 ut.
Tåg 22 in.

Kap. II. Banan

§11. Lösa föremål, som läggs vid spår, får inte ligga närmare än 30 mm utanför rälsö­ver­kanten.

Kap. III. Tågen

§21. Tåg skall vara bemannat med lokfö­rare som dess­utom är tågbe­fäl­ha­vare.

§34. Innan tåg får avgå från drift­plats skall lokfö­rare kontrol­lera att

  • "Avgång" erhål­lits
  • den tid, då tåget får avgå, är inne.

§36. Vid ankomst till station skall tåget stanna när tågkla­re­raren visar signal "stopp". Denna signal skall föregås av signal "kör sakta" under minst tre sekunder. Vid obevakad station skall tåget om möjligt stanna mitt för platt­formen.

§37. Tåg, som stannat på linjen, får backa endast för att undvika verklig fara. Tågle­daren skall meddelas innan back­ning sker.

Kap. IV. Driftplatser

§40. Trafik­chefen kan medge att tågkla­rerar­bi­träde får finnas på drift­plats. Tågkla­rerar­bi­trädet får utföra alla tågkla­re­ra­rens uppgifter, dock är ansvaret alltid tågkla­re­ra­rens.

§41. Under tågets uppe­håll på en drift­plats står lokfö­raren under tågkla­re­ra­rens befäl.

§44. Före tågets infart på och utfart från drift­plats skall tågvägen göras klar.
Detta innebär att tågkla­re­rare skall

  • kontrol­lera att växling i tågvägen ej pågår
  • kontrol­lera att tågvägen är hinderfri
  • tillse att växlar ligger i rätta lägen samt är låsta.


§49. Tågan­mälan (TAM) skall, på sätt som nedan anvisas, utväxlas mellan samt­liga beva­kade drift­platser, som ej enligt medgi­vande av trafik­chefen är befriade från detta.
Se ovan.

§50. Tåg får ej avgå från drift­plats före avgångs­tiden enligt tjäns­te­tid­ta­bellen.

§52. Under tågets utfart från drift­plats skall tågkla­re­rare kvar­stanna på platt­formen och ge akt på tåget tills det passerat stations­gränsen.

§56. Var och en som upptäcker hinder eller fara för tåg, är skyldig att vidtaga åtgärder för att före­bygga missöde eller olycks­hän­delse. Inträffar händelse som kräver skyndsam hjälp skall var och en, som utan risk för säker­heten kan lämna sitt arbete, genast bege sig till platsen och lämna hjälp.