SMJ-vingar-6

Trafikkurs

Tågordningslista för station


Allmänt

Utgå­ende från varje drifts­plats­linje (vågrät linje) i den grafiska tidta­bellen så upprättas en tågord­nings­lista. Denna visar på ett mer detal­jerat sätt vad en Tågkla­re­rare (Tkl) behöver utföra under sin arbetsdag, t.ex. att klar­göra tåg före avgång, ta emot ankom­mande och skicka i väg avgå­ende tåg, utföra växlings­rö­relser på station.

Till en tågkla­re­rares uppgifter hör att:

 • Ha vetskap om TjR i tillämp­liga delar.
 • De para­grafer i Tjäns­te­reg­le­mentet (se även den förkor­tade versionen) som avser en drifts­plats är viktiga för att arbetet skall bedrivas på ett säkert sätt.
 • Förstå och kunna utföra arbetet enligt stations­listan.
 • Det är natur­ligtvis viktigt att man förstår hur stations­listan är ett stöd för arbetet på en station.
 • Kunna till­go­do­göra sig infor­ma­tionen i en graf.
 • Eftersom grafen är en över­sikt över trafik­dygnet så bör man kunna läsa ut ev. påverkan på sin station vid t.ex. omlagda möten.
 

Arbetsuppgifter

Säkerhetskontroller

 • Före trafik­spe­lets början det göras en funk­tions­kon­troll av ställ­verket t.ex. genom att lägga om samt­liga växlar. Detta skall utföras at tågkla­re­raren. Brister i funk­tionen skall genast rappor­teras till Tågle­daren (TL) som då får avgöra om tekniker behöver till­kallas.
 • Det är också tågkla­re­ra­rens uppgift att kontrol­lera att inget hinder ligger på eller bredvid spåret på ett sådant sätt så att tågens fram­fö­rande hindras. Likaså skall alltid en rörelse på stationen hela tiden bevakas och signal till lokfö­raren direkt ges om urspår­ning sker eller att vagnar kopplar loss.
 • Det är alltid tågkla­re­raren som är ansvarig även om ett biträde finns på stationen.

Tågslag, förbigång och möte

 • Tågväg skall ställas efter behovet som styrs av tågslag. Persontåg, räls­buss och blandat tåg skall natur­ligtvis fram­föras till perrong­spår.
 • Tågväg för gods- och malmtåg skall om möjligt ställas direkt till tågspår av motsva­rande typ. I undan­tags­fall används perrong­spår.
 • Vid förbi­gång och möte med genom­gå­ende tåg skall om möjligt den rakaste tågvägen användas.

Tågvägar

 • Innan ankomst och före avgång skall tågvägar ställs mellan linjen och tågspår. En tågväg som ställs åtföljs oftast av en tågan­mälan om ett ankom­mande eller avgå­ende tåg och tågvägen bör ej (får ej) brytas innan tåget som tågan­mälan avser, har passerat.
 • En tågväg för ett ankom­mande tåg skall ställas senast när tågan­mälan från den avgå­ende stationen tas emot. Det är tågkla­re­ra­rens uppgift att välja tågspår utifrån tågslag (framgår av tågnummer och tåglistan). Tågspår kan också vara angivet i tågord­nings­listan eller i Tidta­bells­boken del B (tjäns­te­tid­ta­bellen) om sådan har upprät­tats.

Tåganmälan (TAM)

 • Innan tågets ankomst eller tågs avgång skall en tågan­mälan enligt §49 i TjR utväxlas med före­gå­ende resp. nästa station.
 • När en tågan­mälan har avslu­tats får inte tågvägen som den berör användas för annat än det tåg som ingår i tågan­mälan. Detta innebär att man i en del fall måste utföra en växlings­rö­relse i motsatt ände av stationen för att undvika detta.
 

Tågrörelser

Ankomst

 • Håll uppsikt efter ankom­mande tåg,
  antingen visu­ellt eller i före­kom­mande fall sista spår­led­ningen innan stations­gränsen.
 • Upprätta ögon­kon­takt med lokfö­raren
  när loket har passerat stations­gränsen för att se att denne är beredd på att följa tågkla­re­ra­rens signaler.
 • Signalen "Sakta" skall ges till lokfö­raren
  senast när tåget går in på det avsedda tågspåret.
 • Signal "Stopp" skall ges till lokföraren
  när tågets slut­vagn har passerat hinder­fri­hetspålen.
 • Beskedet "Tåg in" skall ges till före­gå­ende station
  för att därmed avsluta tågan­mälan som före­gick tågets ankomst.

Växling och växlingsvägar

 • Vid behov av växling sköts det antingen med det i tåget ordi­narie loket eller med ett växlingslok på stationen.
 • Då lokfö­raren skall utföra växlingen sker detta alltid på signaler från tågkla­re­raren.
 • Är det tågkla­re­raren (eller hans biträde) som utför växlingen skall rätt deko­der­a­dress för loket användas (fås från tåglistan).
 • Aktsamhet på att man inte korsar en ställd tågväg skall tagas. I vissa fall får växling avvakta ett avgå­ende eller ankom­mande tåg så att tågvägen frigörs (löses ut) och fritt spår erhålles.
 • Lok och vagnar skall alltid passera den s.k. hinder­fri­hetspålen vid ett spår så att växel­gatan blir fri.

Avgång

 • En tågan­mälan till nästa station ske.
  I god tid före avgång, dock ej tidi­gare än 15 minuter.
 • Ögon­kon­takt skall upprättas med lokfö­raren och signal "Avgång" skall ges när avgångs­tiden infaller.
 • Tåget skall iakt­tagas tills stations­gränsen har passe­rats så att man genast kan ge signal "Stopp" om någon urspår­ning skulle ske i en växel­gata. Beskedet "Tåg ut" skall ges till nästa station.
 • Behovsuppehåll och genomgång
 • Vid dessa till­fällen skall alltid tågan­mälan till nästa station redan ha utväx­lats. Då behövs endast ett kort stopp vid behov (passa­ge­rare som önskar stiga av eller på) eller så kan genom­gång direkt signa­leras till lokfö­raren.