SMJ-vingar-6

Trafikkurs

Tåglista


Allmänt

Det är medlem­marna som indi­rekt styr vilken tidta­bell som kan köras en viss trafik­kväll. Det beror huvud­sak­ligen på den rullande mate­ri­elen som är till­gänglig. Tåglistan kan alltså inte göras upp i förväg (om ej speci­ella över­ens­kom­melser görs).

Det är ibland problem att hinna välja tidta­bell, sätta samman tågsätten, ställa ut tågen och fylla i tåglistan innan trafik­start. Detta är en viktig anled­ning till att medlem­marna skall vara nere i god tid på trafik­kvällen. Det är också av samma skäl som gör att vi inte kan öppna spär­rarna (insläppet) för tidigt.

För att upprätta och använda en tåglista behövs kunskap bl.a. om:

Till­gång till rullande mate­riel
Detta styrs av vilket rullande mate­riel som medlem­marna har tagit med sig till trafik­kvällen. Tågle­daren (TL) kan styra detta genom att utse en viss tidta­bell och sedan be medlem(mar) att ta med lämp­liga tågsätt eller vagnar.

Uppställ­ning av tåg
När en tågsam­man­sätt­ning bestämts skall den ställas ut på sin plats i angiven färd­rikt­ning. Loket skall, om möjligt, ställas upp inställt med rätt körrikt­ning i körkon­trollen så att lokfö­raren lättare skall veta lokets färd­rikt­ning. Detta är speci­ellt viktigt för tåg på SJ eftersom det dator­pro­gram som till stor del styr trafiken på SJ startar med inställ­ningen "A-​ände framåt".

I samband med detta bör antalet körsteg och ev. inställ­ning av funk­tioner kontrol­leras och prov­köras. Då behöver detta inte göras av lokfö­rarna när de tar över ett lok.

Tips: A-​ände på ett ånglok skall vara den natur­liga fram­änden, dvs. där skor­stenen normalt sitter. På andra loktyper skall märk­ningen med deko­der­a­dress sitta närmare A-​änden (om möjligt). Dess­utom skall A-​änden peka uppåt när man läser märk­ningen rätt­vänd på under­sidan av loket.

Deko­der­a­dress och beskriv­ning av tågsättet
När ett tågsätt har valts ut skall lokets deko­der­a­dress (skall stå på under­sidan av loket) och tågsät­tets beskriv­ning på ett enty­digt sätt noteras på tåglistan.

Uppställ­ning av vagnar, växlingslok och reservlok
När alla tågsätt har ställts upp är det dags att placera ut lämp­liga vagnar för växlings­ar­bete, ev. växlingslok och reservlok på loksta­tio­nerna.

Tips: Vi har på SMJ en offi­ciell koppel­stan­dard för vagnar och lok som skall deltaga i växlings­ar­beter i trafiken, nämligen det ameri­kanska kopplet Kadee. Tråd­by­gel­koppel kan också före­komma vilket för att man måste tänka på vad som skall kopplas ihop.

Iden­ti­fi­e­ring av lok och tåg
Det är lokfö­rares (eller tågkla­re­rares) skyl­dighet att kontrol­lera iden­ti­teten på ett tåg eller lok innan kontrollen får tas över. Tänk på att beskriv­ningen i tåglistan visar det initiala utse­endet och att detta kan ha ändrats vid växling eller lokbyte.

Det är alltid viktigt med korrekt iden­ti­fi­e­ring sker. I annat fall kan ta över kontrollen av ett lok eller tåg som man inte avser… och därmed orsaka en olycka!

Det är tågle­da­rens (TL:s) uppgift att upprätta en tåglista för trafik­kvällen. Men, det är varje lokfö­rares och tågkla­re­rares ansvar att ur denna tåglista läsa ut tågnummer och deko­der­a­dress för ett visst tåg.


Tågförberedelser

Tågnummer
Eftersom det är tågnumret som iden­ti­fi­erar ett tåg i tidta­bellen är det viktigt att hålla reda på det.
Men, lika viktigt är det att tänka på att i ett senare skede av trafik­spelet (ett annat klock­slag) kan samma tåg ha bytt tågnummer!

Det är därför som alla tågnummer i tågom­loppet är listade både i uppställ­nings­planen och tåglistan.

Dekoderadress
SMJ har valt att till­dela varje medlem (som så önskar) ett eller flera inter­vall i den digital adress­rymden för lokde­kodrar. På så sätt kan man alltid använda samma deko­der­a­dress och kan undvika en tidsö­dande (och en möjlig felkälla) ompro­gram­me­ring av deko­der­a­dressen i loket innan trafik­start.

Deko­der­a­dress skall alltid sättas på en märklapp på under­sidan av loket.

Beskrivning tågsätt
Det gäller att klart iden­ti­fi­er­bart beskriva ett tågsätt. "T43 + person­vagnar" på två olika tågsätt gör ingen av trafik­del­ta­garna glada. Att det finns olika märk­ningar med loknummer på loket är litet för svårt att se på längre håll (och ibland ens utan försto­rings­glas).

Använd vagnarnas färg­sätt­ning, bansig­na­turer etc. och helst inte att samma loktyp används i flera tåg av samma tågslag.


Personalroller

Tågledare
Det är alltid tågle­daren som beslutar om samman­sätt­ningen av tågsätten, även om han natur­ligtvis tar till sig råd och idéer från medlem­marna.

Tåglistan är nästan tågle­da­rens vikti­gaste uppgift under trafik­kvällen. Löper trafiken som den skall utan lokskador, urspår­ningar eller andra trafik­stör­ningar skall inte tågle­daren behöva ingripa mer under trafik­kvällen!

Lokförare
Vid över­ta­gande av ankom­mande eller vändande lok skall dess­utom alltid kontrol­leras att loket/​tåget verk­ligen har inkommit och att ingen förse­ning före­ligger. I annat fall kommer man ju att styra ett lok som någon annan lokfö­rare fort­fa­rande tror sig köra!

Tågklarerare
Vid växling som utförs av tågkla­re­rare, se lokfö­rare.

Lokbyte
Det är alltid tågle­daren (TL) som beslutar om lokbyte efter rapport om lokskada från en lokfö­rare eller tågkla­re­rare.
Så fort ett lokbyte har skett skall det nya lokets deko­der­a­dress meddelas till berörda parter, dvs. de lokfö­rare och tågkla­re­rare som fort­sätt­ningsvis skall hantera loket i trafiken.