SMJ-vingar-6

Trafikkurs

Förarturlista

Allmänt

Lokfö­ra­rens arbets­schema kallas Förartur­lista. En sådan upprättas för varje förartur utifrån belägg­nings­planen i den grafiska tidta­bellen. Denna lista visar vilka delturer som en lokfö­rare skall fram­föra under sin tur (tjänst­gö­ringsdag, dvs. i vårt fall en trafik­kväll).

Varje deltur listas med avgångstid från utgångs­sta­tionen och ankomst till slut­sta­tionen (för delturen men inte alltid för tåget) samt speci­ella åtgärder på avgångs- resp. ankomst­sta­tioner.

Till en del tidta­beller tas även en s.k. Tidta­bellsbok del B fram som då inne­håller tjäns­te­tid­ta­beller (inklu­de­rande vilken växling som ev. skall ske på mellan­sta­tioner). I annat fall är även t.ex. växling på mellan­sta­tioner medtagna som kommentar i Förartur­listan.

Till en lokfö­rares uppgifter hör att:

 • Ha vetskap om TjR i tillämp­liga delar.
 • De para­grafer i Tjäns­te­reg­le­mentet (se även förkortad TjR) som avser tågen är viktiga för att arbetet skall bedrivas på ett säkert sätt.
 • Förstå och kunna utföra arbetet enligt förartur­listan
 • Det är natur­ligtvis viktigt att man förstår hur förartur­listan är ett stöd för arbetet på en tur.
 • Kunna till­go­do­göra sig infor­ma­tionen i en graf
 • Eftersom grafen är en över­sikt över trafik­dygnet så bör man kunna läsa ut ev. påverkan på sitt tåg vid t.ex. vid ett flyttat möte.
 

Arbetsuppgifter

Tågsammansättning

 • Utgå­ende från tågnumret på den aktu­ella raden i förartur­listan och beskriv­ningen på tåget i tåglistan skall tåget iden­ti­fieras på den angivna stationen. Tänk på att tågets samman­sätt­ning kan ha föränd­rats vid t.ex. vänd­ning eller växling.
 • Deko­der­a­dress enligt tåglistan skall ställas in på körkon­trollen, men var uppmärksam på att tåget verk­ligen har avslutat ev. tidi­gare rörelse innan detta sker. Har lokbyte skett skall detta ha medde­lats av tågle­daren (TL) i god tid innan.

Koppelprov

 • Innan ett tåg är klart för avgång från utgångs­sta­tionen så utförs i verk­lig­heten ett broms­prov, dvs. man kontrol­lerar att brom­sarna sätts an på sista vagnen.
 • På SMJ:s bana så görs i stället ett koppel­prov, dvs. man kör tåget sakta framåt för att kontrol­lera att slut­vagnen också rör sig. Efter avslutat koppel­prov skall tåget tryckas ihop igen inför avgång. Detta blir då samti­digt en kontroll av att rätt deko­der­a­dress och körrikt­ning används på körkon­trollen.

Uppsikt

 • Slut­vagnen i tåget skall iakt­tagas under hela tiden tåget fram­förs så att man genast upptäcker om några vagnar oavsikt­ligt har kopplat av. Tänk på att slut­vagnen kan ändras vid växling på statio­nerna.
 • Under det att tåget fram­förs på en station skall man hela tiden vara uppmärksam på tågkla­re­ra­rens signaler.
 • På linjen kan tåget hållas under uppsikt direkt, via speglar i loka­lens tak över station Ramsbo och vid infart till station Mohäl­larne eller genom att obser­vera spår­led­ning­arnas indi­ke­ring på panelen i lokfö­rar­hytten. (Man kan också iaktta åskå­darnas blickar och rörelser när ett tåg närmar sig, gäller speci­ellt för linjen mellan Ramsbo och Ekens­holm.)


Tågrörelser

Växling

 • Före tågets avgång från sin utgångs­sta­tion eller efter tågets ankomst till sin slut­sta­tion kan lok behöva hämtas eller lämnas på loksta­tionen.
 • På vissa stationer skall även vagns­ut­byte eller annan växling ske. Allt detta framgår av förartur­listan.
 • I de fall lokfö­raren utför dessa rörelser skall tågkla­re­ra­rens signaler alltid följas uppmärk­samt.

Avgång

 • Innan ett tåg avgår från sin utgångs­sta­tion, eller om en ny lokfö­rare tar över tåget, skall tågsam­man­sätt­ning, koppel­prov och inställ­ning av deko­der­a­dress på körkon­troll ha skett i god tid före den utsatta avgångs­tiden.
 • Ögon­kon­takt med tågkla­reren skall tas ca 10-​15 min innan avgångs­tiden infaller. Detta så att signal "Avgång" genast kan obser­veras.
 • Långsam fart skall hållas tills tåget i sin helhet har passerat en växel eller växel­gata och detta gäller speci­ellt om växlar passeras i avvi­kande läge. Först därefter får nomi­nell hastighet enligt tjäns­te­tur­listan (om sådan ej har upprät­tats används den grafiska tidta­bellen).

Linjen

 • Skarp uppsikt hållas på tåget, även på signaler från personal och besö­kare utmed linjen.
  (Så att åtgärder genast kan vidtagas om något inträffar, t.ex. avkopplad vagn eller urspår­ning i växel på linjen.)

Ankomst

 • Ögon­kon­takt med tågkla­reren skall tas när infarts­sig­nalen passeras (se indi­ke­ring på panelen i lokfö­rar­hytten).
 • Innan loket går in i en växel­gata skall farten sänkas. Detta gäller speci­ellt vid avvi­kande läge på en växel.
 • På tågkla­re­ra­rens signaler "Kör sakta" och "Stopp" skall farten ytter­li­gare sänkas och tåget sedan stanna.