SMJ-vingar-6

Trafikkurs

Begreppsförklaringar

För att säker­heten skall vara hög på en bana, så finns det ett antal begrepp som man bör förstå och använda. Här har vi listat ur vårt eget Tjänst­gö­rings­reg­le­mente (TjR) en del begrepp som före­kommer i hemsi­dans texter.

Det är Trafik­che­fens (TC) ansvar att se till att dessa begrepp komplet­teras och förtyd­ligas om tvek­sam­heter skulle uppstå. Men det är varje i trafiken delta­gande medlems ansvar att förstå och använda dessa begrepp.

 • Banan = järn­vägen med dess över- och under­byggnad samt vid spår befint­liga eldrift­led­ningar med därtill hörande delar.
 • Bandis­po­si­tion (bdisp) = del av spår mellan två dpl som upplå­tits för t.ex. vagnut­tag­ning.
 • Behovsup­pe­håll = uppe­håll som görs om det finns på eller avsti­gande på stationen. Ett behovsup­pe­håll markeras med "kryss i ring" i den grafiska tidta­bell.
 • Dag = tiden från solens uppgång till dess nedgång.
 • Drift­plats (dpl) = gemensam benäm­ning på station, last­plats och håll­plats.
 • Förartur­lista = dags­order för en förare. Där finns i krono­lo­gisk ordning upptagna samt­liga tåg som berör föraren.
 • Grafisk tidta­bell (graf) = bygger på det Carte­si­anska koor­di­nat­sy­stemet, där tiden är avsatt på x-​axeln och drifts­plat­serna på y-​axeln. Med hjälp av denna "graf" kan man se var varje tåg vid vilken tidpunkt som helst förväntas befinna sig.
 • Huvud­spår = för tågrö­relse på linjen avsedda spår.
 • Håll­plats (hpl) = för trafik­ut­byte avsedd plats på linjen utan sido­spår eller huvud­signal.
 • Järn­vägs­fordon = lok, räls­buss, loko­motor eller annat fordon som är avsett att fram­föras på spår.
 • Järn­vägsur­spår­ning = det olycks­fall, då ett järn­vägs­for­dons hjul ej längre rullar på skenorna, utan sedan hjul­flän­sarnas förmåga att leda fordonet på och utefter spåret upphört, befinner sig bredvid skenorna.
 • Last­plats (lpl) = plats på linjen med sido­spår, med eller utan huvud­signal.
 • Linjen = banan utanför de beva­kade statio­nernas gränser.
 • Lokfö­rare = den som är ansvarig för tågfor­dons fram­fö­rande.
 • Natt = tid på dygnet som ej är dag.
 • Resande = alla personer, som färdas med tåg, dock ej tjänst­gö­rande järnvägs-, post- och tull­per­sonal och ej heller personer, som medfölja för tillsyn av djur, gods eller fordon.
 • Räls­för­höj­ning = ytter­rälen ligger högre än inner­rälen för att motverka cent­ri­fu­gal­kraf­terna. Vanligtvis även benämnd dose­ring.
 • Sido­spår = spår som normalt ej är avsedda för tågrö­relse.
 • Slut­vagn = vagn sist i tåg. Skall i verk­lig­heten vara utrustad med s.k. slut­signal.
  Anm. – Eftersom dessa blir små i modell (dvs. svåra att hantera och se) används i stället en vagn avvi­kande i t.ex. färg, märk­ning eller last.
 • Station = plats med huvud­signal, där spår för möte eller förbi­gång finns. Obemannad station anses alltid som en del av linjen och skall ha rak genom­fart.
 • Stations­gräns = punkt på banan omedel­bart utanför statio­nens yttersta infarts­signal.
  Anm. – Består infarts­sig­nalen av T-​semafor, går dock stations­gränsen omedel­bart utanför yttersta växeln.Också; punkt på en stations­sträcka dit tågkla­re­rares skyl­dig­heter och befo­gen­heter sträcker sig.
 • Största tillåtna hastighet (sth) = den högsta hastighet med vilken ett tåg eller järn­vägs­fordon får fram­föras på en bandel. Kan även anges som begräns­ning för ett tåg eller järn­vägs­fordon.
 • Säker­hets­ord­ning (SäO) = enligt järn­vägs­sä­ker­hets­lagen skall det för varje verk­sam­hets­ut­ö­vare finnas en säker­hets­ord­ning. Motsva­righet hos de enskilda järn­vä­garna heter Tjänst­gö­rings­reg­le­mente. Järn­vägs­in­spek­tionen är den myndighet som utövar tillsyn av säker­heten på våra järn­vägar.
 • Tidta­bell (TdT) = samlings­namn för alla doku­ment, t.ex. den grafiska tidta­bellen och tågord­nings­listor, som till­sammas beskriver den plane­rade trafiken på en bana.
 • Tjänst­gö­rings­reg­le­mente (TjR) = den skrift som reglerar perso­na­lens tjänst­gö­ring och fram­fö­rande av tåg och andra fordons­rö­relser.
 • Tjäns­te­tid­ta­bell (TjTdT) = samman­ställ­ning av de uppgifter enligt vilka tåg skall fram­föras. Finns i Tidta­bells­boken del B.
 • Trafik­chef (TC) = chef över trafi­kav­del­ning inom en järn­vägs­för­valt­ning.
 • Tåg (tågrö­relse) = järn­vägs­fordon som fram­förs enligt tidta­bell mellan stationer.
 • Tågan­mälan (TAM) = anmälan per telefon från en station till nästa station för att förhindra att flera tåg samti­digt befinner sig på samma huvud­spår och tågan­mäl­nings­sträcka.
 • Tågan­mäl­nings­sträcka = bansträcka från en bevakad stations gräns till nästa beva­kade stations gräns.
 • Tågfordon = järn­vägs­fordon som är avsett att fram­föras i tåg. Till tågfordon räknas även räls­buss.
 • Tågkla­re­rare (tkl) = person som av TL föror­dats att på bevakad station över­vaka och ansvara för tågrö­relser och annan verk­samhet på tågspår.
 • Tågle­dare (TL) = person som av trafik­chefen förord­nats att leda och över­vaka tågrö­rel­serna.
 • Tåglista = beskriv­ning på samt­liga i tidta­bellen delta­gande tågfordon.
 • Tågord­nings­lista = förteck­ning i krono­lo­gisk ordning över samt­liga tåg som berör stationen.
 • Tågspår = spår på station som är avsett för tågrö­relse.
 • Tågväg = spår eller delar av spår som är avsett för ett visst ankom­mande eller avgå­ende tåg.
   - Huvud­tågväg = den vid infarten rakaste tågvägen.
   - Sido­tågväg = annan tågväg än huvud­tågväg.
 • Vagnut­tag­ning (vut) = uttag­ning av fordon på tågspår på annat sätt än som tåg eller växlings­rö­relse.
 • Växlings­rö­relse = rörelse med fordon på eller omedel­bart utanför drift­plats för att flytta fordon inom drift­plats eller flytt­ning av tåg under uppe­håll.
 • Över­gångs­kurva = kurva med en succes­sivt mins­kande radie för att mini­mera sidkraf­terna vid färd genom kurvan. I modell åstad­koms över­gången lämp­ligen med s.k. flex­räls eller i enklaste fall med fasta kurv­spår med olika radier.